top deco

Crijntge Willemsdr van der Burch

Vrouwelijk ca. 1576 - vóór 1656  (~ 80 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Crijntge Willemsdr van der Burch 
  Geboren ca. 1576  [1
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 14 mei 1613  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 14-5-1613: Comp. Willem Andries Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor hem zelf en uit naam van haar huisvrouwen, Lambrecht Heijnricxsz. en Cornelis Adriaensz. van der Burch alle tot ’s Gravenzande geassisteerd met Jan Willemsz. Popel in Zandambacht te samen als geordonneerde voogden bij het gerecht van de stad ’s Gravenzande over de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. eertijds mede tot ’s Gravenzande en te samen als erfgenamen in de boedel en goederen van zaliger Willem Claesz. van der Burch in zijn leven mede aldaar, en bekenden te samen elk voor zijn portie verkocht te hebben aan Crijn Pietersz. de nombre van 8 morgen 87 roeden eigen land gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande binnen Zandambacht tussen de woning van Dirick Cornelisz. Tuijt en ‘topecel’?, tegen de woning van Louweris Willemsz. of Willem Woutersz. weg. Mitsgaders met de gerechtigheid dat hetzelve binnenland competeert in de uitergorsen buitendijks, wezende vrij eigen land.

   14-5-1613: Comp. Crijn Pietersz. wonende aan de Maasdijk onze buurman en bekende schuldig te wezen aan Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor een derde part, mitsgaders de voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. mede voor een gelijk derde part ten behoeve van dezelve weeskinderen, de som van 4276 gld. vanwege de hiervoor genoemde koop.

   14-6-1616: Comp. Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq te samen als bloedvoogden uit naam elk van hun huisvrouw, Lambrecht Heijnricxsz. als gestelde en gekoren voogd bij de heren schout en gerecht van de stad ’s Gravenzande, alle mede aldaar, zijnde te samen geassisteerd met Jacob Maertensz. wonende in de Maepolder in het ambacht van Monster als getrouwd hebbende Maertge Pieters Overslootsdr. eerst weduwe was van wijlen Claes Willemsz. van der Burch en overzulks schoon- en stiefvader van dezelve weeskinderen en mede comparerende, en bekenden elk in de voorsz. kwaliteit uit naam en vanwege de voorsz. weeskinderen van wijlen Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij de voorn. Maertge Pietersdr. verkocht te hebben aan Cornelis Jorisz. van der Bie onze buurman [penningbrief: wonende in Zandambacht aan de Maasdijk] de nombre van 4 morgen 1 hond eigen patrimonie land gelegen in de polder van het Nieuweland binnen Zandambacht aan twee kampen, de ene groot 3 morgen en de andere 7 hond land, met de toegift van de actie van 1 morgen 4 hond bruikwaar.
  vermelding van 1622 tot 1629  [3
  Rekeningen van Crijntge Willemsdr. van der Burch, weduwe van Willem Andries Bogaert, voor haar zoon Cornelis Willemsz. Bogaert 
  • Rekeningen van het Nieuwland buiten 's-Gravenzande met bijlagen
  vermelding van 3 mei 1623 tot 19 dec 1627  [2
  Afhandeling nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 19-12-1627 (2x) met daarin een eerdere akte d.d. 3-5-1623 gemaakt in het sterfhuis:
   Ver- en uitkoop na het overlijden van Arentgen Heijmansdr. weduwe van Willem Claesz. van der Burch in haar leven tot ’s Gravenzande, door de erfgenamen, kinderen en kleinkinderen:
   1. Aeltgen Willemsdr met haar man en voogd Jacob Doesen Lucq
   2. Crijntgen Willemsdr, weduwe van Willem Andriesz Bogaert wonend binnen de stad ’s-Gravenzande. Geassisteerd met Jan Jansz van der Beeck, Andries Claesz Bogaert in de Lier, haar schoonvader (in 1623), Beijer Andriesz (Bogaert) en met haar zoon en voogd
   2.1. Cornelis Willemsz Bogaert
   3.De weeskinderen van Claes Willemsz van der Burch en Maertgen Pieters Overslootsdr, nu huisvrouw van Jacob Maertensz, wonende in de Made in Monsterambacht (met haar schoonvader Crispijn van Mijerop):
   3.1. Lijduwij Claesdr, weduwe van Pouwels Centen (overleden tussen 3-5-1623 en 19-12-1627) wonende in het Honderdland en nu getrouwd met Cornelis Pieters Dijckshoorn in de Lier
   3.2. Drie onmondige weeskinderen met hun voogden Cornelis Adriaens van der Burch en Lambrecht Heijndricxsz bode te ‘Gravenzande
   Betreft woning, huis, schuur, bargen en geboomte, geestelijke landen met ten zuiden: het huis, erf, boomgaard, genaamd het huis van Lijduwij Claes Piers
  vermelding van 30 dec 1625  [2
  Verklaring over schuld aan de armenkamer Ter Heijde 
  • 's-Gravenzande 30-12-1625: Comp. Jacob Doesen Lucq onze burgemeester als getrouwd hebbende Aeltgen Willemsdr. van der Burch en Crijntge Willemsdr. van der Burch weduwe Willem Andriesz. Boegaert allen tot ’s Gravenzande en bekenden te samen, uit kracht van zeker testament gemaakt bij wijlen Arentgen Heijmansdr. weduwe was van Willem Claesz. van der Burch [aanhef: in haar leven gewoond hebbende in de armenkamer Ter Heijde] derzelve respectievelijke vader en moeder was voor schout en schepenen van Naaldwijk d.d. 27-6-1617, schuldig te wezen aan de armenkamer Ter Heijde een eeuwige onlosbare rente van 3 gld. ’s jaars.
  vermelding van 21 apr 1626  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 21-4-1626: Comp. Crijntgen Willemsdr. van der Burch weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boegaert wonende tot ’s Gravenzande, Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon, Pieter Pietersz. als getrouwd hebbende Grietge Beijersdr. wonende in De Lier, Cornelis Gerridtsz. Back van Leuwen als getrouwd hebbende Meijnsge Willemsdr. tot Loosduinen, Gerridt Jansz. Thoon als mede getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. wonende in het ambacht van Maasland, dochters en andere kinderen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, mitsgaders Beijer Andriesz. Boegaert als oom en voogd van de twee ongehuwlijkte en onmondige weeskinderen, en te samen erfgenamen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, en bekenden verkocht te hebben aan de e. Cornelis Rosa secretaris van het Hof van Holland, eerste een stuk weiland genaamd de Moelenweij gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande groot omtrent 6,5 morgen, nog een stuk een teelland groot 11,5 morgen of daaromtrent mede gelegen in het voorsz. Nieuweland, mitsgaders nog een stuk teelland groot omtrent 4 morgen mede aldaar gelegen.
  vermelding van 2 apr 1628  [2
  Verkoop van losrente in nalatenschap 
  • Zandambacht 2-4-1628: Comp. Crijntge Willemsdr. van der Buch weduwe Willem Andriesz. Boegaert wonende achter de stad van ’s Gravenzande en binnen de vrijheid vandien met Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon an gekoren voogd in deze en bekende als boedelhoudster in de boedel van haar zaliger man tot afdoening van enige schulden verkocht te hebben en schuldig te wezen aan Pieter Stalpaert van de Wiele wonende op de plaats in de Eenhoorn binnen ’s Gravenhage een jaarlijkse losrente van 150 gld. te betalen alle jaren op 3 april ter woonstede van de voorn. Stalpaert in ’s Gravenhage.
  vermelding van 31 mrt 1629  [2
  Koop land te Zandambacht 
  • Zandambacht 31-3-1629: Idem [De ridderschap etc.] verkopen aan Crijntgen Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Boegaert 2,5 hond land daar het pad van Staalduinen op ligt gekomen van het convent der Regulieren genaamd Bethanien tot ’s Gravenzande leggende in het Nieuweland genaamd den Andeel buiten de Noorlandsedijk onder ’s Gravenzande gemeen met 2 morgen leenland toekomende de erfgenamen van Willem Andriesz. Boegaert, en dat met de gerechtigheid van de uiterlanden en gorsing daarbij horende.

   31-3-1629: Idem [De ridderschap etc.] verkopen aan Crijntgen Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Boegaert een perceel groot 1 morgen land gekomen van het convent der Regulieren genaamd Bethanien tot ’s Gravenzande leggende in het Oudeland van Zandambacht onder ’s Gravenzande in de Doenisveldertiende gemeen in een kamp van 7 morgen daarin mede eigenaars zijn de erfgenamen van de voorsz. Boegaert met 5 morgen en de heiligegeest te ’s Gravenzande met 1 morgen

   31-3-1629: Idem [De ridderschap etc.] verkopen aan Crijntgen Willemsdr. [aanhef: weduwe van Willem Andriesz. Boegaert] een perceel land van 3 morgen 1 hond land gelegen in de Hofftiende in Zandambacht onder ‘s Gravenzande gekomen van het Regulierenconvent genaamd Bethanien aldaar.
  vermelding van 4 jul 1629  [2
  Schuldbekentenis 
  • 's-Gravenzande 4-7-1629: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jacob Doesen Lucq wonende binnen de stad ’s Gravenzande en Crijntge Willemsdr. weduwe Willem Andriesz. Boegaert mede wonende tot ’s Gravenzande geassisteerd met Jacob Claesz. de Jonge als haar gekoren voogd in deze, en bekenden schuldig te wezen aan de heer mr. Jacob Verdoes de som van 4000 car. gld. uit zaak van geleende en aangetelde penningen.
  vermelding van 14 sep 1631  [2
  Verkoop land 
  • 's-Gravenzande 14-9-1631: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] Jacob Doensen Lucq in kwaliteit als getrouwd hebbende Aeltge Willemsdr. en Crijntge Willemsdr. weduwe Willem Andriesz. Boegaert voor haar zelf zijnde geassisteerd met Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon en gekoren voogd in deze, en bekenden te samen op 4-4-1631 verkocht te hebben volgens zekere schriftelijke voorwaarden daarvan zijnde de dato als voren, en als nu getransporteerd te hebben aan de voogden van Maria Paets nagelaten weeskind en dochter van zaliger juffrouw Maria Heermans geprocreerd bij mr. Willem Paets schepen van de stad Leiden, al de navolgende partijen van landen, als eerst een partij land groot 2 morgen 2 hond 2 roeden land […].
  vermelding van 31 mei 1632  [2
  Verkoop jaarlijkse rente 
  • Zandambacht 31-5-1632: Comp. Crijntge Willemsdr. van der Burch weduwe Willem Andriesz. Boegaert wonende binnen de vrijheid van de stad ’s Gravenzande aan de achterwecht met Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon en gekoren voogd in deze en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan de heer jonkheer Floris Bam wonende in ’s Gravenhage een jaarlijkse rente van 150 gld.
  vermelding van 7 aug 1638  [2
  Verkoop huis en klein erfken op het Noordeinde te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 7-8-1638: Comp. Crijntgen Willemsdr. weduwe Willem Andriesz. Boogaert met Cornelis Willemsz. Boogaert haar zoon en gekoren voogd in deze en bekende verkocht te hebben aan de heer Crispijn van Mierop landdrost van Delfland het eigendom van een huis en klein erfken staande en gelegen binnen deze stad op het noordeinde, eertijds gekomen van Crijn Dircksz. metselaer.
  vermelding van 10 jun 1640  [2
  Verkoop land te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 10-6-1640: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] Crijntgen Willemsdr. weduwe Willem Andriesz. Bogaert geassisteerd met Cornelis Willemsz. Bogaert haar zoon burgemeester van de stad ’s Gravenzande, Gerrit Jansz. ’t Hoen (schoonzoon) mitsgaders Joris Claesz. van der Laen haar zwagers, alle gekoren voogden van haar in deze zaak, en bekenden verkocht te hebben aan Gerrit Gerritsz. Druivesteijn wonende ’s Gravenhage zekere 2 morgen 3 hond patrimoniaal land. Idem nog 3 morgen 3 hond klooster eigen land eertijds gekomen van St. Angeniet tot Delft. Idem nog andere percelen land w.o. bruikwaar en erfpacht.
  Overleden vóór 19 sep 1656  [4
  vermelding van 19 sep 1656  [2
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 19-9-1656: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de heer Cornelis Willemsz. Boogaert burgemeester van ’s Gravenzande voor hem zelf en als oom en voogd van Maertje Blasen Vos dochter en erfgenaam van Blaes Joosten Vos en Jorisje Willemsdr. Boogaert in haar leven echtelieden, en als erfgenamen van Crijntje Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Boogaert in zijn leven mede burgemeester van ’s Gravenzande, mitsgaders nog als procuratie hebbende van enige mondige erfgenamen en nog enige andere die met monde daartoe hebben geconsenteerd, alle mondige en onmondige erfgenamen van de voorn. Crijntje Willemsdr. en hebben getransporteerd aan Gerrit Jansz. Thoen wonende aan de Westgaag onder Maasland als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Boogaert die mede-erfgenaam was van de voorn. Crijntje WIllemsdr., present en de opdracht bij deze accepterende, van zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande en Zandambacht die de voorsz. Crijntje Willemsdr. met de dood achtergelaten heeft met omtrent 8 morgen 2 hond 55 roeden patrimoniaal land daar de voorsz. woning op staat. Belast met diverse renten. Mitsgaders nog 1 morgen 18 roeden patrimoniaal land genaamd ‘de Gerrits margen’, vrij en onbelast. Nog 16 hond geestelijk land in het Noorland. Nog 12 hond en 92 roeden land mede gelegen in het Noorland.Nog 7,5 morgen 71 roeden land, te weten 2 morgen 4 hond 71 roeden patrimoniaal belast met een opstal, 1 morgen 5 hond geestelijk land waarin begrepen is 3 morgen bruikwaar land toekomende de kerk en de Heiligegeest tot ’s Gravenzande.
  vermelding van 5 feb 1663  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 9-10-1655: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert onze burgemeester en Gerrit Jansz. Thoen als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Bogaert zowel voor hen zelf als vervangende en de rato caverende voor de andere mede-erfgenamen van zaliger Crijntge Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Bogaert in zijn leven mede burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekenden in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Dirck Dircksz. Coot onze poorter zekere twee kleine huiskens en erfkens staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het noordeinde.

   's-Gravenzande 5-2-1663: Comp. Cornelis Willemsz. Boogert oud-burgemeester van ‘s Gravenzande voor hem zelf en als procuratie hebbende van de mede-erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boogaert, welke procuratie hier is geinsereerd: Op heden 11-8-1662 compareerde voor mij Adriaen de Bije notaris te Maassluis Machtelt Willemsdr. Boogert weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansz. Thoen wonende in Maasland voor een zesde part, en Willem Cornelisz. van Leeuwen zoon van zaliger Cornelis Gerritsz. van Leeuwen en Meijnsje Willemsdr. Boogert voor hem zelf en nog hem sterk makende en caverende voor Gerrit Cornelisz., item voor Dame Daemsz. getrouwd hebbende Ariaentje Cornelisdr., nog voor Cornelis Leendertsz. getrouwd hebbende IJda Cornelisdr., mitsgaders voor Geertje en Crijntje Cornelisdr., alle kinderen van de voorsz. Meijnsje Willemsdr. mede voor een zesde part, en nog dezelve Willem Cornelisz. van Leeuwen hem sterk makende en caverende voor Pieter Pietersz. Rodenburgh en Jan Pietersz. wonende tot Utrecht, item voor Crijn Jansz. van Velden schipper in Maasland als getrouwd hebbende Ariaentje Pietersdr. en voor Cornelis Jorisz. van Adrichem wonende tot Noucoop [Nieuwcoop?!] getrouwd hebbende Maertje Pietersdr. te samen kinderen van zaliger Grietje Willemsdr. Boogert daar vader af is Pieter Pietersz. Rodenburgh overleden in De Lier, mede voor een zesde part, te samen mede erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Boogert overleden tot ’s Gravenzande haar comparanten moeder en grootvader [bedoeld zal zijn: grootmoeder] respectievelijk, en verklaarden te constitueren en machtig te maken Cornelis Willemsz. Boogert […]. En verklaarde hij comparant in zijn respectievelijke kwaliteiten al op [dag niet vermeld]-5- 1643 verkocht te hebben aan de heer Johan van den Broeck in zijn leven commies van de financien van de ed. groot mogende heren Staten van Holland en West-Friesland en alsnu op te dragen aan de ed. heer Gerbrant Sas advocaat voor het Hof van Holland als getrouwd hebbende juffr. Wendelina van den Broeck, dochter van de voorsz. heer Johan van den Broeck zaliger, zekere 4 morgen 5 hond 74 roeden weiland gelegen in het bedijkte Nieuweland met de gerechtigheden van het buitenland eertijds gekomen van het convent van Leiderdorp. Compareerde voorts de voorn. heer Sas en verklaarde dat hij al op 4-5-1662 de voorsz. 4 morgen 5 hond 74 roeden had opgedragen aan sr. Roelant de Bruijn.

   Op 19-5-1653 verkopen de erfgenamen (nu ook met Andries Pietersz Rodenburgh) land gelegen in het Nieuweland in Zandambacht

   Op 11-3-1665 verkopen de erfgenamen aan Willem Jorisz. Oudendijck oud-schepen van ’s Gravenzande 5 morgen en omtrent 2 hond teelland genaamd het Veetland gelegen binnen de vrijheid van de voorsz. stad ’s Gravenzande.
  vermelding van 25 jan 1667  [2
  Verkoop van land te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 25-1-1667: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert oud-burgemeester van ’s Gravenzande en bekende al op 17-8-1666 verkocht te hebben en nu te transporteren aan de e. heer Marcelis van Goch kapitein van een compagnie burgerij van Delft, eerst een stuk weiland leggende in het Noorland onder Zandambacht buiten de Hoge Delflandse Maasdijk groot 13 hond 7 roeden land, en nog een stuk land groot 8 hond 14 roeden zijnde mede weide beiden tiendvrij leggende als voren, hem comparant aangekomen als medeerfgenaam van zaliger Crijntie Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Bogaert zijn moeder. Compareerde mede Barentge Hendricxdr. huisvrouw van Willem de Jongh gerechtsbode van ’s Gravenzande en Zandambacht geassisteerd met haar man en verklaarde dat zij aan de voorn. Cornelis Willemsz. Bogaert had verstrekt een som van 1800 kapitaal die daarvoor verbindt speciaal het voorsz. land maar ook desselfs huising, erve staande binnen de stad ’s Gravenzande blijkende bij de brief van hypothecatie d.d. 8-4-1665. Compareerde mede Adriaen van der Straten wonende tot Delft die op de voorsz. verkochte landen mede was gehypotheceerd met een som van 1600 gld. kapitaal volgens de brief d.d. 13-1-1666 [...].
  Persoon-ID I24033  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 15 jun 2020 

  Vader Willem Claesz van der Burch,   geb. ca. 1550,   ovl. 29 jul 1611, 's-Gravenzande Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 61 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Arentgen Heijmansdr,   geb. ca. 1550,   begr. 12 feb 1623, Naaldwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 73 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd J  [5
  Gezins-ID F1591949414  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Willem Andries Bogaert,   geb. ca. 1570,   ovl. vóór 14 jun 1622  (Leeftijd ~ 52 jaar) 
  Getrouwd Type: civil 
  Kinderen 
  +1. Grietje Willemsdr Bogaert,   geb. ca. 1597,   ovl. vóór 5 mei 1644  (Leeftijd ~ 47 jaar)  [geboorte]
   2. Cornelis Willems Bogaert,   geb. ca. 1600,   ovl. na 2 jul 1667  (Leeftijd ~ 67 jaar)  [geboorte]
  +3. Machtelt Willemsz Boogaert,   geb. ca. 1605,   ovl. na 15 aug 1665  (Leeftijd ~ 60 jaar)  [geboorte]
  +4. Meijnsge Willemsdr Bogaert,   geb. ca. 1606,   ovl. vóór 11 aug 1662  (Leeftijd ~ 56 jaar)  [geboorte]
  +5. Jorisje Willemsdr Bogaert,   geb. ca. 1609,   ovl. vóór 19 sep 1656  (Leeftijd ~ 47 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1584793800  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S13723] SA Rotterdam

  4. [S11517] Vermeld bij verkoop uit nalatenschap

  5. [S15447] Vermeld in akte te Zandambacht
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.