top deco

Adriaen Cornelisz Maet

Mannelijk ca. 1611 - na 1667  (~ 56 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Adriaen Cornelisz Maet 
  Roepnaam Arijen 
  Geboren ca. 1611  [1
  • Was op 19-11-1642 30 Jaar
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 19 nov 1642  [2
  Getuige van fatale steekpartij in herberg 
  • ORA Jaarsveld fol. 102v, d.d. 19-11-1642
   Gerrit van Rietvelt schout, Dirck Aertsz Schoonderwoert en Ghijsbrecht Heijndricxsz Quotenaer schepenen oirconden dat gecompareert sijn Jan Willemsz lijnslager out 46 jaren ende Arijen Cornelisz Maet out 30 jaren ofte elcx daer ontrent, dewelke ten versoucke vande naeste vrunden ende bloetverwanten van Herbert Cornelisz Coijmange deposeert hebben waerachtig te sijn dat sijl. deposanten beneffens de voorn. Coijman op den 4 deser hebben geweest met meer ander geselschap ten huijse ende herberge van Jan Corsz wonende aenden rolloff onder den gerechte van Thienhoven ende aldaer gesien hebben dat de voorñ Coijman hantsgemeen ende questiens is geworden met eenen Jan Ruttersz in welcke questie den voorñ Jan Corsz hem vervouchde gelijck hij oock heel onfatsoenelijck met een grooten blooten opsteecker ofte mes was doende in sulcker vougen dat hij den voors. Coijman in sijn rechter arm geinfligeert heeft een groote sware quetsure niet sonder prijckel, naer ons bericht is van te houden eenen stijven arm waer uijt den selven Coijman ooirsaeck nam sijnen eerste pertij te verlaten ende hem te weere te stellen jegens sodanige onfatsoenlijckhede gelijck oock (Godt betert) geschiet is vermits den selven Coijman den voors. Jan Corssen een steecke heeft gebracht inde rechter Borst ende naer dat hij twaelff dagen gelegen ende het bedde gehouden hadde met toeval van een sware spruijw ende vejementen coortse deser werelt is comen te overlijden seggende voor redenen van wetenschap bij het gunt voors. staet present geweest te sijnende oversulcx volcomentel. te bevestigen.
  functie van 1647 tot 1663  [1
  Kerkmeester te Jaarsveld 
  • In 1647 en 1648 als Arijen Cornelisz Vinck, ontfanger vermeld
   In 1650 is Arijen Cornelisz Maeth als ontfanger vermeld
  functie van 1651 tot 1672  [1
  Schepen te Jaarsveld 
  • Ook Buermeester van de Polder de Vogelesangh in 1664
   Buijermeester van Wiel in 1653, 1667 en 1668
  vermelding van 21 feb 1654  [3
  Afhandeling boedel Cornelis Claessen Maeth 
  • Weeskamer Jaarsveld 357/473 21-2-1654: Rekening van de boedel van Marrichien Jans weduwe van Cornelis Claessen Maeth over de jaren 1652 en 1653.
   Vermeld o.a.: Adrijaen Cornelis Maeth moet f 250,- betalen voor landpacht. Daarop worden kosten en het onderhoud van zijn moeder in minderling gebracht. De volgende personen krijgen 1/6 deel uit te boedel: Claes Vinck, Arijen Maeth, Jan Vinck, Eerst de Jongsten, Arijen Peters Bunninck, Jan Jacobs Rietvelt.
   De 3 dochters lijken overleden te zijn. De hierboven genoemde 3 schoonzonen krijgen naast geld ook nog huishoudelijke artikelen voor hun kinderen (de kleinkinderen van Cornelis Claesz Maeth)
  vermelding van 16 aug 1656  [2
  Koop hofstede e.a. te Jaarsveld 
  • ORA Jaarsveld fol. 75, d.d. 16-8-1656
   Dross. Esvelt en schepenen Heijndrick Koot en Willem Jansen Lamme Compareerde Jan Gerritsz. Keijser en verklaarde te transporteren Arijen Cornelisz. Maeth de eigendom van een hofstede met huis en schuur en berg en geboomte groot 7 morgen land in de polders van Overnes en Vogelesang. Daar boven Dirck Verwoert en beneden Heijndrick van Leeuwen. Opstrekk. van het buurland van Lopik tot in de diepte van de Lek.
  vermelding van 16 aug 1656  [3
  Regeling voor de weeskinderen 
  • Weeskamer Jaarsveld 382/473 16-8-1656: Regeling voor de minderjarige weeskinderen van Arijen Cornelisz Maeth verwekt bij Jannichen Jans met name: Jan Arijens, toekomende kerstmis 7 jaar; Willemtgen Arijensdr. oud 5 jaar en Meijnsien Jansdr (sic. Arijensdr), oud toekomende allerheiligen 3 jaar. De voogden sluiten een overeenkomst met Arijen Cornelisz Maeth, weduwnaer van de Jannetgen Jans, geassisteert met Claes Cornelisz Vinck zijn broer en anderzijds met Jan Aertsz Verleck, Huijbert Claessen, oud omen? met Crijn Jorisz behout oom van de kinderen. De weduwnaar behoudt de boedel met levende have, koren in de bargen op het veld op voorwaarde van onderhoud en opvoeding van zijn kinderen. Als de kinderen 20 jaar worden of trouwen, zal aan hen o.a. een derde deel van 1800 gulden worden uitgekeerd.
   Vermeld in de boedel 7 morgen land gekocht van Jan Gerritsz Keijser met de huijsinge bergen en getimmerte daar op staand, gelegen in de polder van Overnes en Vogelesangh.
   Geaccordeerd door schout en schepenen op 11-9-1656
  vermelding van ca. 1658  [2
  Voogd over de kinderen van Aeltgen Cornelisdr en Arijen Pietersz Bunnick 
  • ORA Jaarsveld fol. 129v, d.d. -
   Compareerde Claes Cornelisz. Vinck, Arijen Cornelisz. Maeth als omen en bloedvoogden van de kinderen van Aeltgen Cornelisdr. verwekt aan Arien Petersz. Bunnick en bekenden ontvangen te hebben 430 gld in betalinge van de kooppenn. van het bovenstaande huis genaamd De Prins.
  vermelding van 18 jan 1663  [2
  Koop land te Jaarsveld 
  • ORA Jaarsveld 18-01-1663 fol. 53v
   Compar. voor dito schout en Cent Verwoert en Willem Jansen Lamme, schepenen, Willem Jacobsz Lamme, won. in Lopick, en transp. aan Claes Cornelissen en Arijen Cornelissen Maeth, elcx voor de helfte, seeckere 1½ m. lants gel. in de polder de Vogelesangh in dese heerl., bel. boven Willem Jansen Lamme, beneden Mr. Maerten Schats, lijsenciaet in beijde rechten, opstr. van de lijnweteringh tot de oude sloot met de conditie dat dit land sijn uijtpadt sal moeten nemen op de oude sloot sonder een overpadt te hebben over het achterlandt tot aen de cadewetering. Betaald met een schuldbrief, inh. onder conditie, soo hij compt. voor meij toecomende sal wesen getrout, dat sij sullen moeten betalen dsomma van 900 gld.
  functie van 1666  [1
  Burgemeester van Jaarsveld 
  vermelding van 18 mei 1666  [2
  Schuldbekentenis 
  • ORA Jaarsveld 18-05-1666 fol. 115
   Compar. voor dito schout en Sijmon Willemsen van Eijtteren en Ewout Jansen bode, schepenen, Adriaen Cornelisen Maeth, buiermeester alhier, en Jannetgen Melsen, echtel., en bekennen schuldig te sijn de heren en Meesters Willem van der Straten, der medesijnen Docter van sijn hoogheijt de prince van Orangien etc. en Jan Quindt, secr. van de Achtbare heren en vroetschap der stadt Utrecht, in qualite als mombers en gestelde voochden over Diederick van Velthuijsen en dat t.b.v. deselve Velthuijsen, dsomme van 640 car. gld., geëmploijeert tot betalinge van huisboedels lasten, tegen jrl. 5% intrest, onder verband van seeckere hofstede als huijs, schuijer, bergen en geboomte, groot 7 m. lants, gel. soo in de polder van Overnes als Vogelesangh, bel. boven Thomas van der Marck, Vrijheer van Leur, Domheer t’Utrecht, en beneden Heijndrick Koot, opstr. van het buierlandt van Lopick tot in de diepte der Lecke, soo hem, Maeth, hetselve op 16-08-1656 ie getransporteert, vrij alodiael landt, niet belast als alleenlijck met 1800 gld. sijn voorkinderen bij uijtcoop belooft, en noch 1/6 part in 14 m. min 1 hont lants, hem, Maeth, aengecomen door het overlijden van sijn vader en moeder, gel. soo op Overnes, Vogelesangh als Wiell, bestaende soo in bouwlanst, griendinge als weijlandt, alle gel. in dese heerl.
  vermelding van 5 dec 1667  [2
  Transport van land in de polder Vogelesangh te Jarsveld 
  • ORA Jaarsveld 05-12-1667 fol. 137v
   Compar. voor dito schout en Heijndrick Koot en Willem Jansen Lamme, schepenen, Claes Cornelisz Vinck en Adriaen Cornelisz Maeth, gebroeders, en transp. gesamenderhant en elcx voor de helft aan Cornelia Gerrit Bastiaens de Colen, wed. wijlen Jan Gijsbertsz Stiltingh, in sijn leven dijckmr. van de Lopickerwaert, 1½ m. lants gel. in de polder de Vogelesangh, bel. boven Willem Jansen Lamme, beneden Ludolff Schath, opstr. van de lijnweteringh tot de ouden sloot toe, onder conditie dat dit getransporteerde sijn uijtpadt sal moeten nemen op de ouden sloot sonder eenich overpadt te hebben over het achterlant tot op de kade, vermogens de transportbrief daer bij hij tselve op 18-01-1663 heeft ontvangen, voor 840 gld.
  Overleden na 5 dec 1667 
  vermelding van 16 okt 1668  [2
  Transport onroerend goed te Jaarsveld 
  • ORA Jaarsveld 16-10-1668 fol. 156v
   Compar. voor dito schout en Heijndrick Koot en Willem Jansen Lamme, schepenen, Adriaen Cornelisz Maeth, mede schepen alhier, en transp. aen Geertgen Gerritsdr, wed. wijlen Cornelis Jansen Angst, won. tot Amsterdam, seeckere huijsinge, barge, schuijer en vorder getimmer. staende op de gront van dselve wed. in de polder Overnes annex de hogendijck, voor 325 gld.
  Aantekeningen 
  • Aliias Vinck
  Persoon-ID I25868  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 14 mrt 2021 

  Vader Cornelis Claesz Maet alias Vinck,   geb. ca. 1573,   ovl. ca. 1652  (Leeftijd ~ 79 jaar) 
  Moeder Marrichien Jans,   geb. ca. 1575,   ovl. na 21 feb 1654  (Leeftijd ~ 79 jaar) 
  Getrouwd vóór 1598  [4
  Gezins-ID F1610878841  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Janneken Jans,   geb. ca. 1625, Zouwendijk (Meerkerk) Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 16 aug 1656  (Leeftijd ~ 31 jaar) 
  Huwelijkstoestemming 20 apr 1645  Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [5
  Getrouwd 11 mei 1645  Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [5
  Type: civil 
  • JD van de Souwendijck met att. van Meerkerck
  Kinderen 
   1. Jan Arijens Maet,   geb. 25 dec 1649, Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  +2. Willemtje Ariens Maeth alias Vinck,   geb. ca. 1651, Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. vóór 26 jan 1698  (Leeftijd ~ 47 jaar)
   3. Meijnsien Ariensdr Maet,   geb. 1 nov 1653, Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Gezins-ID F1610361581  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Janneken Mels Huijbertse,   geb. ca. 1625, Langerak Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Huwelijkstoestemming 24 aug 1656  Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [5
  Getrouwd 14 sep 1656  Jaarsveld Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [5
  Type: civil 
  • Weduwnaar wonend op Jaarsveld; JD van Langerak wonend op Jaarsveld
  Gezins-ID F1610361582  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 20 apr 1645 - Jaarsveld Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: civil - 11 mei 1645 - Jaarsveld Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 24 aug 1656 - Jaarsveld Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: civil - 14 sep 1656 - Jaarsveld Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Geschiedenis voor 1900
  Daders en slachtoffers
  Daders en slachtoffers
  Kleine en grote criminaliteit in de familiegeschiedenis.
  Verhalen uit de 16e en 17e eeuw.

 • Bronnen 
  1. [S15869] ORA Jaarsveld

  2. [S16150] hogenda.nl - T Oskam

  3. [S2522] FamilySearch

  4. [S15890] Weeskamer Jaarsveld - geschat

  5. [S14921] Gezinsklapper Lopik en Cabauw H. de Bruin
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.