top deco
Gerrit Maertensz Vercroft (van Bohemen)

Gerrit Maertensz Vercroft (van Bohemen)

Mannelijk ca. 1571 - vóór 1632  (< 61 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Gerrit Maertensz Vercroft (van Bohemen) 
  Geboorte ca. 1571  Wateringen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  functie van 1598 tot 1629  [2
  Vermeld als weerbare man te Monster 
  vermelding van 22 dec 1599  [3
  Overeekomst over land 
  • Regesten Delfland 178. 22-12-1599: Cornelis Cornelisz. smith te Wateringhe enerzijds, Marritge Gerritsdochter, laatst weduwe van Cornelis Jansz. Vercrocht, geassisteerd door haar zoon Gerrit Maertensz., anderzijds, komen overeen dat de 3 morgen land gekocht door de eerste partij van de Staten in de Hage, afkomstig van de abdij van Loosduynen en gelegen te Monster gemeen in de woning van de tweede partij, door deze wordt afgestaan aan de tweede partij en hiervoor terug ontvangt 3 morgen land, gelegen in 11 morgen 1½ hond te Wateringhe, n.l. 2 morgen weiland en de rest teelland, gekocht in 1595 door Cornelis Jansz. Vercrocht van de heren Staten en afkomstig van Sint Aechten, belend ten zuiden: de Kleyne Noortweg, ten noorden: genoemde Marritge Gerritsdochter, ten westen: Henrick Jansz., ten oosten: Jacob Hugensz. van der Dussen. Op elke partij blijft een losrente de penning 16, groot 27 karolus gulden, ten behoeve van de Staten rusten. Het land afkomstig van de eerste partij is bovendien belast ten behoeve van de rentmeester van Loosduynen met een jaarrente van 5 gulden, af te lossen met 410 karolus gulden in 3 termijnen. Hij zal het verkregen land met ingang van 1600 gebruiken. Getuigen: Claes Hugenz. en Cornelis Jorisz., beiden te Honsholredijck. In dorso: Cornelis Cornelisz. smith heeft afgelost op 25-2-1607 en 24-4-1611 (inv. 3).
  vermelding van 1602 tot 1626  [2
  Schatting vermogen 
  • Zijn vermogen wordt in 1602 getaxeerd op 3000-4000 gld. en in 1626 op ca. 11.000 gld
  vermelding van 23 mrt 1608  [4
  Getuige in transportakte 
  • f. 32v d.d. 23-3-1608: Maritgen Gerritsdr. laatst weduwe van Cornelis Jansz. Vercroft geassisteerd met Gerrit Maertensz. haar zoon en gekoren voogd in deze bekende dat zij op 22- 12-1599 volgens het akkoord aan deze gehecht ten behoeve van Cornelis Cornelisz. smid overgedragen heeft hetgeen zij alsnog overdraagt 3 morgen land wezende deels teelland
  functie van 1610 tot 1617  [2
  Welgeboren man en schepen, van Monster 
  vermelding van 11 okt 1611  [2
  Genoemd in testament van Neeltgen Jansdr Vercroft 
  • Neeltgen Jansdr. Vercroft, huisvrouw van Cornelis Willemsz. in De Lier, laat op 11 oktober 1611 een testament opstellen. Zij benoemt dan haar ‘oom’ (= zwager) Sebastiaan tot voogd van haar kinderen, naast Jan Dirksz. Vercroft in Poeldijk en Gerrit Maartensz. Vercroft in Wateringen. Op 1 juni 1615 wordt dit drietal opgeroepen het voogdijschap te gaan uitoefenen. De twee laatstgenoemden weigeren dit, omdat zij hierover niet door de testatrice zijn geïnformeerd. Sebastiaan overlijdt korte tijd later en zal om die reden vermoedelijk niet tot het voogdijschap in staat zijn geweest.
  vermelding van 1613 tot 1621  [2
  Arbiter bij opstellen huwelijkse voorwaarden 
  • Gerrit is in de periode 1613-1621 drie keer arbiter bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden voor een dochter van zijn zus Maritgen Maartensdr
  vermelding van 24 apr 1613  [5
  Koop van land in Monsterambacht 
  • Gerrit Maertenszoen Vercroft, wonend te Monster koopt van de Burgemeesters van Delft, 2,5 morgen land (de helft van 5 morgen van het Bagijnhof te Delft), gelegen aan de Loosduinerlaan. O: Loosduinerlaan; Z: jhr Wernart van Batenburch; N en W: de abdij Leeuwenhorst.

   Zie ook ORA Monster-23 109/468
  vermelding van 1626 tot 1632  [6
  Leen van land in Wateringen 
  • WATERINGEN 209A. 2 morgen land (1403: 3 morgen 1½ hond land) in Barnierswoning, (1517: belend ten oosten: de broeders ter Wateringe, ten westen: zuiden en noorden: de zusters van Sint Aechten binnen Delff, 1546: ten zuiden: een ban of heerweg).

   21-5-1582: Cornelis Jansz. Vercroft te Monster na overdracht door Gerrijt Jansz. als stiefvader van Pietertgen Pietersdochter, onmondig (H, fol. 11).
   11-8-1598: Neeltgen Jansdochter, gehuwd met Cornelis Willemsz., in de Lyer, bij dode van haar broer Cornelis Jansz. Vercroft (H, fol. 120v).
   22-3-1599: Marrijtgen Gerrits, weduwe van Cornelis Jansz. Vercroft, te Monster, zwager: Cornelis Jorisz., na overdracht door Neeltgen Jansdochter, gehuwd met Cornelis Willemsz., in de Lyer (H, fol. 123v).
   18-5-1626: Gerrit Maertens Vercroft bij dode van zijn moeder Maritgen Gerritsdochter Vercroft (K, fol. 50).
   7-9-1632: Cornelis Gerrits Vercroft bij dode van zijn vader Gerrit Vercroft (K, fol. 85;
   7-9-1632: Maerten Gerritsz. Vercroft en Pieter Gerritsz. Vercroft, broers te Wateringe, mede namens hun zuster Gerritgen Gerritsdochter Vercroft, gehuwd met Louris Joosten, en hun minderjarige broers en zusters Jacob, Trijntgen, Grietgen en Aechtgen, machtigen voor notaris Joachim Coop van Groen te ‘s-Gravenhage en meester Christiaen Queborn, kunstschilder, en Jan Wiericksz., kleermaker, hun broer Cornelis te Wateringen het leen te verheffen overeenkomstig het testament van hun vader op 15-10-1629 gepasseerd voor dezelfde notaris).
   17-10-1633: Machteld Aelbrechts van Leuningen, weduwe van Hillebrant Jacobsz. van Wou, zwager: Dirck Gool, griffier van de lenen van de grafelijkheid, na overdracht door Cornelis Gerritsz. Vercroft
  vermelding van 23 mei 1626  [7
  Verkoop van land te Wateringen 
  • f. 26v d.d. 23-5-1626: Gerrit Maertensz. Vercroft wonende in de parochie van Wateringen bekende verkocht te hebben aan Willem Willemsz. Hoochwerff en Beijer Arentsz. van de Hoorn beide wonende in Wateringen 5 morgen 1 hond 8 roeden teelland eertijds gekomen van het convent van St. Aagten te Delft, gelegen in het ambacht van Wateringen in de Wippolder.
  vermelding van 11 okt 1629  [8
  Akte van toestemming aan Gerrit Maartensz Vercroft 
  • 11-10-1629 Fredrick Heindrick prins van Oranje etc. etc. , als bezitter van de goederen, heerlijkheden a.a. van het huis van Wassenaar en Zuijdwijck, verleent toestemming aan Gerrit Maertensz. Vercroft wonende in Monsterambacht met zijn wettige kinderen geprocreert bij wijlen Maritgen Pietersdr zijn huisvrouw, om bij testament vrij over zijn lenen te beschikken.
   Betreft 3 morgen, 1,2 hont land gelegen in den ambachte van Waeteringe in Barniers wooninge.
   O die broederen van Waeteringe; W, Z en N die susteren van Sinte Aechten te Delft.
  vermelding van 1631  [9
  Vermeld op landkaart als belender van land van de Abdij van Leeuwenhorst 
  • Op een kaart uit 1631 staat Gerrit Maertensz twee keer vermeld. Het is land waarop tot 1957 boerderij Vrederust heeft gelegen en waarvan zijn grootvader ook eigenaar was
  Overlijden vóór 7 sep 1632  [6
  • Overleden tussen 11-10-1629 en 7 september 1632
  vermelding van 30 okt 1632  [10
  Verkoop uit de erfenis van Gerrit Maertszn Vercroft en diens vrouw 
  • 30-10-1632: Pieter Gerritszn Vercroft, Maarten Gerritszn Vercroft, Cornelis Gerritszn Vercroft, Louris Joostenzn van Zuijtgeest als man van Gerrigen Gerritsdr Vercroft, Jan Dirkcxz Vercroft, Louris Cornelisz won. in Wateringen, Jacob Janszn van Velzen te Rijswijk als voogden van Trijntgen Gerritsdr Vercroft, Grietgen Gerritsdr Vercroft, Aechgen Gerritsdr Vercroft en Jacob Gerritszn Vercroft, allen erfgen. van Gerrit Maertenszn Vercroft en diens vrouw verkopen voor 23.000 car. gld aan Machtelt Aeilbrechtsdr (van Leuningen) wed. van Hillebrant Jacobszn van Wou te 's-Gravenhage:
   een woning, schuren, bergen, rosmolen, boomgaart en plantage + 26 morgen 57 roeden land =
   - 6 morgen 51 roeden (de woning) aan de Lozerlaan
   - 6 morgen 57 roeden gelegen in W. Escamp in Haagambacht
   - 6 morgen 2 roeden land gekomen van het klooster van Warmond en de abdij van Loosduinen gelegen aan de Lozerlaan
   - 2 morgen 18 roeden gekomen van St. Aachtenconvent te Delft gelegen in Wateringen
   - 3 morgen 326 roeden leenland
   - 2 morgen 2 hont 3 roeden gemeen met 4 morgen 4 hont 6 roeden gelegen aan de Lozerlaan
  vermelding van 1633  [2
  Verslag nalatenschap Gerrit Maertensz Vercroft 
  • Over het beheer van Gerrits nalatenschap resteert een verslag uit 1633, dat is gemaakt door zijn zoon Cornelis. Hierin wordt onder meer gesproken over een schuld van 400 gld. bij zoon Pieter vanwege een lening, een schuld van 144 gld. bij zoon Maarten vanwege aangekocht vee en landhuur en een betaling van 500 gld. aan schoonzoon Lourens Joosten van Zuidgeest inzake huwelijksgoed.
  vermelding van 11 jan 1642  [11
  Verklaring voor de weeskamer te Monster 
  • Weeskamer Monster: regeling voor de weeskinderen van Gerrit Maertens Vercrocht geprocureert bij Maritgen Pieters.
   Er is een inventaris van de moederlijke goederen gemaakt. En er zijn ook rekeningen ingediend door Cornelis Gerrits Vercrocht.
   11 jan. 1642: Jacob Gerits Vercrocht geassisteert met Jan Dircxs Vercroght (tekent als Jan Dirckszn Vercroft), Louris Corn.sz ? voogden van Jacobs Gerrits; Corn. Gerrits., Gerrit en Marten Gerrits Vercrocht, broeders en bloedvoogden van voorn. Jacob Gerrits verklaren dat Jacob Gerrits zijn administratie zelf kon doen, hetgeen door de baljuw en weesmannen is toegestaan. Jacob Gerrits verklaart door de weeskamer voldaan te zijn.
  Beroep Bouwman  [12
  • in Monster Ambacht bij Loosduinen
  Aantekeningen 
  • Zoon van Maerten Symonsz & Maritge Gerritsdr Vercroft
  Persoon-ID I11942  Hennies genealogie | Neerscholten
  Laatst gewijzigd op 22 jan 2023 

  Vader Maerten Sijmonsz,   geb. 1536   ovl. vóór 1579 (Leeftijd < 42 jaar) 
  Moeder Maritge Gerritsdr Vercroft,   geb. ca. 1535   ovl. vóór 18 mei 1626 (Leeftijd < 91 jaar) 
  Huwelijk vóór 1568  [13
  Gezins-ID F1442751992  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Maritgen Pietersdr,   geb. ca. 1573   ovl. vóór 11 okt 1629 (Leeftijd < 56 jaar) 
  Huwelijk vóór 1594  [1
  Type: civil 
  Kinderen 
  +1. Gerritgen Gerritsdr Vercroft
  +2. Pieter Gerritsz Vercroft (van Bohemen),   geb. De Lier Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. vóór 27 jan 1685
  +3. Aechtgen Gerritsdr Vercroft (van Bohemen)
  +4. Jan Gerritsz van Bohemen
  +5. Maerten Gerritsz Vercroft,   geb. ca. 1595   ovl. ca. 1653 (Leeftijd 58 jaar)
  +6. Cornelis Gerritsz Vercroft (van Bohemen),   geb. 1605   ovl. vóór 22 okt 1674 (Leeftijd < 69 jaar)
   7. Trijntgen Gerrits Vercroft (van Bohemen),   geb. na 1611   ovl. 1673 (Leeftijd < 60 jaar)
   8. Grietgen Gerrits Vercroft (van Bohemen),   geb. na 1611
  +9. Jacob Gerritsz Vercroft,   geb. ca. 1621   ovl. vóór 22 okt 1674 (Leeftijd < 53 jaar)
  Gezins-ID F1292283327  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboorte - ca. 1571 - Wateringen Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Historie <1900
  05 - Boerderijen Vrederust en Vreedenrust
  05 - Boerderijen Vrederust en Vreedenrust
  Twee boerderijen met een vergelijkbare naam, waarvan voorouders eigenaar zijn geweest of daar gewoond hebben.

  Stukken <1900
  Gerrit Maertensz Vercroft vermeld op kaart van de Abdij Leeuwenhorst
  Gerrit Maertensz Vercroft vermeld op kaart van de Abdij Leeuwenhorst
  Op een kaart uit 1631 staat Gerrit Maertensz twee keer vermeld. Het is land waarop tot 1957 boerderij Vrederust heeft gelegen en waarvan zijn grootvader ook eigenaar was

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S14559] Ons Voorgeslacht - PJM van Boheemen

  3. [S16068] hogenda.nl - C Hoek

  4. [S16154] hogenda.nl - transporten Wateringen

  5. [S14574] GA Den Haag - transportregister Monsterambacht

  6. [S16111] hogenda.nl - Leenkamer Wassenaar 1226-1744

  7. [S16132] hogenda.nl - ORA Wateringen

  8. [S16061] hogenda.nl - A vd Tuijn

  9. [S2803] Nationaal Archief

  10. [S14575] Monsterambacht Transporten 1591-1704 GA Den Haag 1 van 2

  11. [S16484] FamilySearch - 275/617

  12. [S8183] NGV Computergenealogie

  13. [S12663] Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.