top deco

Hendrik Brands

Mannelijk ca. 1630 - vóór 1692  (< 62 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Hendrik Brands 
  Geboren ca. 1630  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 5 jun 1661  [2
  Beslaglegging op goederen knecht 
  • ORA Herwen en Aerdt 5-6-1661: Jan Petersz doet besaet (beslag) op de goederen die Derick Rutten, dienende bij Henrick Brantsz te Herwen, heeft. Betreft een geschil waarbij ook gescholden is en waarbij Jan Petersz de knechtskleren van Derick zou hebben gestolen.
  vermelding van 25 mrt 1664 tot 9 apr 1666  [3
  Akten over overdracht bouw- en weiland Den Sandigen Wegh te Herwen 
  • ORA Herwen en Aerdt 9-10-1665: De weledelgeboren heer Johan Ingen Nijlant, landheer tot Angeroort doet besaet (beslag?) op de goederen en speciaal op een perceel binnendijks bouwland, genaamd Sandigen wegs groot 1 morgen en een perceel buitendijks weiland van 2 hond 'abs' het echtpaar Jan Brants en Heesken Roelofs van Someren te Herwen.
   23-10-1665: Hendrick Brants doet besaet aen het voorschreven perceel bouw- en weiland, genaamd den Sandigen Wegs en de goederen van Jan Brants en Heesken Roelofs te Herwen.
   1-11-1665: Jan Brants verklaart dat op 25-3-1664 volgens de koopcedule van een perceel bouw- en weiland genaamd den Sandigen Wegs, te Herwen, zuidwaarts de Waelbandijck, west, de pastorie te Herwen, en het perceeltje buitendijks weiland te Herwen, aan zijn broer Hendrick Brants voor 1.200 gld. verkocht heeft. Op de obligatie stond de hant van Jan Brants. Hij heeft op 11-7-1664 400 gld. ontvangen en verlopen rente en op 13-8-1664 Hendrick Brants voor zijn broeder verschoten. Op 8-2-1665 onving hij 204 gld van Hendrick Brants en Hendrick heeft 100 daellers betaald aan Willem Gerlichs wegens een vordering op Jan en ook 400 gld. die zijn zus Heesken aen Jan Brants te vorderen had. Jan Brants zegt voldaan te zijn.
   9-4-1666: Het echtpaar Jan Brants en Heesken Roelofs bekent op 2-9-1665 verkocht te hebben aan het echtpaar Hendrick Brants en Hendersken Cornelissen , 2 percelen bouw- en weiland van totaal 8 hond te Herwen. Zuidwaarts de Waelbandijck, west de Pastorie te Herwen etc., genaamd den Sandigen Wegh.
  vermelding van 3 mei 1665  [4
  Overdracht boomgaard en land te Herwen 
  • ORA Herwen en Aerdt 1-5-1666: Het echtpaar Ruth Rijcken en Geesken Brants en Hendrick Brants hebben op 3-5-1665 overgedragen aan het echtpaar Gijsbert Vermeer en Judith Wijnen een perceel boomgaard als bouwlant van ongeveer 1 morgen genaamd de Drijvoet te Herwen ... 'voor vrij allodiael uitgenomen het bouwlant s'heeren tiendt dijck en weterings mit recht daertoe gehorende, stellende tot speciale vaerschap de gerechte helfte van haer huijs en hofstadt met halven camp, groot ongeveer vier morgen, waervan de vercooperen de helfte toecompt ende d'ander helfte sijn voorkijnderen, tegenwoordich noch ongedeilt, mede te Herwen gelegen'.
  vermelding van 1 nov 1665  [5
  Ontvangst weipacht 
  • ORA Herwen en Aerdt 1-11-1665: Willem Goris bekent op 25-7-166? weipacht betaald te hebben aan Hendrick Brants, die hij van zijn vrouws zuster in pacht heeft gehad...
  vermelding van 24 okt 1666  [6
  Overdracht van land Den Sandigen Wegh te Herwen 
  • ORA Herwen en Aerdt 24-10-1666: het echtpaar Jan Brants en Heesken Roelen hebben 23-10-1666 verkocht aan het echtpaar Hendrick Brants en Hendersken Cornelisdr een perceel bouwland als ook weiland te Herwen, genaamd Den Sandigen Wegh, groot ongeveer 8 hond. Zuidwaarts de Bandijck; westwaarts de Pastorie. Het weitje grenst zuidwaarts aan de Oude Wael, westwaarts aan de pastorie en noordwaarts aan de Waal-bandijck.
  functie van 21 jul 1668  [3
  Gerechtsman van Herwen en Aerdt 
  • Op 21-7-1668 ingezworen.
   18-6-1674: Derick van Huissen en Henrick Brants zijn ontslagen uit hun dienst en eed als gerechtslieden in de Bancken of Gerichten van Herwen en Aerdt omdat zij van de Roomsche Religie zijn.

   Wel weer vermeld op 25-09-1690. Hendrik is waarschijnlijk toch van religie veranderd omdat hij zijn kinderen ook na 1674 gereformeerd heeft laten dopen.
  vermelding van 31 mrt 1671  [7
  Voogd te Herwen 
  • Rut Rijcken en Henrick Brants zijn voogden over de onmondige kinderen van wijlen Rijck Rijcken en Janneken Schulings
  vermelding van 21 nov 1678  [8
  Overdracht onroerend goed te Aerdt 
  • Ora Herwen en Aerdt 27-11-1678: Het echtpaar Wilhelm van (der) Poll en Heesken Brants hebben op 21-11-1678 voor 250 gld. verkocht aan hun zwager (en broer) Henrick Brants en zijn vrouw Anneken Brants hun deel van behuizing en landerijen (wei- en bouwlanden, als boomgaarden) te Aerdt, buiten- en binnendijks. Het komt uit de nalatenschap van hun moeije (tante) zaliger Elisabet Brants.
  vermelding van 11 sep 1679  [9
  Overdracht Hofstede te Herwen 
  • ORA Herwen en Aerdt 11-9-1679: Verkopende partij: Otto Rijcken; Peter Slocken?, burger te Nijmegen, momboir van de nagelaten kinderen, Elisabeth, Enneken en Catarina Rijcken van Rut Rijcken zaliger en van Naleken van Vanraeij?; Jordaen Goris als momboir van Geesken Brants, weduwe en van de onmondige nagelaten kinderen Hendrick, Jan, Ruthelijde, Willemina Rijcken in de 2e echt bij Rut Rijcken verwekt.
   Op 28-8-1679 is voor 600 gld. verkocht aan het echtpaar Henrick en Anneken Brants, een hofstede groot ca. 1 morgen gelegen te Herwen, oost- en westwaarts aan de gemeijne straet, noordwaarts de kopers zelf...
  vermelding van 11 sep 1679  [8
  Overdracht land te Herwen 
  • Ora Herwen en Aerdt 11-9-1679: Het echtpaar Jordaen Goris en Jantien Reijers hebben op 15-1-1679 voor 1.200 gld. overgedragen een camp bouwland te Herwen, groot ca. 2 morgen en 3 hondt, aan Henrick Brants en zijn vrouw Anneken Brants...
  vermelding van 25 sep 1685  [3
  Klacht over geweld in he huis van Hendrick Brants 
  • ORA Herwen en Aerdt 25-9-1685: Hendrick Brants heeft voor het rechtscollege geklaagd over het geweld in zijn huis door Derck Goossens. Derck belooft met zijn borgen een schadeloosstelling.
  functie van 29 okt 1685  [7
  Heemraad te Herwen en Aerdt 
  vermelding van 31 okt 1686  [3
  Boete voor ongehoorzaamheid 
  • ORA Herwen en Aerdt 31-7-1686: Henrick Brants, Henrick Kopraeij, Alexander Uitterweert, Evert Speet, Evert Brants en Hendrick Otten te Herwen moeten een boete van 10 gld. betalen wegen ongehoorzaamheid. Zij moesten op last van den Richter of onderschout van Herwen enige palen vervoeren van den Houbergh en hebben dat niet gedaan.
   De boete is kwijtgescholden op 11-8-1686 omdat het op 9-8-1686 is geschied.
  vermelding van 6 mrt 1688  [10
  Onderpand pachtpenningen 
  • ORA Herwen en Aerdt 6-3-1688: Het echtpaar Hendrick Brants en Helena Greeff verbindt op 10-2-1688 een stuk binnen- en buitendijks bouw- en weiland te Herwen bij de Waelbandijck, groot 8 hond, genaamd Den Sandigen wegh, ter voldoening van de pachtpenningen van den Landschaps Polwart van Ed. mog. Heeren van de Reeckening in Gelderlandt gepacht.
  vermelding van 28 aug 1688  [11
  Erfenis van Mechtelt de Greeff 
  • ORA Herwen en Aerdt 28-8-1688: Hendrick & Evert Brandts, als mannen en voogden van hun huisvrouwen Sibilla en Helena de Greeff, Hendrick Copraeij als vader van de onmonidge Niesken Copraeij, samen de erfgenamen van Mechtelt de Greeff hebben voor de helft geërfd een huis en hofstadt met de daartoe behorende bouw- als weilanden, groot ca. 5,5 morgen te Herwen, zowel binnen- als buitendijks gelegen, genaamd Bouwmans Hoffstadt. En nog een perceel bouwland, groot ca. 3 morgen in de Lobberden te Herwen.
  Overleden vóór 7 jan 1692  [12
  vermelding van 7 jan 1692  [13
  Boedelscheiding 
  • ORA Herwen en Aerdt 7-1-1692: Boedelscheiding - Hester Brants hertrouwd met Hendrick Spaen, Otto en Cornelis Brants voor hunzelf en Evert Brants en Claes Huijsman (man van Beleke de Greef) als omen en bloetmomberen van de twee onmondige kinderen Jenneken en Ermken Brants; kinderen van Hendrick Brants, laatst gehuwd met Helena de Greeff. Wegens het overlijden van hun moeder zijn de voorschreven onmondige kinderen de volgende percelen ten deel gevallen: de Hofstede van Ruth Rijcken met bouwland groot in het heheel ca. 4,5 mergen; de helft van ca. 2 mergen bouwland onder Aert; Den Sandigen wegh met buijtendijcks weijcken en willigen pas, ter halver diepte in de oude Waell, groot ca. 8 hond land; het kempken op de Hemeling achter Arien Hansen Bongart van Everts Brants 'aengebuijtet', ca. 2 hond land. Bij de tweede trekking van het lot is wegens het overlijden van hun vader ten deel geworden, 8 hondt land op de Hemelingh met de mergen daarnaast van Evert Brants mede aengebuijt en nog de helft van de andere mergen land te Aert. Hester, Otto en Cornelis Brants keren uit aan de twee onmondige kinderen: 100 gld en 20 stuivers.
   21-1-1692: Cornelis Brants krijgt uit zijn vaders nalatenschap het huis en hofstede aan de Herschen Kerckhoff met aan de zuidzijde het gem. kerhof ... en oostw. de gemeene straet, noordw. Willis Hofstede, groot ca. 1 mergen.
   Otto Brants is toegevallen een perceel bouwland, genaamd Damen Camp... noordw. den Rhijn Randijck, groot ongeveer 8 hond; de helft van morgen bouwland te Aerdt (andere helft van de 2 onmondige zussen); de helft van 2 mergen bouwland, gelijk mede het Hofstedeken tot Aerdt, door Jan Jansen in pachting gebruikt.
   Hester Brants erft 2 mergen bouwland op de Hooijackers te Herwen; de andere helft van 2 mergen bouwland op de Heuist? (andere helft naar Otto).
   Ieder zal een deel krijgen van het koren op de Hooijacker
  vermelding van 7 feb 1692  [14
  Schuld met onderpand 
  • ORA Herwen en Aerdt 7-2-1692: Evert Brants en Claes Huijsman als omen en bloedvoogden van de twee onmondige nagelaten kinderen van Zaliger Hendrick Brants en Helea de Greeff, met namen Jenneken en Ermken Brants, zijn op 17-1-1692 500 gld. schuldig aan den richter Gijsbert Vermeer en zijn vrouw Judith Wijnen.
   Onderpand huis en hofstede te Herwen met daarnaast bouwland, geheten Rut Rijcken Hofstede, groot in het geheel ongeveer 4,5 mergen... met nog een perceel bouwland op de Hemenlingh van ca. 8 hondt... uit de nalatenschap van hun vader en moeder...
   De schuld is voldaan op 10-1-1694.
  vermelding van 11 feb 1693  [15
  Overdracht Hofstede te Herwen 
  • ORA Herwen en Aerdt 11-2-1693: Het echtpaar Wigman Gerlichs en Margareta van Wijlick heeft op 7-2-1693 ingevolgde 'd'erffbuijting en permutatie met Hendrick Brants gehouden' aan de 2 onmondige nagelaten kinderen van voorschr. Hendrick Brant in zijn laatste echt bij Helena de Greef verwekt met namen Jenneken en Ermken en de drie voorkinderen van Hendrick, namelijk Otto, Hester en Cornelis Brants overgedragen een huis en hofstede aan de Herwsche Kerkhoff te Herwen, groot ca. 1 morgen...
  vermelding van 12 apr 1693  [16
  Overdracht onroerend goed te Herwen 
  • ORA Herwen en Aerdt 12-4-1693: Het echtpaar Evert Brants en Sibilla de Greeff legt een verklaring af over een transactie (ingevolge permutatie / uitwisseling) met de kinderen van hun zwager en zuster Hendrick Brants en Helena de Greeff zaliger: De onmondige kinderen Jenneken en Ermken Brantsen en de voorkinderen, Otto, Hesster en Cornelis Brants. Betreft overdracht aan de kinderen van een morgen bouwland - 1/3 deel van 3 morgen - of liever de helft van de Lange Voor van Derck Brants land op de Hemelinge, welke helft door een landmeter zal worden opgemeten. Nog een kempken bouwland aan het eind van het voorschreven land, groot ongeveer 2 hondt, 'als 't selve haar wegens haar zaliger vader en moeders Jan Brants en Jantjen Reijers zaliger versterff bij erffdeling is aengecomen op de Hemelingh in den Kerspel Herwen', getaxeerd op 500 gld. Ruil tegen en voor 1/3 deel van de hofstede met buiten- en binnendijks bouwland, genaamd Bouwmans Hoffstede.

   12-4-1693 Claes Huijsman (man van Beleke de Greef) als oom en voogd van Jenneken en Ermken, de 2 onmondige nagelaten kinderen van Hendrick Brants en zijn laatste echtgenote Helena de Greeff; Otto Brants en zijn vrouw Anna Reijers; Hendrick Spaen en zijn vrouw Hester Brants; Cornelis Brants, wettige voorkinderen van Hendrick Brants zaliger. In de akte wordt de hierboven vermelde 'uitwisseling' bevestigd. Bouwmans Hoffstadt te Herwen komt uit de nalatenschap van Mechtelt de Greeff (verdeeld tussen Hendrick Brants en Hendrick Goris)

   12-4-1693: Evert Brants en Sibilla de Greeff lenen de hierboven vermelde 500 gld. van Florens Ewolts en zijn vrouw Jenneken Aelberts. Deze schuld is voldaan op 19-4-1694.

   Op 14-8-1693 / 21-6-1693 verkopen Evert Brandt en Claes Huijsman, als voogden van Jenneken en Ermken Brandt voor 1.215 gld. aan Hendrick Wijnen, weduwnaar van Sophia Vermeer, 2 percelen bouwland op de Hemelingen te Herwen.
   Op 8-9-1693 / 21-6-1693 verkopen zij voor 740 gld. aan Derck Jurris en zijn vrouw Grietjen Lubberts, 3/4 deel van 2 morgen bouwland te Aerdt, waarvan Otto Brants het andere deel toekomt.
  vermelding van 21 jun 1693  [3
  Verkoop land te Herwen 
  • Evert Brandts en Claes Huijman als omen en voogden van Jenneken en Ermken Brandts, 2 onmondige kinderen van Zaliger Hendrick Brandts en Helena de Greeff, hebben op 21-6-1693 voor 180 gld. verkocht aan Leendert Jonckhans en zijn vrouw Anna Steenbeeck een kempken bouwland te Herwen, groot, ca. 2 hondt
  Persoon-ID I26190  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 30 jul 2021 

  Vader Otto Hendriksz Brands,   geb. ca. 1585,   ovl. na 19 jun 1659  (Leeftijd > 74 jaar) 
  Gezins-ID F1613202015  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Hester Goris,   ovl. vóór 31 mei 1664 
  Getrouwd Type: civil  [17
  Kinderen 
   1. Ermke Brands,   geb. ca. 1660,   ovl. vóór 5 jun 1685  (Leeftijd < 25 jaar)
  Gezins-ID F1612978921  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Hendricksken Cornelisdr,   geb. ca. 1640, Elst Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 28 jul 1676  (Leeftijd < 36 jaar) 
  Getrouwd 31 mei 1664  Elst Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [18
  Type: religious 
  • Weduwnaar van Hester Goris wonende tot Herwen; Dochter van Cornelis Geurtsz tot Elst
  Kinderen 
   1. Hester Brands,   ged. 31 okt 1665, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  +2. Otto Brands,   ged. 18 aug 1667, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. na 20 jul 1739  (Leeftijd ~ 72 jaar)
  +3. Cornelius Brands,   ged. 2 dec 1669, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Gezins-ID F1612978922  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 3 Neeske van de Pavert,   geb. ca. 1640, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 3 aug 1678  (Leeftijd < 38 jaar) 
  Getrouwd 28 jul 1676  Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [18
  Type: religious 
  • Weduwnaar van Hernske Cnelissen; JD van Herwen
  Gezins-ID F1612978924  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 4 Anneke Brands,   geb. ca. 1640, 's-Gravenwaard Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Getrouwd 3 aug 1678  Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [18
  Type: religious 
  • Weduwnaar van Neeske van de Pavert; JD van 's-Gravenweert
  Gezins-ID F1612978925  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 5 Helena de Greef,   geb. ca. 1655, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 7 jan 1692  (Leeftijd < 37 jaar) 
  Getrouwd 12 mei 1682  Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [18
  Type: religious 
  • Weduwnaar van Enneke Brands, JD van Herwen
  Kinderen 
   1. Jan Brands,   ged. 15 apr 1683, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 7 jan 1692  (Leeftijd ~ 8 jaar)
   2. Jenneke Brands,   ged. 13 apr 1684, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   3. Ermke Brands,   ged. 21 mrt 1686, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   4. Mechteld Brands,   ged. 20 jan 1689, Herwen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 7 jan 1692  (Leeftijd ~ 2 jaar)
  Gezins-ID F1612978927  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: religious - 31 mei 1664 - Elst Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: religious - 28 jul 1676 - Herwen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: religious - 3 aug 1678 - Herwen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: religious - 12 mei 1682 - Herwen Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Geschiedenis voor 1900
  Daders en slachtoffers
  Daders en slachtoffers
  Kleine en grote criminaliteit in de familiegeschiedenis.
  Verhalen uit de 16e en 17e eeuw.

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S16026] FamilySearch - 271/542

  3. [S2522] FamilySearch

  4. [S15971] FamilySearch - 77-558

  5. [S15970] FamilySearch - 75/558

  6. [S15973] FamilySearch - 79/558

  7. [S15959] ORA Herwen

  8. [S15983] FamilySearch - 127/558

  9. [S15984] FamilySearch - 141/558

  10. [S15988] FamilySearch - 201/558

  11. [S16005] FamilySearch - 380/542

  12. [S13523] Vermeld bij afhandeling nalatenschap

  13. [S15974] FamilySearch - 227/558

  14. [S15991] FamilySearch - 231/558

  15. [S15992] FamilySearch - 234/558

  16. [S15994] FamilySearch - 237/558

  17. [S11338] Vermeld bij later huwelijk

  18. [S12557] Gelders Archief
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.