top deco
Cornelis Willems Bogaert

Cornelis Willems Bogaert

Mannelijk ca. 1600 - na 1667  (~ 67 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Cornelis Willems Bogaert 
  Geboren ca. 1600  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 1622 tot 1629  [2
  Rekeningen van Crijntge Willemsdr. van der Burch, weduwe van Willem Andries Bogaert, voor haar zoon Cornelis Willemsz. Bogaert 
  • Rekeningen van het Nieuwland buiten 's-Gravenzande met bijlagen
  vermelding van 21 apr 1626  [3
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 21-4-1626: Comp. Crijntgen Willemsdr. van der Burch weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boegaert wonende tot ’s Gravenzande, Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon, Pieter Pietersz. als getrouwd hebbende Grietge Beijersdr. wonende in De Lier, Cornelis Gerridtsz. Back van Leuwen als getrouwd hebbende Meijnsge Willemsdr. tot Loosduinen, Gerridt Jansz. Thoon als mede getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. wonende in het ambacht van Maasland, dochters en andere kinderen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, mitsgaders Beijer Andriesz. Boegaert als oom en voogd van de twee ongehuwlijkte en onmondige weeskinderen, en te samen erfgenamen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, en bekenden verkocht te hebben aan de e. Cornelis Rosa secretaris van het Hof van Holland, eerste een stuk weiland genaamd de Moelenweij gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande groot omtrent 6,5 morgen, nog een stuk een teelland groot 11,5 morgen of daaromtrent mede gelegen in het voorsz. Nieuweland, mitsgaders nog een stuk teelland groot omtrent 4 morgen mede aldaar gelegen.
  vermelding van 4 feb 1628  [3
  Borg 
  • 's-Gravenzande 4-2-1628 Comp. Cornelis Adriaensz. van der Burch en Cornelis Willemsz. Boegaert beide inwonende poorters van de stad ’s Gravenzande en bekende zich borg gesteld te hebben voor Pieter Joachimsz. duijnmeijer wonende op Staalduinen in Zandambacht als pachte van het laatste deel van de kapittelsduinen gelegen bij of omtrent Staalduinen.

   Op dezelfde dag borg voor Jacob Cornelisz. duijnmeijer wonende in het noorland van Zandambacht als pachter van het tweede deel van de kapittelsduinen gelegen in Zandambacht omtrent het gors genaamd de Banckweijde.
  vermelding van 2 apr 1628  [3
  Verkoop van losrente in nalatenschap 
  • Zandambacht 2-4-1628: Comp. Crijntge Willemsdr. van der Buch weduwe Willem Andriesz. Boegaert wonende achter de stad van ’s Gravenzande en binnen de vrijheid vandien met Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon an gekoren voogd in deze en bekende als boedelhoudster in de boedel van haar zaliger man tot afdoening van enige schulden verkocht te hebben en schuldig te wezen aan Pieter Stalpaert van de Wiele wonende op de plaats in de Eenhoorn binnen ’s Gravenhage een jaarlijkse losrente van 150 gld. te betalen alle jaren op 3 april ter woonstede van de voorn. Stalpaert in ’s Gravenhage.
  Beroep van 1630 tot vóór 1660  [4
  Burgemeester van 's-Gravenzande 
  • In de periode 1630 tot en met 1664 is er een archief (SA Rotterdam) met rekeningen van Cornelis Willemsz Bogaert voor de Polder Nieuwland (genoemd den Andel) buiten 's-Gravenzande. Cornelis heeft in die tijd dus kennelijk een actieve rol vervuld.
   Bij het huwelijk van zijn nicht in 1644 wordt hij als 'oud-burgem:r der Stede van Sgravesande' vermeld
   In 1653 als burgemeester genoemd in het register van weerbare mannen
  vermelding van 13 mei 1638  [3
  Verkoop erf en tuin op het Zuideinde te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 13-5-1638: Comp. Cornelis Willemsz. Boogaerdt tegenwoordig burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Jan Gerritsz. van Rijn het vrije eigendom van een erf en tuin daar eertijds een huis en boomgaard op placht te staan, wezende ten dele eigen, patrimonie, geestelijk en erfhuur, leggende binnen de vrijheid van deze stad op het zuideinde ’t einde van de Cortestraat omtrent de lege molenwerf.

   Het gaat hier waarschijnlijk om hetzelfde onroerend goed dat hij op 17-5-1628 heeft gekocht van de erfgenamen van Maertge Jacobsdr
  functie van 7 jan 1643 tot 1667  [3
  Gasthuismeester te 's-Gravenzande 
  • vermeld in transportaktes d.d. 6-3-1635, 7-1-1643, 9-6-1652, 11-6-1658, 11-8-1666, 1-9-1666, 13-2-1667, 13-5-1667, 2-7-1667
   Ook vermeld als Heiligegeestmeester en kerkmeester
  vermelding van 6 mei 1645  [3
  Koop onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 6-5-1645: Comp. Dirrick Augustijnsz. Vercroft wonende op Maassluis en bekende verkocht te hebben aan Cornelis Willemsz. Bogaert onze mede broeder in wette zeker huis en erve staande en gelegen aan de Langestraat binnen de stad ’s Gravenzande.

   20-2-1646: Comp. mr. Johan Leunis chirurgijn alhier en bekende verkocht te hebben aan de eerzame Cornelis Willemsz. Bogart, onze mede broeder in wette, zeker stukje erf gelegen binnen de stad ’s Gravenzande annex het erf van de koper.

   's-Gravenzande 18-9-1655: Comp. [voor schepenen van Zandambacht] de heer en mr. Gerrebrant Sas advocaat als getrouwd hebbende juffr. Wendelina van den Brouck en uit dien hoofde onder het benefitie van inventaris erfgenaam van de heer Johan van den Brouck in zijn leven commies van de financien van de ed. gr. mog. Staten van Holland en West-Friesland en verklaarde, in gevolge van de koop bij de gemelde commies en Cornelis Willemsz. Bogaert gemaakt, te transporteren aan de voorsz. Cornelis Willemsz. Bogaert burgemeester van de stad ’s Gravenzande zekere 13 hond 20 roeden land gelegen in het Noorland.
  vermelding van 29 nov 1652 tot 21 feb 1666  [3
  Verkoop van onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 29-11-1652: Comp. de heer Cornelis Willemsz. Bogaert burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben zeker huis en erve staande en gelegen aan de straat binnen deze stad, aan wijlen de heer Hendrick Jonckman in zijn leven baljuw en schout alhier mitsgaders Monster en Zandambacht respectievelijk vermogens de aanbrenging daarvan ter secretarie van deze stad gedaan op 11-7 lestleden, en ingevolge van dezelve koop en aanbrenging bekende hij heer comparant opdracht en cessie te doen aan zijn Jonckmans erfgenamen namelijk Hendrick Treckman bloedoom en ruiter onder de compagnie van de ritmeester mr. Marloth tegenwoordig garnizoen houdende binnen de stad Delft en Joost Segeres wonende tot Bentum in het graafschap vandien wettelijke zoon van Maria Hamhoffs weduwe Joost Segeres, present en de opdracht accepterende, welke voorsz. erfgenamen haar sterk makende en de rato caverende voor al de andere gepretendeerde erfgenamen van de voorn. heer Hendrick Jonckman die hier namaals zouden mogen openbaren en haar bekend maken

   's-Gravenzande 21-2-1666: Comp. Adriaen van der Strate saeydrapier (echtgenoot van nicht) wonende binnen de stad Delft als procuratie hebbende van Cornelis Willemsz. Bogaert wonende binnen deze stad, zoon en mede-erfgenaam van zaliger Crijntie Willemsdr. weduwe was van Willem Andriesz. Bogaert, wezende dezelve procuratie gepasseerd voor notaris Adriaen de Bije op Maassluis d.d. 18-4-1666, en bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Barentge Hendricxsdr. en aan de nagelaten kinderen van Cornelia van den Berch zaliger zeker huis, erve, schuur, barg en duiventillen, zoals bij de voorn. Cornelis Willemsz. Bogaert werd gebruikt en gepossideerd, staande en gelegen aan het zuideinde van het marktveld.
  vermelding van na 18 mrt 1654  [3
  (Ver)koop losrente 
  • 3-8-1636: Comp. Jacob Doesen Lucq (oom) onze inwonende poorter en mede broeder in rechte en bekende verkocht en geconstitueerd te hebben aan Cornelis Willemsz. Boegaert een losrente van 50 gld. ‘s jaars

   's-Gravenzande 1654: f. 8 d.d. [ongedateerd]: Comp. Cornelis Willemsz. Boogaert burgemeester van ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan de heer Pieter Willemsz. Voorstadt wonende in ’s Gravenhage een jaarlijkse losrente van 110 car. gld. ’s jaars losbaar met de hoofdsom van 2000 car. gld. en dat uit zaak van gelijke som bij hem constituant ontvangen.
  vermelding van 19 sep 1656  [3
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 19-9-1656: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de heer Cornelis Willemsz. Boogaert burgemeester van ’s Gravenzande voor hem zelf en als oom en voogd van Maertje Blasen Vos dochter en erfgenaam van Blaes Joosten Vos en Jorisje Willemsdr. Boogaert in haar leven echtelieden, en als erfgenamen van Crijntje Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Boogaert in zijn leven mede burgemeester van ’s Gravenzande, mitsgaders nog als procuratie hebbende van enige mondige erfgenamen en nog enige andere die met monde daartoe hebben geconsenteerd, alle mondige en onmondige erfgenamen van de voorn. Crijntje Willemsdr. en hebben getransporteerd aan Gerrit Jansz. Thoen wonende aan de Westgaag onder Maasland als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Boogaert die mede-erfgenaam was van de voorn. Crijntje WIllemsdr., present en de opdracht bij deze accepterende, van zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande en Zandambacht die de voorsz. Crijntje Willemsdr. met de dood achtergelaten heeft met omtrent 8 morgen 2 hond 55 roeden patrimoniaal land daar de voorsz. woning op staat. Belast met diverse renten. Mitsgaders nog 1 morgen 18 roeden patrimoniaal land genaamd ‘de Gerrits margen’, vrij en onbelast. Nog 16 hond geestelijk land in het Noorland. Nog 12 hond en 92 roeden land mede gelegen in het Noorland.Nog 7,5 morgen 71 roeden land, te weten 2 morgen 4 hond 71 roeden patrimoniaal belast met een opstal, 1 morgen 5 hond geestelijk land waarin begrepen is 3 morgen bruikwaar land toekomende de kerk en de Heiligegeest tot ’s Gravenzande.
  vermelding van 1657 tot 1661  [5
  Vermeld als schuldenaar en borg 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   9-4-1659: Gerrit Jansz 't Hoen wonend aan de Westgaech in Ambacht van Maeslant en Cornelis Willemsz Boogaert burgemeester van 's-Gravenzande als borg en medeprincipaal verklaren 989 gld en 50 st schuldig te zijn aan Frans Cornelis Denick, burgemeester op Maessluijs. Schuld ontstaan bij de liquidatie d.d. 21-5-1657. En nog 80 gld in dezelfde week ontstaan bij Zacharias van Ophoven, schout van Maeslant. Wijze vann afdoening wordt vastgelegd
   4-6-1660: Cornelis Willemsz Bogaerts oud-burgemeester van 's-Gravenzande, Gerrit Jansz Thoen en Leendert van der Marel in Maeslant zijn 300 gld schuldig aan Abram Sijmonsz van der Meer.
   Voldaan 25-10-1661
   Ook vermeld als schuldenaar op 14-9-1660
  vermelding van 5 feb 1663  [3
  Verkoop uit nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 9-10-1655: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert onze burgemeester en Gerrit Jansz. Thoen als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Bogaert zowel voor hen zelf als vervangende en de rato caverende voor de andere mede-erfgenamen van zaliger Crijntge Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Bogaert in zijn leven mede burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekenden in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Dirck Dircksz. Coot onze poorter zekere twee kleine huiskens en erfkens staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het noordeinde.

   's-Gravenzande 5-2-1663: Comp. Cornelis Willemsz. Boogert oud-burgemeester van ‘s Gravenzande voor hem zelf en als procuratie hebbende van de mede-erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boogaert, welke procuratie hier is geinsereerd: Op heden 11-8-1662 compareerde voor mij Adriaen de Bije notaris te Maassluis Machtelt Willemsdr. Boogert weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansz. Thoen wonende in Maasland voor een zesde part, en Willem Cornelisz. van Leeuwen zoon van zaliger Cornelis Gerritsz. van Leeuwen en Meijnsje Willemsdr. Boogert voor hem zelf en nog hem sterk makende en caverende voor Gerrit Cornelisz., item voor Dame Daemsz. getrouwd hebbende Ariaentje Cornelisdr., nog voor Cornelis Leendertsz. getrouwd hebbende IJda Cornelisdr., mitsgaders voor Geertje en Crijntje Cornelisdr., alle kinderen van de voorsz. Meijnsje Willemsdr. mede voor een zesde part, en nog dezelve Willem Cornelisz. van Leeuwen hem sterk makende en caverende voor Pieter Pietersz. Rodenburgh en Jan Pietersz. wonende tot Utrecht, item voor Crijn Jansz. van Velden schipper in Maasland als getrouwd hebbende Ariaentje Pietersdr. en voor Cornelis Jorisz. van Adrichem wonende tot Noucoop [Nieuwcoop?!] getrouwd hebbende Maertje Pietersdr. te samen kinderen van zaliger Grietje Willemsdr. Boogert daar vader af is Pieter Pietersz. Rodenburgh overleden in De Lier, mede voor een zesde part, te samen mede erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Boogert overleden tot ’s Gravenzande haar comparanten moeder en grootvader [bedoeld zal zijn: grootmoeder] respectievelijk, en verklaarden te constitueren en machtig te maken Cornelis Willemsz. Boogert […]. En verklaarde hij comparant in zijn respectievelijke kwaliteiten al op [dag niet vermeld]-5- 1643 verkocht te hebben aan de heer Johan van den Broeck in zijn leven commies van de financien van de ed. groot mogende heren Staten van Holland en West-Friesland en alsnu op te dragen aan de ed. heer Gerbrant Sas advocaat voor het Hof van Holland als getrouwd hebbende juffr. Wendelina van den Broeck, dochter van de voorsz. heer Johan van den Broeck zaliger, zekere 4 morgen 5 hond 74 roeden weiland gelegen in het bedijkte Nieuweland met de gerechtigheden van het buitenland eertijds gekomen van het convent van Leiderdorp. Compareerde voorts de voorn. heer Sas en verklaarde dat hij al op 4-5-1662 de voorsz. 4 morgen 5 hond 74 roeden had opgedragen aan sr. Roelant de Bruijn.

   Op 19-5-1653 verkopen de erfgenamen (nu ook met Andries Pietersz Rodenburgh) land gelegen in het Nieuweland in Zandambacht

   Op 11-3-1665 verkopen de erfgenamen aan Willem Jorisz. Oudendijck oud-schepen van ’s Gravenzande 5 morgen en omtrent 2 hond teelland genaamd het Veetland gelegen binnen de vrijheid van de voorsz. stad ’s Gravenzande.
  vermelding van 30 sep 1664 tot 18 okt 1666  [3
  Transport van land te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 30-9-1664: 30-9-1664: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert oud-burgemeester van ’s Gravenzande en bekende getransporteerd te hebben aan Hendrick Jacobsz. de Jongh regerende burgemeester van ’s Gravenzande zekere 3 morgen 4 hond 6 roeden land.

   's-Gravenzande 18-10-1666: Wilhem Hendrick bij de gratie Gods prins van Orange etc. etc. doen konde dat voor onze stadhouder van ons leenhof van Naaldwijk mr. Ewout Brandt en de leenmannen hierna genoemd gecompareerd is Cornelis Willemsz. Bogaert wonende tot ’s Gravenzande […]. Draagt leen over aan Frans Jansz. van Rijn van 2 hond land leggende tot ’s Gravenzande in een perceel van 4 hond land, die het weer overdraagt aan Hendrick Jacobsz. de [Jongh] burgemeester van ’s Gravenzande.
  vermelding van 15 aug 1665  [5
  Machtiging voor betaling leen Cralingerpolder 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   15-8-1665, nr 1721: Corn. Willemsz Boogaert out burgemr. der stede ’s-Gravezande voor Willem Gerritsz Thoen tot ’s-Gravesande woonachtig. In akte van 18 februari 1665 te Delft is verkocht een leen van de heerlijkheit Polanen en Hodenpijl te Cralingerpolder. Leen van Willem Thoen door de dood van zijn vader Gerrit Jansz Thoen.
   Het betreft een machtiging om de lasten op het leen te betalen, leenland ten behoud van de heer Poulis Teding Berckhout. Machtiging door Machtelt Willems wed. van Gerrit Thoen en de voornoemde Willem Thoen.
   Getekend door Cornelis Willemsz Boogaert, Wouter Gerrits Thoen en Willem Pietersz Boogaert
  vermelding van 25 jan 1667  [3
  Verkoop van land te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 25-1-1667: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert oud-burgemeester van ’s Gravenzande en bekende al op 17-8-1666 verkocht te hebben en nu te transporteren aan de e. heer Marcelis van Goch kapitein van een compagnie burgerij van Delft, eerst een stuk weiland leggende in het Noorland onder Zandambacht buiten de Hoge Delflandse Maasdijk groot 13 hond 7 roeden land, en nog een stuk land groot 8 hond 14 roeden zijnde mede weide beiden tiendvrij leggende als voren, hem comparant aangekomen als medeerfgenaam van zaliger Crijntie Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Bogaert zijn moeder. Compareerde mede Barentge Hendricxdr. huisvrouw van Willem de Jongh gerechtsbode van ’s Gravenzande en Zandambacht geassisteerd met haar man en verklaarde dat zij aan de voorn. Cornelis Willemsz. Bogaert had verstrekt een som van 1800 kapitaal die daarvoor verbindt speciaal het voorsz. land maar ook desselfs huising, erve staande binnen de stad ’s Gravenzande blijkende bij de brief van hypothecatie d.d. 8-4-1665. Compareerde mede Adriaen van der Straten wonende tot Delft die op de voorsz. verkochte landen mede was gehypotheceerd met een som van 1600 gld. kapitaal volgens de brief d.d. 13-1-1666 [...].
  Overleden na 2 jul 1667 
  vermelding van 7 sep 1668  [3
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 7-9-1668: Comp. Joris van der Burch wonende in het ambacht van Maasland en bekende te transpoteren aan sr. Coenraet van Beeckom wonende tot Delft, absent en de e. Hendrick Jacobsz. de Jongh burgemeester van ’s Gravenzande present en de opdracht accepterende, zekere huising, tuin en erve mitsgaders nog zeker tuintje en erve dat voor deze bij mr. Jan Leunis zaliger is verkocht geweest aan Cornelis Willemsz. Bogaert.
  Getuige bij Gezin: Coenraet Sonsbeecq / Maria Pietersdr van Rodenburgh (Verwantschap: civil) 
  Persoon-ID I24032  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 20 jun 2020 

  Vader Willem Andries Bogaert,   geb. ca. 1570,   ovl. vóór 14 jun 1622  (Leeftijd ~ 52 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Crijntge Willemsdr van der Burch,   geb. ca. 1576,   ovl. vóór 19 sep 1656  (Leeftijd ~ 80 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1584793800  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Overige afbeeldingen
  Het Land van Cornelis Willemsz Bogaert in 't Noorlandt bij 's-Gravenzande
  Het Land van Cornelis Willemsz Bogaert in 't Noorlandt bij 's-Gravenzande
  Van een kaart door Pieter Florisz. van der Sallem uit 1651

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S13723] SA Rotterdam

  3. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  4. [S12831] Vermeld in akte

  5. [S2522] FamilySearch
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.