top deco

Jan Fransz van Dorsten

Mannelijk ca. 1601 - 1667  (~ 66 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Jan Fransz van Dorsten 
  Geboorte ca. 1601  Dordrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep van 1627  [2
  Zijdelakenverkoper 
  vermelding van 23 jan 1627  [3
  Machtiging 
  • Peeter vanden Broeck, schepen is gemachtigde van Thomas Jacops Cootermans, laeckencooper, van Geerit Janssen, Schoenmaecker te Dordrecht, en Jan Franssen, sijdenlakenvercooper voor hemzelf en voor de andere erfgenamen van Frans Adriaenssen, ook als gemachtigde van Willem van Bijlaer, koopman van Wijnen, van Boudewijn Segertssen Taenaert, coopman van graenen, en van Jan van Bijlaert te Dordrecht. Peeter is gemachtigd om financiële zaken af te handelen en verkoopt twee partijen renten
  Religie van 4 apr 1627  [4
  Doopsgezinde te Dordrecht 
  • Vermeld bij den bedieninghen des doopsels, ende des avontmaels: Jacop Franssz., Jan Fransz., en Ariaen Fransz., alle drie zonen van Frans Ariaensz.
  vermelding van 21 aug 1636  [5
  Vermeld als borg 
  • Op verzoek van Mathijs van Gerven, coopman te Amsterdam, begeeft de notaris zich naar de woning van Dirck Jansz de Vrijer, en bij diens afwezigheid legt hij aan zijn echtgenote de insinuatie voor:
   op 08-06-1635 heeft hij voor Uw man voor 400 gulden een cromhout gekocht dat in zijn beijerschip lag, een rosenobel tot een verering, en een coenjacx oxhooft asijn, volgens de koopacte bij notaris Arent Cop te Dordrecht. Een en ander is behandeld via ene Geurt Verbedingh. Op het schip is op 25-07-1635 een arrest gelegd door commissarissen binnen Dordrecht. De zwager van Dirck Jansz, Jan Fransz van Dorsten, was borg voor de levering, maar daar kwam niets van terecht. Van Gerven eist nu levering of schadeloosstelling binnen 24 uur, tegen terugbetaling van reeds voldane kosten.
   De vrouw antwoordt dat zij haar man heeft horen zeggen dat hij zich niet meer met de zaak wil bemoeien, waarvan akte.
  vermelding van 1638  [6
  Vermeld als schuldeiser 
  • Op de staat van wijlen Jannegen Ambrosius weduwe van Jac. Bartholomeus Jansz, Caerdemaecker: Nog in de boedel schuldig aan Jan Fransz van Dorsten voor een paar kussens een som van 4:10:0
  vermelding van 15 okt 1641  [4
  Vermeld als voogd in het testament van zijn zus Maeijken Fransdr van Dorsten 
  vermelding van 10 aug 1646  [6
  Genoemd als voogd in het testament van Cornelis Mathijsen, sijdenlaeckencooper 
  • Op 30-6-1654 wordt door de weeskamer een extract gemaakt van het testament omdat Cornelis Matijsz op 8-5-1654 is overleden. Jan Frans zal in 1654 dus voogd geworden zijn.
  vermelding van 1652  [6
  Vermeld in akte waarbij het gebruikt van een doorgang wordt geregeld 
  • Door Jan Fransz van Dorsten en Pieter de Lairesse wordt de doorgang geregeld op de Groenmarkt. Betreft: Huis en bierbrouwerij, gelegen op de Vogelmarkt en genaamd 'Den haen', 'Het haentje' of 'Den witten haen'; belend door het huis van Arijen Willemsz. Oudeman aan de ene en het huis van Nicolaes Schavart aan de andere zijde.
  vermelding van 8 jul 1656  [7
  Contraborg 
  • Johannes van Gerwen, brouwer in 'de Roode Leeuw', stelt zich borg voor een rentebrief die Hugo Verboom, koopman te Dordrecht, sprekend heeft ten laste van Andries Hendricx, croesmaker. De rentebrief is gehypothekeerd op het huis van Hendricx aan de oostzijde van de Glashaven en heeft een waarde van 800 gulden. Jan Frans van Dorsten te Dordrecht stelt zich contraborg voor Verboom ten behoeve van van Gerwen
  vermelding van 25 jan 1659  [6
  Overdracht 
  • Maeijken Frans van Dorsten, weduwe van Jeronimus Terwen, wonend te Dordrecht, als enige geïnstitueerde erfgenaam van Jenneken Nobelsdr, haar nicht zaliger, verklaart overgedragen te hebben ten behoeve van Francoijs Terwen, Jacob Terwen en Philps van Casele, haar zonen en zwager, het eigendom van een obligatie ter waarde van 2.000 gulden, verleden bij Jan Fransz van Dorsten ten behoeve van de voorschreven Jenneken, zaliger.
  vermelding van 5 aug 1659  [8
  Afhandeling boedel Grietgen Jacobs Cotermans 
  • 5-8-1659: akte bij notaris Johannes Melanen te Dordrecht
   De heer Dirck van Delen, oud burgemr. van Arnemuijden in Zeeland, als man en voogt van Johanna van Balen, eerst weduwe en boedelhoudster van wijlen Adriaen Fransz van Dorsten, zoon en erfgenaem van Grietgen Jacobs Cotermans, zaliger, zijn moeder, wil een compromis met Jan en Cornelis Fransz van Dorsten als excecuteurs over de boedel van Grietgen Jacobs Cotermans. De excecuteurs waren de dag daarvoor gedagvaard voorde commissarissen van het Gerecht Dordrecht. Cornelis Fransz was (moedwillig) niet verschenen. Jan Fransz van Dorsten wilde zijn broer Cornelis Fransz vervangen. Nu wordt Cornelis Fransz van Dorsten verzocht om een gemeld compromis voor de schepenen van Dordrecht te passeren, zoals bij de andere gezamelijke erfgenamen is gedaan. etc.
  vermelding van 20 okt 1663  [9
  Overdracht van gelden te Schiedam 
  • Jan Fransz van Dorsten, Koopman te Dordrecht, akte van transport van gelden aan en ten behoeve van Isbrant van Holten. Jacob Alewijnsz. koopman alhier, heeft van voorn. van Holten schriftelijk order ontvangen bedoelde overdracht te accepteren, zijnde het restant van een vordering op Karel Roosemeijers te Kopenhagen terzake van geleverde goederen.
  vermelding van 22 jul 1665  [7
  Schuldbekentenis te Rotterdam 
  • Matthijs van Dorsten uit Amsterdam heeft 600 gld geleend van Johan van Gerwen, brouwer in de brouwerij van de Roode Leeu alhier.
   Jan Fransz van Dorsten uit Dordrecht staat borg voor zijn zoon.
  vermelding van 22 jul 1665  [7
  Verkoopt land in de Zuytpolder te Dubbeldam 
  • Jan Franssen van Dorsten te Dordrecht heeft in juli 1664 aan Johan van Gerwen, brouwer in de brouwerie van de Roode Leeu, 3 morgen 333 roeden land verkocht, gelegen in de Zuytpolder van Dubbeldam. Gerwen heeft de koopsom voldaan.
  vermelding van 1 sep 1665  [7
  Vermeld in kwitantie in de administratie van Maria Ida van der Haven 
  • Jan Fransz van Dorsten te Dordrecht
  vermelding van 14 feb 1667  [6
  Onderhandse akte van verhuur door Jan Fransz van Dorsten aan Cornelis van der Spoor 
  • Betreft: Huis en bierbrouwerij, gelegen op de Vogelmarkt en genaamd 'Den haen', 'Het haentje' of 'Den witten haen'; belend door het huis van Arijen Willemsz. Oudeman aan de ene en het huis van Nicolaes Schavart aan de andere zijde.
  Begraven 12 aug 1667  Dordrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [10
  • Een baer voor Jan Franse van Dorsten bij de Spuijstraet
  vermelding van 21 mei 1669  [11
  Verkoop uit boedel van voorouder 
  • dheer en(de) mr. Hendrick van Gerven, Advocaet voorden hove van Hollant residerende tot Leijden voor hem selven en Sr. Isaac Pool als getrout hebbende Margreta van Gerven mede voor hem selven en(de) noch den voors. mr. Hendrick van Gerven als gemachticht van Sr. Dirck van Gerven mitsgaders van Jouffr. Anna van Gerven weduwe van za: Nicolaes van Rijnenburch vermogens procuratie gepasseert en verleden voor(de) Notaris Carel Outerman ende sekere getuijgen tot Leijden resideren(de) opden xviii Aprilis 1669 en noch als gemachtichde van Ambrosius Matthijs en Jacobus van Dorsten, soo voor hem selven als het recht becomen hebbende van Hugo Verboom als getrout hebbende Catarina van Dorsten, kinderen en erffgenamen van Jan Franssen van Dorsten en Geertruijt van Gerven, gewesene echte Luijden beijde za: volgens de procuratie verleden en gepasseert voor Borgemrs. en Reegerders der Stadt Amsterdam opden eersten deser maent Meij 1669 alle kinderen kints kindren ende gesamentlijck erffgenamen van za: Ambrosius van Gerven overleden binnen de Stadt Leijden beijde de voors. procuratien ons Schepenen verthoont, vendiderunt inde voors. qualiteijt
   Betreft verkoop aan Jouffr. Rosetta Belliaerts weduwe wijlen dheer Willem Oudeman van: Een huijs ende erve met zijnen toebehooren bestaende in twee wooningen ende eeniche stallingen van outs genaempt de Haen (alsmede met soodanich recht dat den Cooper de twee lichten inde sijdelmuijer vande wed. van Pieter de Lairesse iegenwoordich staende tot alle tijden mach betimmeren en daer toe maecken ende oock beletten den vuijtganck achter vande huijsinge vande voors. weduwe door den ganck van dese huijse alles volgens d'oude brieven...)
  vermelding van 25 mei 1669  [12
  Vermeld in boedel familie van Gerwen 
  • Hazerswoude: een acte van de Hoge Raad in Holland. Adriaen Copmeyer procureur van Mr Hendrick van Gerwen advocaat te Leiden en Anna van Gerwen wede van Nicolaes van Rijnenburch beiden kinderen van Ambrosius van Gerwen ter eenre en Abraham van Hoochbrugge en Maerten Kemels als procureurs van Dirck van Gerwen, Ambrosius van Dorsten, nagelaten zoon van Geertruy van Gerwen verwekt aan Jan Franszn. van Dorsten, beiden voor hen zelve en uit de naam van zijn twee broers en zusters, mitsgaders Isaack Pool gehuwd met Machtelt van Gerwen, allen voorkinderen van Ambrosius van Gerwen ter andere zijde geven over zeker accoord op 17-4-1669 aangegaan voor notaris Carel Outerman te Leiden mitsgaders de uitspraak van arbiters daarop gevolgd. Volgt de opsomming van de boedel: Effecten een speeltuin met houttuin achter het grote Bolwerck tussen de Witte- en de Koepoort te Leiden onder Soeterwoude verkocht aan Pieter van Castele om 270 KG de woning en landen gelegen in Alphenhorn onder Hazerswoude groot 19 morgen 412 roe 15100 KG het huis genaamd de Bontekoe aan de noordzijde van de Breestraet te Leiden verkocht aan Jacob Heins boven 5 rozenobels 7800 KG een huis en erf bezijden het voorgaande 5500 KG een huis en erf genaamd de Haen te Dordrecht op de Vogelmarckt 5000 KG 3 campen weiland genaamd Geerde groot 3 morgen en Bijl en Wael tezamen 4 morgen 50 roe, alles gelegen in de grote en kleine lint buiten Dordrecht 2500 KG de erfgenamen van Jan Franszn. van Dorsten schuldig 4683 KG Isaack Pool 1462 KG 12 st alsmede een jaar interest over 1221 KG tezamen 1516 KG 12 st Anna van Gerwen 1490 KG 7 st Mr Hendrick van Gerwen van vermeerdering huwelijksgoed 1415 KG tezamen 46100 KG. Lasten Mr Hendrick van Gerwen 5026 KG 17 st Claes van Gerwen 2288 KG Dirck van Gerwen 204 KG 15 st Anna van Gerwen 3420 KG over haar moederlijke goederen 3990 KG Reynier van Gerwen 1100 KG voor hem betaald aan Mr Jan Brouwer 930 KG 12 jr rente tezamen 984 KG Op de Doelen te Dordrecht is Roelof schuldig 34 KG Dezelfde aan mons Chese 20 KG 27 200e penning 360 KG Verlopen verponding 200 KG Alles tezamen 17627 KG 7 st. Alles wordt toebedeeld aan Mr Hendrick van Gerwen en Anna van Gerwen die de anderen moeten uitkeren.
  Getuige bij Gezin: Hugo Verboom / Catharina Jans van Dorsten (Verwantschap: religious) 
  Persoon-ID I21270  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 5 dec 2017 

  Vader Frans Adriaensen van Dorsten,   geb. vóór 1560   ovl. vóór 12 okt 1626, Dordrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd < 66 jaar) 
  Moeder Grietgen Jacobs Cotermans,   geb. ca. 1562, Breda Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 21 okt 1650, Dordrecht, Grote Kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 88 jaar) 
  Huwelijk vóór 1587  [13
  Gezins-ID F1501828510  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Gertruijt van Gerwen,   geb. ca. 1603, Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 3 feb 1667, Dordrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd 64 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 5 jul 1624  Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [14
  Huwelijk 28 jul 1624  Leiden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [14
  Type: religious 
  • Jan Franszn van Dost JM van Dordrecht met Isaac van Gerwen zijn toecomend oom met Geertruijt van Gerwen, JD van Leiden met Jannetgen Jansdr haer bekende.
  Kinderen 
   1. Matthijs van Dorsten   begr. 9 jan 1694, Amsterdam, Zuiderkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   2. Ambrosius van Dorsten   begr. 27 dec 1692, Amsterdam, Zuiderkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   3. Catharina Jans van Dorsten,   geb. ca. 1633, Dordrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. na 19 mei 1685 (Leeftijd > 52 jaar)
   4. Jacobus Janse van Dorsten,   geb. 1645, Dordrecht Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 6 jan 1678, Amsterdam, Westerkerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 33 jaar)
  Gezins-ID F1508219679  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboorte - ca. 1601 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 5 jul 1624 - Leiden Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijk - Type: religious - 28 jul 1624 - Leiden Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsBegraven - 12 aug 1667 - Dordrecht Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S12831] Vermeld in akte

  3. [S14049] SA Breda - vestbrief

  4. [S14158] Doopsgezinden in Dordrecht van Willem Stuve - Gert Jan van Dorsten

  5. [S14124] ONA Dordrecht

  6. [S12999] RA Dordrecht

  7. [S13043] ONA Rotterdam

  8. [S14046] RA Dordrecht - folio 131

  9. [S14259] Gert Jan van Dorsten

  10. [S13727] RA Dordrecht - 200

  11. [S13821] Dordtenazoeker

  12. [S16085] hogenda.nl - Gert Jan van Dorsten

  13. [S14186] Leeftijd dochter bij huwelijk

  14. [S13326] Erfgoed Leiden eo
Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.