top deco

Willem Andries Bogaert

Mannelijk ca. 1570 - vóór 1622  (~ 52 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Willem Andries Bogaert 
  Geboren ca. 1570  [1
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 16 jan 1599  [2
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 16-1-1599: Comp. de eerzame Andries Claesz. Boegaert wonende opten Hoeck in het Honderdland en bekende verkocht te hebben Willem Andriesz. Bogaert zijn zoon inwonende poorter van de stad ’s Gravenzande zekere zijn woning als huis, schuur, bargen en geboomte daaraan volgende een uit- of gangpad van een slop, strekkende van de Achterweg tot aan de Voorstraat van de voorsz. stad. Idem nog omtrent 20 morgen 0,5 hond eigen land gelegen in diverse bloktienden, eensdeels binnen de vrijdom van de voorsz. stad en eensdeels in Zandambacht. Wezende dezelve woning en landen belend, belegen, belast en bezwaard naar uitwijzen van de oude brief zoals die gepasseerd is bij Jan Diricksz. Storm eertijds bezitter en possesseur van de voorsz. woning en eigen landen en Dirick Boenefaesz. in De Lier voor zijn gedeelte. Mitsgaders nog 13 hond land gelegen in het noorland dat men eertijds placht te huren van het Sacramentsgilde tot Delft en nu bij de comparant gekocht van de kerkmeesters van de Oude Kerk tot Delft. Nog diverse andere percelen

   's-Gravenzande 16-1-1599: Comp. Willem Andriesz. Bogaert inwonende poorter van ’s Gravenzande en is schuldig aan Andries Claesz. Bogaert zijn vader wonende op de Houck in het Honderdland de som van 16600 car. gld. uit zaak van koop van de woning achter Stee als huis, schuren, bargen en geboomte mitsgaders nog omtrent 33 morgen 1 hond eigen land volgens de waarbiref daarvan zijnde op datum dezes daarvan gepasseerd.
  vermelding van 11 jan 1602  [2
  Koop geestland 
  • 's-Gravenzande 11-1-1602: Comp. Pieter Claesz. wonende in het noorderland van Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Boegaert zekere 13 hond geestland gelegen in Duenisveldertienden binnen de vrijheid van de stad ’s Gravenzande.
  functie van 1603  [3
  Burgemeester van 's-Gravenzande 
  • Ook vermeld op 5-12-1608
  vermelding van 3 aug 1603  [2
  Koop land te Zandambacht 
  • Zandambacht 3-8-1603: Comp. Anna Claesdr. weduwe van Mathijs Pietersz. ’s Gravenzande met Claes Claesz. Zwieten secretaris alhier haar gekoren voogd in deze zaak, mitsgaders Adriaen Wormbrechtsz. tot Monster, Pieter Wormbrechtsz. ’s Gravenzande, Pieter Adriaensz. Hoijer, Jan Adriaensz. Hoijer, Cornelis Lenaertsz. Coeman als man en voogd van zijn huisvrouw, en Pieter Gielisz. timmerman op Honselersdijk mede nomine uxoris en te samen vervangende Trijntgen Pietersdr. haar moeie, allen erfgenamen van de voorsz. zaliger Mathijs Pietersz. haar broeder en oom, en bekenden te samen in het openbaar verkocht te hebben en alsnu opgedragen te hebben aan Willem Andriesz. Bogaert poorter van de stad ’s Gravenzande zekere 2 morgen teelland gelegen in Donesveldertiende binnen Zandambacht eertijds gekomen van het Regulieren convent tot ’s Gravenzande.

   26-4-1609: Comp. Elisabeth Cornelisdr. weduwe Adriaen Jorisz. in zijn leven gewoond hebbende op de ‘gerssinge’ buiten ’s Gravenzande in Zandambacht genaamd Pickenhill met Jan Gerridtsz. timmerman tot ’s Gravenzande haar schoonzoon en gekoren voogd in deze, en bekende verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande alzulke 7 morgen min 2 roeden land als zij comparant in eigendom had liggen in het Nieuweland binnen Zandambacht genaamd de Andeel, mitsgaders het buitenland tot de voorsz. landen behorende in het gors of aanwas daar buiten aan gelegen, met het recht op uitpad over de voorlanden gekomen van de erfgenamen van zaliger Maertgen Adriaensdr. weduwe was van Maerten Harpersz.

   26-5-1609: Comp. Claes Jacobsz. de Jonge onze mede broeder in rechte wonende in het Noorderland van Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande een geheel weer land groot 4 morgen 5 hond 74 roeden land gelegen in het bedijkte nieuweland buiten ’s Gravenzande binnen Zandambacht met alzulke gerechtigheid als hetzelve land binnenland competeert in de uitergorsen, allumie en aanwassen buitendijks, wezende het voorsz. land gekocht van de ed. mog. heren Staten van Holland en West-Friesland en eertijds gekomen van het convent van de Regulieren tot Leiderdorp. Voorts mede als het land hem comparant, uit kracht van de oude brieven bij Jan Gielisz. poorter van de stad ’s Gravenzande tot zijn behoeve gepasseerd, competerende is.

   26-5-1609: Comp. Cornelis Jorisz. van der Bie onze buurman wonende aan de Maasdijk en bekende verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande zeker 8 hond eigen land gelegen inet he bedijkte Nieuweland binnen Zandambacht met de gerechtigheid dat hetzelve land heeft en competeert in de uitergorsen buitendijks.

   9-3-1610: Comp. Adriaen Willemsz. waert eertijds tot ’s Gravenzande nu wonende tot Zoetermeer en bekende verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande de nombre van 3 morgen 2 hond 30 roeden teelland gelegen in het bedijkte Nieuweland buiten ’s Gravenzande in Zandambacht.

   14-01-1611: transport aan Willem Andriesz. Bogaert wonende in de stad’s Gravenzande een stuk land leggende in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande met zodanige gerechtigheid als hetzelve land in de uitergorsen of buitendijkse landen is competerende
  vermelding van 23 nov 1603  [2
  Koop huis en erf te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 23-11-1603: Comp. Adriaen Joestensz. Landtsaert lindeweever als getrouwd hebbende Maerten Jansdr. weduwe van Jonge Willem Willemsz. Boem onze inwoner en bekende in die kwaliteit verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Bogaert onze tegenwoordige burgemeester actie transport genegen tot een vrij eigen huis en erve gelegen binnen de stad ’s Gravenzande aan de Langestraat op het noordeinde.
   23-11-1603: Comp. Willem Andriesz. Bogaert onze tegenwoordige burgemeester en bekende schuldig te wezen aan Adriaen Joostensz. lindeweever op het noordeinde de som van 390 car. gld. uit zaak van koop van een huis en erve staande op het Cleijneslop op het noordeinde binnen deze stad ’s Gravenzande.
  functie van 22 aug 1604 tot vóór 14 jun 1622  [2
  Kerkmeester te 's-Gravenzande 
  • Op 22-8-1604 in akte van Zandambacht ook vermeld als inwonend poorter van de stad 's Gravenzande

   Op 14-6-1622 is Jan Anthonisz Smidt de opvolger van zaliger Willem Andriesz Boegaert
  vermelding van 22 jan 1608  [2
  Ruil land te Zandambacht 
  • Zandambacht 22-1-1608: Comp. Cornelis Adriaensz. int Acxsternest onze buurman en medeschepen en bekende al in het jaar 1606 geruilt te hebben jegens Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande land om land, te weten dat hij comparante van de voorn. Boegaert zal hebben 2 morgen leenland gehouden van het huis van Naaldwijk gelegen in het noorderland met de bruikwaar daaraan behorende te samen groot 3,5 morgen, en dat de voorn. Boegaert daar tegen van hem comparant zal hebben twee 7,5 honden land daarvan de ene 7,5 hond is patrimonie land en de andere geestelijk land, met de toegift van bruiklanden daaraan mede behorende te samen mede groot 3,5 morgen gelegen in Doenisvelder tiend binnen Zandambacht in een kamp van 7 morgen en in het geheel eertijds gekomen van zaliger Jan Claesz. Schoel, bij de comparant en de voorn. Boegaert te samen voglens zekere kaveling en afheining gebruikt en gepossideerd. Hiervan waren nog geen brieven gepasseerd en daarom transporteert hij comparant bovenstaande landen bij deze.
  vermelding van 5 dec 1608  [2
  Verkoop erfelijke rentes 
  • 's-Gravenzande 5-12-1608: Comp. Willem Andriesz. Boegaert onze tegenwoordige burgemeester en bekende verkocht te hebben en schuldig te wezen Jacob Heerman wonende in ’s Gravenhage een erfelijke losrente van 35 car. gld. ’s jaars. Tot waarborg verbindt comparant speciaal zijn woning daar hij tegenwoordig op woont als huis, schuur, bijhuis, barg en geboomte mitsgaders 3,5 morgen land daar dezelve woning op staat, staande en gelegen achter de stad ’s Gravenzande en binnen de vrijheid vandien.

   Zandambacht 28-5-1610: Comp. Willem Andriesz. Boegaert inwonende poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben en schuldig te wezen aan juffrouw Cornelia van der Nadt een erfelijke rente van 43 gld. 15 st. ’s jaars.
  vermelding van 22 feb 1611 tot 4 mei 1621  [2
  Transport van land te Zandambacht 
  • Zandambacht 22-2-1611: Comp. Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende getransporteerd te hebben aan Andries Claesz. Boegaert zijn vader wonende in het Honderdland de nombre van 2,5 morgen weiland gelegen in de Groete Noort tiende binnen Zandambacht. De voorn. Andries Claesz. heeft het land verkregen bij naasting op 31-3-1609 van Dirick Lenaertsz. tot Monster, originele koper vandien.

   25-2-1620: Comp. Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Johan van der Beeck deurwaarde van het Hof van Holland zekere 3 morgen 2 hond 30 roeden weiland gelegen in het bedijkte Nieuweland buiten ’s Gravenzande in Zandambacht en nog zekere 8 hond teelland mede aldaar, met de gerechtigheid als beide partijen competeren in de uitergorsen buitendijks.

   11-8-1620: Comp. Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande en bekende verkocht te hebben aan Cornelis Cornelisz. opt Vlodt en Trijntge Jacobsdr. weduwe Gijs Arentsz. Hoogewerff beide tot Monster de nombre van 7 hond eigen geestelijk land eertijds gekomen van het Regulieren convent tot ’s Gravenzande, met de toegift van omtrent 2 morgen bruikwaar. Comparant belooft de koper te vrijen en waren van alle lasten die hij comparant of zijn vader Andries Claesz. Boegaert daar op zouden mogen gesteld hebben.

   15-12-1620: Comp. Pieter Adriaensz. Hoijer als getrouwd hebbende Nellitge Jansdr. weduwe Pieter Wormbrechtsz. bode in zijn leven binnen ’s Gravenzande en Zandambacht en bekende hoe dat zijn voorsz. huisvrouw als weduwe met Adriaen Wormen haar voogdshand in deze al in het jaar 1617 verkocht heeft gehad aan Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande een stuk weiland begroot volgens de oude brief d.d. 14-1-1611 op 1 morgen 4 hond 84 roeden land gelegen in het Noorland van Zandambacht genaamd het Creeckweijtgen.

   4-5-1621: Comp. Wigger Jacobsz. onze buurman wonende in het Noorderland van Zandambacht en bekende verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Boegaert een stukje vlietland zo groot als hetzelve bij afheining van een sloot van comparants land afgebakend en aan het land van de voorsz. Boegaert is gelegen in het Noorland aan de kreekwatering.
  vermelding van 14 mei 1613  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 14-5-1613: Comp. Willem Andries Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor hem zelf en uit naam van haar huisvrouwen, Lambrecht Heijnricxsz. en Cornelis Adriaensz. van der Burch alle tot ’s Gravenzande geassisteerd met Jan Willemsz. Popel in Zandambacht te samen als geordonneerde voogden bij het gerecht van de stad ’s Gravenzande over de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. eertijds mede tot ’s Gravenzande en te samen als erfgenamen in de boedel en goederen van zaliger Willem Claesz. van der Burch in zijn leven mede aldaar, en bekenden te samen elk voor zijn portie verkocht te hebben aan Crijn Pietersz. de nombre van 8 morgen 87 roeden eigen land gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande binnen Zandambacht tussen de woning van Dirick Cornelisz. Tuijt en ‘topecel’?, tegen de woning van Louweris Willemsz. of Willem Woutersz. weg. Mitsgaders met de gerechtigheid dat hetzelve binnenland competeert in de uitergorsen buitendijks, wezende vrij eigen land.

   14-5-1613: Comp. Crijn Pietersz. wonende aan de Maasdijk onze buurman en bekende schuldig te wezen aan Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq elk voor een derde part, mitsgaders de voogden van de nagelaten weeskinderen van zaliger Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij Maertge Pieters Oversloetsdr. mede voor een gelijk derde part ten behoeve van dezelve weeskinderen, de som van 4276 gld. vanwege de hiervoor genoemde koop.

   14-6-1616: Comp. Willem Andriesz. Boegaert, Jacob Doesen Lucq te samen als bloedvoogden uit naam elk van hun huisvrouw, Lambrecht Heijnricxsz. als gestelde en gekoren voogd bij de heren schout en gerecht van de stad ’s Gravenzande, alle mede aldaar, zijnde te samen geassisteerd met Jacob Maertensz. wonende in de Maepolder in het ambacht van Monster als getrouwd hebbende Maertge Pieters Overslootsdr. eerst weduwe was van wijlen Claes Willemsz. van der Burch en overzulks schoon- en stiefvader van dezelve weeskinderen en mede comparerende, en bekenden elk in de voorsz. kwaliteit uit naam en vanwege de voorsz. weeskinderen van wijlen Claes Willemsz. van der Burch in de echt geprocreerd bij de voorn. Maertge Pietersdr. verkocht te hebben aan Cornelis Jorisz. van der Bie onze buurman [penningbrief: wonende in Zandambacht aan de Maasdijk] de nombre van 4 morgen 1 hond eigen patrimonie land gelegen in de polder van het Nieuweland binnen Zandambacht aan twee kampen, de ene groot 3 morgen en de andere 7 hond land, met de toegift van de actie van 1 morgen 4 hond bruikwaar.
  vermelding van 7 jul 1614 tot 14 dec 1621  [2
  Voogd 
  • Op 8-3-1616 te Zandambacht samen met vader Andries Claesz Boegaert als voogd vermeld voor Burchgen Gerritsdr, weduwe van Jan Cornelisz Duijnmeijer

   Zandambacht 20-3-1618: Willem Andries Boegaert is mede-voogd voor de weeskinderen van wijlen Claes Willemsz van der Burch (zwager)

   14-12-1621: voogd voor zijn schoonmoeder Arentgen Heijmansdr
  vermelding van 3 jun 1616  [2
  Koop onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 3-6-1616: Comp. Crijn Dirickxsz. metselaer en bekende verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Boegaert onze inwonende poorter een huis en erve staande en gelegen binnen de stad ‘s Gravenzande op het noordeinde. [in de marge: deze brief met de navolgende penningbrief was al mei 1615 geprotocolleerd etc. ]

   3-6-1616: Comp. Willem Andriesz. Boegaert onze inwonende poorter en bekende schuldig te wezen aan Crijn Dirickxsz. metselaer onze inwoner een som van 750 gld. uit zaak van koop en levering van zijn huis en erf staande en gelegen binnen de stad ‘s Gravenzande op het noordeinde.
  vermelding van 24 jan 1617  [2
  Koop onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 24-1-1617: Comp. Johan van der Beeck justicier van het Hof van Holland als administrateur van de goederen en over de boedel van wijlen Guilaeme de Coeninck in zijn leven schout van de stad ’s Gravenzande, baljuw en schout van Zandambacht, en bekende in voorz. kwaliteit verkocht te hebben aan Willem Andriesz. Boegaert poorter van de stad ’s Gravenzande zeker huis en erve, staande en gelegen binnen de voorsz. stad aan het marktveld bij de Poelsloot.
  vermelding van 1622 tot 1629  [4
  Rekeningen van Crijntge Willemsdr. van der Burch, weduwe van Willem Andries Bogaert, voor haar zoon Cornelis Willemsz. Bogaert 
  • Rekeningen van het Nieuwland buiten 's-Gravenzande met bijlagen
  Overleden vóór 14 jun 1622  [5
  vermelding van 21 apr 1626  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 21-4-1626: Comp. Crijntgen Willemsdr. van der Burch weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boegaert wonende tot ’s Gravenzande, Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon, Pieter Pietersz. als getrouwd hebbende Grietge Beijersdr. wonende in De Lier, Cornelis Gerridtsz. Back van Leuwen als getrouwd hebbende Meijnsge Willemsdr. tot Loosduinen, Gerridt Jansz. Thoon als mede getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. wonende in het ambacht van Maasland, dochters en andere kinderen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, mitsgaders Beijer Andriesz. Boegaert als oom en voogd van de twee ongehuwlijkte en onmondige weeskinderen, en te samen erfgenamen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, en bekenden verkocht te hebben aan de e. Cornelis Rosa secretaris van het Hof van Holland, eerste een stuk weiland genaamd de Moelenweij gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande groot omtrent 6,5 morgen, nog een stuk een teelland groot 11,5 morgen of daaromtrent mede gelegen in het voorsz. Nieuweland, mitsgaders nog een stuk teelland groot omtrent 4 morgen mede aldaar gelegen.
  vermelding van 2 apr 1628  [2
  Verkoop van losrente in nalatenschap 
  • Zandambacht 2-4-1628: Comp. Crijntge Willemsdr. van der Buch weduwe Willem Andriesz. Boegaert wonende achter de stad van ’s Gravenzande en binnen de vrijheid vandien met Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon an gekoren voogd in deze en bekende als boedelhoudster in de boedel van haar zaliger man tot afdoening van enige schulden verkocht te hebben en schuldig te wezen aan Pieter Stalpaert van de Wiele wonende op de plaats in de Eenhoorn binnen ’s Gravenhage een jaarlijkse losrente van 150 gld. te betalen alle jaren op 3 april ter woonstede van de voorn. Stalpaert in ’s Gravenhage.
  vermelding van 19 sep 1656  [2
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 19-9-1656: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de heer Cornelis Willemsz. Boogaert burgemeester van ’s Gravenzande voor hem zelf en als oom en voogd van Maertje Blasen Vos dochter en erfgenaam van Blaes Joosten Vos en Jorisje Willemsdr. Boogaert in haar leven echtelieden, en als erfgenamen van Crijntje Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Boogaert in zijn leven mede burgemeester van ’s Gravenzande, mitsgaders nog als procuratie hebbende van enige mondige erfgenamen en nog enige andere die met monde daartoe hebben geconsenteerd, alle mondige en onmondige erfgenamen van de voorn. Crijntje Willemsdr. en hebben getransporteerd aan Gerrit Jansz. Thoen wonende aan de Westgaag onder Maasland als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Boogaert die mede-erfgenaam was van de voorn. Crijntje WIllemsdr., present en de opdracht bij deze accepterende, van zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande en Zandambacht die de voorsz. Crijntje Willemsdr. met de dood achtergelaten heeft met omtrent 8 morgen 2 hond 55 roeden patrimoniaal land daar de voorsz. woning op staat. Belast met diverse renten. Mitsgaders nog 1 morgen 18 roeden patrimoniaal land genaamd ‘de Gerrits margen’, vrij en onbelast. Nog 16 hond geestelijk land in het Noorland. Nog 12 hond en 92 roeden land mede gelegen in het Noorland.Nog 7,5 morgen 71 roeden land, te weten 2 morgen 4 hond 71 roeden patrimoniaal belast met een opstal, 1 morgen 5 hond geestelijk land waarin begrepen is 3 morgen bruikwaar land toekomende de kerk en de Heiligegeest tot ’s Gravenzande.
  vermelding van 5 feb 1663  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 9-10-1655: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert onze burgemeester en Gerrit Jansz. Thoen als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Bogaert zowel voor hen zelf als vervangende en de rato caverende voor de andere mede-erfgenamen van zaliger Crijntge Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Bogaert in zijn leven mede burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekenden in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Dirck Dircksz. Coot onze poorter zekere twee kleine huiskens en erfkens staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het noordeinde.

   's-Gravenzande 5-2-1663: Comp. Cornelis Willemsz. Boogert oud-burgemeester van ‘s Gravenzande voor hem zelf en als procuratie hebbende van de mede-erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boogaert, welke procuratie hier is geinsereerd: Op heden 11-8-1662 compareerde voor mij Adriaen de Bije notaris te Maassluis Machtelt Willemsdr. Boogert weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansz. Thoen wonende in Maasland voor een zesde part, en Willem Cornelisz. van Leeuwen zoon van zaliger Cornelis Gerritsz. van Leeuwen en Meijnsje Willemsdr. Boogert voor hem zelf en nog hem sterk makende en caverende voor Gerrit Cornelisz., item voor Dame Daemsz. getrouwd hebbende Ariaentje Cornelisdr., nog voor Cornelis Leendertsz. getrouwd hebbende IJda Cornelisdr., mitsgaders voor Geertje en Crijntje Cornelisdr., alle kinderen van de voorsz. Meijnsje Willemsdr. mede voor een zesde part, en nog dezelve Willem Cornelisz. van Leeuwen hem sterk makende en caverende voor Pieter Pietersz. Rodenburgh en Jan Pietersz. wonende tot Utrecht, item voor Crijn Jansz. van Velden schipper in Maasland als getrouwd hebbende Ariaentje Pietersdr. en voor Cornelis Jorisz. van Adrichem wonende tot Noucoop [Nieuwcoop?!] getrouwd hebbende Maertje Pietersdr. te samen kinderen van zaliger Grietje Willemsdr. Boogert daar vader af is Pieter Pietersz. Rodenburgh overleden in De Lier, mede voor een zesde part, te samen mede erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Boogert overleden tot ’s Gravenzande haar comparanten moeder en grootvader [bedoeld zal zijn: grootmoeder] respectievelijk, en verklaarden te constitueren en machtig te maken Cornelis Willemsz. Boogert […]. En verklaarde hij comparant in zijn respectievelijke kwaliteiten al op [dag niet vermeld]-5- 1643 verkocht te hebben aan de heer Johan van den Broeck in zijn leven commies van de financien van de ed. groot mogende heren Staten van Holland en West-Friesland en alsnu op te dragen aan de ed. heer Gerbrant Sas advocaat voor het Hof van Holland als getrouwd hebbende juffr. Wendelina van den Broeck, dochter van de voorsz. heer Johan van den Broeck zaliger, zekere 4 morgen 5 hond 74 roeden weiland gelegen in het bedijkte Nieuweland met de gerechtigheden van het buitenland eertijds gekomen van het convent van Leiderdorp. Compareerde voorts de voorn. heer Sas en verklaarde dat hij al op 4-5-1662 de voorsz. 4 morgen 5 hond 74 roeden had opgedragen aan sr. Roelant de Bruijn.

   Op 19-5-1653 verkopen de erfgenamen (nu ook met Andries Pietersz Rodenburgh) land gelegen in het Nieuweland in Zandambacht

   Op 11-3-1665 verkopen de erfgenamen aan Willem Jorisz. Oudendijck oud-schepen van ’s Gravenzande 5 morgen en omtrent 2 hond teelland genaamd het Veetland gelegen binnen de vrijheid van de voorsz. stad ’s Gravenzande.
  vermelding van 25 jan 1667  [2
  Verkoop van land te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 25-1-1667: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert oud-burgemeester van ’s Gravenzande en bekende al op 17-8-1666 verkocht te hebben en nu te transporteren aan de e. heer Marcelis van Goch kapitein van een compagnie burgerij van Delft, eerst een stuk weiland leggende in het Noorland onder Zandambacht buiten de Hoge Delflandse Maasdijk groot 13 hond 7 roeden land, en nog een stuk land groot 8 hond 14 roeden zijnde mede weide beiden tiendvrij leggende als voren, hem comparant aangekomen als medeerfgenaam van zaliger Crijntie Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Bogaert zijn moeder. Compareerde mede Barentge Hendricxdr. huisvrouw van Willem de Jongh gerechtsbode van ’s Gravenzande en Zandambacht geassisteerd met haar man en verklaarde dat zij aan de voorn. Cornelis Willemsz. Bogaert had verstrekt een som van 1800 kapitaal die daarvoor verbindt speciaal het voorsz. land maar ook desselfs huising, erve staande binnen de stad ’s Gravenzande blijkende bij de brief van hypothecatie d.d. 8-4-1665. Compareerde mede Adriaen van der Straten wonende tot Delft die op de voorsz. verkochte landen mede was gehypotheceerd met een som van 1600 gld. kapitaal volgens de brief d.d. 13-1-1666 [...].
  Persoon-ID I24031  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 14 jun 2020 

  Vader Andries Claesz Boogaert,   geb. ca. 1540,   ovl. vóór 1624  (Leeftijd ~ 83 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1591949410  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Crijntge Willemsdr van der Burch,   geb. ca. 1576,   ovl. vóór 19 sep 1656  (Leeftijd ~ 80 jaar) 
  Getrouwd Type: civil 
  Kinderen 
  +1. Grietje Willemsdr Bogaert,   geb. ca. 1597,   ovl. vóór 5 mei 1644  (Leeftijd ~ 47 jaar)  [geboorte]
   2. Cornelis Willems Bogaert,   geb. ca. 1600,   ovl. na 2 jul 1667  (Leeftijd ~ 67 jaar)  [geboorte]
  +3. Machtelt Willemsz Boogaert,   geb. ca. 1605,   ovl. na 15 aug 1665  (Leeftijd ~ 60 jaar)  [geboorte]
  +4. Meijnsge Willemsdr Bogaert,   geb. ca. 1606,   ovl. vóór 11 aug 1662  (Leeftijd ~ 56 jaar)  [geboorte]
  +5. Jorisje Willemsdr Bogaert,   geb. ca. 1609,   ovl. vóór 19 sep 1656  (Leeftijd ~ 47 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1584793800  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S13523] Vermeld bij afhandeling nalatenschap

  4. [S13723] SA Rotterdam

  5. [S15447] Vermeld in akte te Zandambacht
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.