top deco

Cornelis Jansz Dorp

Mannelijk 1547 - 1634  (~ 87 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Cornelis Jansz Dorp 
  Geboren 1547 
  • Is 73 jaar in 1620
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 1578  [1
  Betaalt 100e penning te Maasland in 1578 
  • Cornelis Jansz. Dorp bruyckt van Vrederick uuter Eng of te van sijne erffgenamen VI margen uuter huyer. Getaxeert de margen op II £. Facit XII £. ’t sjaers. Coempt IIcXVI £. Den Csten penn. II £. III st. II penn. o.b.
   Idem bruyckt van den Heylige Geest in Maeslant I½ margen. Getaxeert op III £. ’t sjaers. Coemt den Csten penn. voor ’t derde part III st. VIII penn. [Exempt]
   Idem bruyckt van Dirck Jansz. van Westenbrouck, borgemeester tot Delff, VII½ hont uuter huyer. Getaxeert op II £. V st. ’t sjaers. Coemt XL £. X st. Den Csten penn. VIII st. I penn. o.b.
   Idem gebruyckt van Grietgen Huygen tot Delff I margen uuter huyer op II £. Coemt XXXVI £. Den Csten penn. VII st. II penn. o,b.
   Idem bruyckt VII margen I½ hont eygen lants. Getaxeert de margen op II £. Facit XIIII £. XIIII st. IIII penn. ’t sjaers. Coemt IIcLXIII £. XVIII st. VI penn. Den Csten penn II £. XII st. VII penn.
   [Dit ende IIII voirgaende artikelen bij eede aengebracht]
   Die huysinghe van Cornelis Jansz. Dorp op VI £. Coemp XIX st. II penn. o.b.
  Beroep van 1589 tot 1611  [2
  Secretaris te Maasland / Delpher - Geschiedenis van Maasland 
  • Het ambt van secretaris was in die tijd een 'ere-functie' waaraan rechten konden worden ontleend. Er moest flink voor betaald worden om die functie te kunnen vervullen.
   Bijvoorbeeld in 1583:
   Bij contract van 30 November 1583 werden door de Staten van Holland en West-Friesland de ambten van Schout, Secretaris en Bode over het Ambacht van Maasland verkocht aan Heer Otto van Egmont. En blijkens genoemde overeenkomst had genoemde Van Egmont „in koop de beterschap van 't Schout-ambt van Maasland met zijn toebehooren, 't Klerk- en Bode-ambt, boven twee duizend ponden van veertig grooten 't pond".
   En tussen 1663 en 1673: De Secretarisplaats van de voorsz. Heerlijkheid (Maasland) is verhandeld voor zijn leven aan Glaude van den Tol voor een kap. van f 4500, hetgeen bij reductie als voren importeert 's jaars . . „ 450 — 0 — 0 En geeft daarenboven de voorsz. Secr. vrij geld en boven alle lasten de somma van gelijcke „ 100 — 0 — 0
   Het Bode-ambt is verpacht aan Barthout Overgaag voor tien jaren, waarvan het laatste zal expireeren den 1 Nov. tot 110 gulden 's jaars „110 — 0 — 0....
  vermelding van 24 feb 1589  [3
  Verkoop van losrente verzekerd op land te Maasland 
  • 24-2-1589. Symon Steffensz. en Claes Heynricxz., schepenen in Maeslant, oorkonden dat Cornelis Jansz. Dorp, secretaris van genoemd ambacht, verkoopt aan de heylige geest armen aldaar een losrente van 9 carolus gulden 11 stuiver en 1 oortgen per jaar, af te lossen met 149 gulden, verzekerd op 7½ morgen eigen land en 7 morgen leenland in de Dyckpolder, strekkende van de hoge Maesdijk oostwaarts tot de molensloot tot achter het erf van Willem Huygensz. Belend ten zuiden: de woning en het land van Jacob Ansemsz., ten noorden: de woning en het land van Jan Anthonisz.
   Verder verzekerd op 8 morgen land in de Sluys- en Voppenpolder, gemeen met Adriaen Mathijsz, de erfgenamen van Vrederick uyten Engh en anderen, strekkende van de dijk oostwaarts tot de middelwatering. Belend ten zuiden: de woning en het land van de weduwe van Cornelis Heynricxz., ten noorden: Mr. Aernt Pietersz. Pols in de Sluyspolder en de woning en het land van Matheus Pouwelsz. in de Voppenpolder. De rente spruit uit 50 gulden door Frans Jansz. van der Hooff aan de heilige geestarmen, bij testament gemaakt en uit de verkoop van 1 morgen land in de woning van wijlen Jan Dircxz. te Naeltwijc door genoemde armen.
  vermelding van 25 aug 1589 tot 7 aug 1617  [3
  Leen land te Maasland (van Hofstad Hontshol) 
  • 89S. 7 morgen land.
   25-8-1589: Cornelis Jansz. na overdracht door Hendrick Dircxz. Bogge te Delft.
   7-8-1617: Maerten Cornelisz. van Dorp na overdracht door zijn vader Cornelis Jansz. Dorp, secretaris te Maeslant.
   De overige beleningen zijn gelijk aan die van het leen 89J.
  functie van 18 mrt 1596 tot 22 mrt 1603  [4
  Rentmeester 
  • 18-3-1596: Heer Jacob Taets van Ameronghen, ridder, als landscommandeur van de Balije te Utrecht van de Duytse Orde, hulde door Cornelis Jansz. Dorp, secretaris en rentmeester van de landcommandeur te Maesland, volgens procuratie d.d. 21-2-1596, bij dode van heer Jasper van Egmondt van Meresteyn, commandeur te Maesland (L.H. 139, fol. 8v).

   22-03-1603 Kwitantie door Lijsbeth Jansdr. te Delft, weduwe van Lambrecht Michiels, wegens ontvangst uit handen van Cornelis Jansz. Dorp, secretaris van Maasland als rentmeester, namens Jacob Taets van Amerongen, landcommandeur en commandeur van Maasland, conform uitspraak van de Hoge Raad van Holland d.d. 22 mrt. 1603, van 232 carolusgulden 17 stuiver wegens proceskosten, 1603 juni 12
  vermelding van 1598  [1
  Vermeld in rekening weesarmen Maasland 1598 
  • Lantpachten: Cornelis Jansz. Dorp secretaris in Maeslant XX £
   Renten in het dorp van Maeslant: Cornelis Jansz. Dorp voors. IX £ VI st
   Cornelis Jansz. Dorp secretaris compt van sekere diensten den armen gedaen soe van vacatien, teer ende reijsscosten nae declaratie hijer vertoont hem toegeleijt VI £
  vermelding van 22 mrt 1599  [5
  Koopt huis te Maassluis 
  • Cornelis Jansz, secretaris van Maasland koopt van Jacob Jansz Timmerman (of timmerman), wonende op de Maaslandsesluis: een huis met erf strekkende voor van de heerstraat tot achter aan de nieuwe gracht toe te Maassluis (Maaslandsesluis)
  vermelding van 17 jan 1607  [6
  Treedt op als voogd 
  • 's-Gravenzande: 17-1-1607: Comp. Claes Pietersz. cleermaecker wonende in Maasland als speciale procuratie hebbende luidende aldus: Wij Jacob Jorisz. van der Gaech en Jan Jacobsz. in de Langentaem schepenen in het ambacht van Maasland oorkonden dat voor ons gecompareerd is Pietergen Heijnricxsdr. weduwe Heijnrick Jansz. in zijn leven organist binnen de stad ’s Gravenzande met Cornelis Jansz. Dorp haar voogd in deze en constitueert Claes Pietersz. haar zoon, kleermaker wonende in Maasland, om uit haar naam te verantwoorden al zulke zaken, kwesties en geschillen als zij uitstaande heeft en speciaal om verkoopbrieven te passeren van koop van zeker huis en erve bij haar verkocht aan Gerridt Thonisz. ’s Gravenzande in de stad aldaar. Gedaan d.d. 14-1-1607. En hij comparant transporteert uit kracht van deze procuratie getransporteerd te hebben aan Gerridt Anthonisz. timmerman onze inwonende poorter zeker huis en erve bij de comparants voorn. moeder ten andere tijde verkocht aan voorn. Gerridt Anthonisz., staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat aan de noordzijde van de hising van de verkoper gepossideerd.

   Weeskamer Maassluis 19-9-1614: Geertge Jacobsdr, wede van Symon Gerritss, geassisteerd met Cornelis Jansz Dorp, haar oom, heeft op 23-12-1613 uitgekocht haar drie onmondige weeskinderen: Annitge Symons 6 jr., Gerrit Symons 3 jr, Symon Symonsz 20 wkn
  vermelding van 24 apr 1608  [7
  Verkoop onroerend goed te Voorburg 
  • Voorburg 24-4-1608: Cornelis Jansz van Dorp, secretaris te Maasland, getrouwd met Trijntgen Jansdr, eerder weduwe van Evert Nannius Wolphertsz, eertijds schout van Voorburg, verkoopt aan Huijbrecht Maertensz een woning, huis, bijhuis, schuur, barch, pootgoed en planten, met wee morgen teelland genaamd "Kenniptuijn" gelegen te Voorburg
  vermelding van 24 feb 1611  [8
  Koopt land in de Dijkpolder 
  • Delft 24-2-1611: Cornelis Jansz Dorp, secretaris in Maeslant, koopt van de erfgenamen Jonkeer, Lucretia van Schooten, 8 morgen land in de Dijckpolder aan de Maesdijck door een laan tot aan de Kerkwech (24 morgen land behoort hem reeds toe).

   Op 12-9-1611 wordt hij in een notariële akte van Rotterdam als belender vermeld van een stuk land gelegen in de Dijckpolder in Maeslant, dat mede begrensd wordt door land van de Heilige Geest te Delft.
  vermelding van 8 sep 1620  [9
  Vermeld als inwoner van Maasland 
  • Cornelis Jansz. Dorp, eertijds secretaris van Maasland, oud ca. 73 jaar
  functie van 19 okt 1627  [10
  Welgeboren man van Delfland 
  • 19-10-1627: Cornelis Janss Dorp, int dorp van Maeslant
  Begraven 12 feb 1634  Maasland, NH kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [11
  • Corn. Janss Dorp (oud-secretaris)
  Aantekeningen 
  • De familienaam komt van het Huis ten Dorp gelegen bij Schipluiden

   Er is lang gezocht naar de voorouders van Cornelis Jansz Dorp. Gezien zijn functies en bezittingen is de veronderstelling dat hij uit een kapitaal-krachtige familie komt. Misschien is zijn vader Jan Willem van Dorp, een telg uit een ridderlijk geslacht en voor Cornelis Jansz ook een weledelgeboren man van het Hoogheemraadschap van Delfland en secretaris bij het Hof van Holland. Maar misschien is zijn vader wel Jan Cornelisz (zonder achternaam) die voor Cornelisz Jansz bode is geweest te Maasland. Of was Cornelis Jansz een bastaard, of ....
  Persoon-ID I24433  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 19 mei 2020 

  Vader Jan Dorp 
  Verwantschap geboorte 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1588406520  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Kathrina Jansdr 
  Getrouwd na 1580  [12
  Type: civil 
  Gezins-ID F1588484214  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Kinderen 
  +1. Jan Cornelisz Dorp,   geb. ca. 1578,   ovl. vóór 2 sep 1622, Maassluis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 44 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1588840753  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Kinderen 
  +1. Maerten Cornelisz van Dorp,   geb. 1579,   ovl. vóór 24 mei 1632  (Leeftijd < 53 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1588484216  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Kinderen 
  +1. Matthijs Cornelisz van Dorp  [geboorte]
  Gezins-ID F1588484215  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Overige afbeeldingen
  Locatie Huis ten Dorp bij Schipluiden
  Locatie Huis ten Dorp bij Schipluiden
  De Westlandse familie van Dorp dankt zijn naam aan Huis ten Dorp bij Schipluiden. De ligging is goed te zien op deze kaart van Cruquius

 • Bronnen 
  1. [S15340] www.hogenda.nl - A Dijkshoorn

  2. [S15058] Vermeld in diverse akten

  3. [S15326] www.hogenda.nl - C Hoek

  4. [S12494] Het Utrechts Archief

  5. [S15359] NA - Hof van Holland Decreten

  6. [S15360] FamilySearch - 71

  7. [S2522] FamilySearch

  8. [S14706] SA Delft

  9. [S15350] www.hogenda.nl - AM Verbeek

  10. [S15352] www.hogenda.nl - J Heemskerk

  11. [S12826] www.hogenda.nl

  12. [S15353] Vermeld in transportakte - geschat
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.