top deco

Machtelt Willemsz Boogaert

Vrouwelijk ca. 1605 - na 1665  (~ 60 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Machtelt Willemsz Boogaert 
  Geboren ca. 1605  [1
  Geslacht Vrouwelijk 
  vermelding van 21 apr 1626  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • Zandambacht 21-4-1626: Comp. Crijntgen Willemsdr. van der Burch weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boegaert wonende tot ’s Gravenzande, Cornelis Willemsz. Boegaert haar zoon, Pieter Pietersz. als getrouwd hebbende Grietge Beijersdr. wonende in De Lier, Cornelis Gerridtsz. Back van Leuwen als getrouwd hebbende Meijnsge Willemsdr. tot Loosduinen, Gerridt Jansz. Thoon als mede getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. wonende in het ambacht van Maasland, dochters en andere kinderen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, mitsgaders Beijer Andriesz. Boegaert als oom en voogd van de twee ongehuwlijkte en onmondige weeskinderen, en te samen erfgenamen van de voorsz. Willem Andriesz. Boegaert, en bekenden verkocht te hebben aan de e. Cornelis Rosa secretaris van het Hof van Holland, eerste een stuk weiland genaamd de Moelenweij gelegen in het Nieuweland buiten ’s Gravenzande groot omtrent 6,5 morgen, nog een stuk een teelland groot 11,5 morgen of daaromtrent mede gelegen in het voorsz. Nieuweland, mitsgaders nog een stuk teelland groot omtrent 4 morgen mede aldaar gelegen.
  vermelding van 24 okt 1652  [3
  Langstlevende testament 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   24-10-1652: Gerrit Jans 't Hoen en Machtelt Willems Boogaert, echteluijden wonend Westgaech in de Ambacht van Maeslandt. Voorn. 't Hoen ziekelijk en Machtelt Willems kloek en gezond maken hun langstlevende testament. Dit komt ook in de plaats van het testament dat op 29-12-1626 is gemaakt.
  vermelding van 19 sep 1656  [2
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 19-9-1656: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de heer Cornelis Willemsz. Boogaert burgemeester van ’s Gravenzande voor hem zelf en als oom en voogd van Maertje Blasen Vos dochter en erfgenaam van Blaes Joosten Vos en Jorisje Willemsdr. Boogaert in haar leven echtelieden, en als erfgenamen van Crijntje Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Boogaert in zijn leven mede burgemeester van ’s Gravenzande, mitsgaders nog als procuratie hebbende van enige mondige erfgenamen en nog enige andere die met monde daartoe hebben geconsenteerd, alle mondige en onmondige erfgenamen van de voorn. Crijntje Willemsdr. en hebben getransporteerd aan Gerrit Jansz. Thoen wonende aan de Westgaag onder Maasland als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Boogaert die mede-erfgenaam was van de voorn. Crijntje WIllemsdr., present en de opdracht bij deze accepterende, van zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande en Zandambacht die de voorsz. Crijntje Willemsdr. met de dood achtergelaten heeft met omtrent 8 morgen 2 hond 55 roeden patrimoniaal land daar de voorsz. woning op staat. Belast met diverse renten. Mitsgaders nog 1 morgen 18 roeden patrimoniaal land genaamd ‘de Gerrits margen’, vrij en onbelast. Nog 16 hond geestelijk land in het Noorland. Nog 12 hond en 92 roeden land mede gelegen in het Noorland.Nog 7,5 morgen 71 roeden land, te weten 2 morgen 4 hond 71 roeden patrimoniaal belast met een opstal, 1 morgen 5 hond geestelijk land waarin begrepen is 3 morgen bruikwaar land toekomende de kerk en de Heiligegeest tot ’s Gravenzande.
  vermelding van 5 feb 1663  [2
  Verkoop uit nalatenschap 
  • 's-Gravenzande 9-10-1655: Comp. Cornelis Willemsz. Bogaert onze burgemeester en Gerrit Jansz. Thoen als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Bogaert zowel voor hen zelf als vervangende en de rato caverende voor de andere mede-erfgenamen van zaliger Crijntge Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Bogaert in zijn leven mede burgemeester van de stad ’s Gravenzande en bekenden in voorsz. kwaliteit verkocht te hebben aan Dirck Dircksz. Coot onze poorter zekere twee kleine huiskens en erfkens staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande op het noordeinde.

   's-Gravenzande 5-2-1663: Comp. Cornelis Willemsz. Boogert oud-burgemeester van ‘s Gravenzande voor hem zelf en als procuratie hebbende van de mede-erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe en boedelhoudster van Willem Andriesz. Boogaert, welke procuratie hier is geinsereerd: Op heden 11-8-1662 compareerde voor mij Adriaen de Bije notaris te Maassluis Machtelt Willemsdr. Boogert weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansz. Thoen wonende in Maasland voor een zesde part, en Willem Cornelisz. van Leeuwen zoon van zaliger Cornelis Gerritsz. van Leeuwen en Meijnsje Willemsdr. Boogert voor hem zelf en nog hem sterk makende en caverende voor Gerrit Cornelisz., item voor Dame Daemsz. getrouwd hebbende Ariaentje Cornelisdr., nog voor Cornelis Leendertsz. getrouwd hebbende IJda Cornelisdr., mitsgaders voor Geertje en Crijntje Cornelisdr., alle kinderen van de voorsz. Meijnsje Willemsdr. mede voor een zesde part, en nog dezelve Willem Cornelisz. van Leeuwen hem sterk makende en caverende voor Pieter Pietersz. Rodenburgh en Jan Pietersz. wonende tot Utrecht, item voor Crijn Jansz. van Velden schipper in Maasland als getrouwd hebbende Ariaentje Pietersdr. en voor Cornelis Jorisz. van Adrichem wonende tot Noucoop [Nieuwcoop?!] getrouwd hebbende Maertje Pietersdr. te samen kinderen van zaliger Grietje Willemsdr. Boogert daar vader af is Pieter Pietersz. Rodenburgh overleden in De Lier, mede voor een zesde part, te samen mede erfgenamen van zaliger Crijntje Willemsdr. weduwe van Willem Andriesz. Boogert overleden tot ’s Gravenzande haar comparanten moeder en grootvader [bedoeld zal zijn: grootmoeder] respectievelijk, en verklaarden te constitueren en machtig te maken Cornelis Willemsz. Boogert […]. En verklaarde hij comparant in zijn respectievelijke kwaliteiten al op [dag niet vermeld]-5- 1643 verkocht te hebben aan de heer Johan van den Broeck in zijn leven commies van de financien van de ed. groot mogende heren Staten van Holland en West-Friesland en alsnu op te dragen aan de ed. heer Gerbrant Sas advocaat voor het Hof van Holland als getrouwd hebbende juffr. Wendelina van den Broeck, dochter van de voorsz. heer Johan van den Broeck zaliger, zekere 4 morgen 5 hond 74 roeden weiland gelegen in het bedijkte Nieuweland met de gerechtigheden van het buitenland eertijds gekomen van het convent van Leiderdorp. Compareerde voorts de voorn. heer Sas en verklaarde dat hij al op 4-5-1662 de voorsz. 4 morgen 5 hond 74 roeden had opgedragen aan sr. Roelant de Bruijn.

   Op 19-5-1653 verkopen de erfgenamen (nu ook met Andries Pietersz Rodenburgh) land gelegen in het Nieuweland in Zandambacht

   Op 11-3-1665 verkopen de erfgenamen aan Willem Jorisz. Oudendijck oud-schepen van ’s Gravenzande 5 morgen en omtrent 2 hond teelland genaamd het Veetland gelegen binnen de vrijheid van de voorsz. stad ’s Gravenzande.
  vermelding van 6 jul 1664  [3
  Machtiging 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   6-7-1664: Machtelt Willems weduwe van Gerrit Jansz Thoen woont aan de Westgeach in de Ambacht van Maeslant geeft een machtiging met betrekking tot de woning en landen gelegen onder de stede 's-Gravesande als Santambacht als verkoopster ...
  vermelding van 15 aug 1665  [3
  Machtiging voor betaling leen Cralingerpolder 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   15-8-1665, nr 1721: Corn. Willemsz Boogaert out burgemr. der stede 's-Gravezande voor Willem Gerritsz Thoen tot 's-Gravesande woonachtig. In akte van 18 februari 1665 te Delft is verkocht een leen van de heerlijkheit Polanen en Hodenpijl te Cralingerpolder. Leen van Willem Thoen door de dood van zijn vader Gerrit Jansz Thoen.
   Het betreft een machtiging om de lasten op het leen te betalen, leenland ten behoud van de heer Poulis Teding Berckhout. Machtiging door Machtelt Willems wed. van Gerrit Thoen en de voornoemde Willem Thoen.
   Getekend door Cornelis Willemsz Boogaert, Wouter Gerrits Thoen en Willem Pietersz Boogaert
  Overleden na 15 aug 1665 
  vermelding van 1 dec 1665  [3
  Benoeming voogden 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   1-12-1665: Machtelt Willems Boogaert weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansz Thoen wonend aan de Westgaech onder Maaeslandt als bij testament van haar man van 29-10-1652 voogdesse over de minderjarige kinderen zijnde Corn. Gerritsz en Crijntge Gerrits Thoen benoemt tot voogden over haar onmondige kinderen Willem Pietersz Boogards en Evert Maertens van Dorp in Maeslant.
  vermelding van 1 dec 1665  [3
  Erfrecht nalatenschap Gerrit Jansz Thoen 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   Verkaring erfrecht
   1-12-1665, nr 1749: Wouter Gerritsz 't Hoen wonend te Maasland, Isbrant Huijbrecht van der Meer te Monster, gehuwd met Trijntge Gerrits Thoen, Zijbrant Huijb. van der Meer te Monster gehuwd met Arijaentge Gerrits 't Hoen, Adrijaen Verstrate, zaaidrapier te Delft gehuwd met Maertge Gerrits Thoen, Willem Pietersz Boogaert voor Maerten van Dorp als voor Machtelt Willems Boogaert, voogden van de onmondige kinderen van Gerrit Janz 't Hoen met namen Cornelis ende Crijntge Gerrits Thoen, absent mede Willem Gerrits Thoen, zoon van de voorn. Gerrit Jansz, allen kinderen van Gerrit Janz Thoen. Zij verklaren dat zij de staat van de nagelaten boedel van hun vader hebben ingezien. Hun moeder is Machtelt Willems Boogaert. De boedel is begroot op 40.000 gulden. Gerrit Jans Thoen heeft op 29 oktober 1652 een testament gemaakt.
  vermelding van 21 feb 1666  [2
  Koop van huis en erf op het Marktveld te 's-Gravenzande in ruil voor ander onr. goed 
  • 's-Gravenzande 21-2-1666: Comp. jonkheer Johan van den Kerchove schout van ’s Gravenzande als gestelde curator over de boedel en goederen van Cornelis Arentsz. Cleijwech en bekende in die kwaliteit te transporteren aan Machtelt Willemsdr. Bogaert weduwe van Gerrit Jansz. Thoen, absent en sr. Adriaen van der Straten als last van dezelve hebbende present, zekere huising en erve staande en gelegen op het marktveld binnen de stad ’s Gravenzande.

   's-Gravenzande 21-2-1666: omp. [ook voor Claes Corsz. Bruijser schipper, schepen van Zandambacht] sr. Adriaen van der Straten wonende tot Delft als procuratie hebbende van Machtelt Willemsdr. Bogaert weduwe van Gerrit Jansz. Thoen gepasseerd voor notaris Bijvelt schout van Maasland d.d. [niet ingevuld] en verklaarde op te dragen aan jonkheer Johan van den Kerckhoven baljuw en schout van ’s Gravenzande en Zandambacht zekere woning en landen gelegen zowel binnen de voorsz. stad als de heerlijkheid van Zandambacht groot 18 morgen 5 hond 65 roeden land, belend en belast volgens de decreetbrief bij het Hof van Holland gepasseerd d.d. 6-11-1664
  vermelding van 7 dec 1666  [2
  Transport van huis en erf te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 7-12-1666: Comp. Adriaen van der Straten wonende binnen de stad Delft als gevolmachtigde van zijn schoonmoeder Machtelt Willemsdr. Bogaert nagelaten weduwe van Gerrit Jansz. Thoen en verklaarde in die kwaliteit te transporteren aan Gerrit Huijgen Dijcxhoorn wonende aan de Maasdijk onder Zandambacht zekere huising en erve waarin hij Dijcxhoorn tegenwoordig woont.
  vermelding van 22 dec 1666  [3
  Verkopen uit de boedel van Gerrit Jansz Thoen 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   5-2-1667: Leendert van der Werve, koopman te Massluis is borg voor Cornelis IJsselsteijn wonend in Maesland t.b.v. de restitutie van 1059 gld; Maertge Dirxdr won. Maassluis weduwe van Adriaen Hertogs, alsmede cred. van Gerrit Jansz Thoens weduwe Magtelt Willems. Betreft de landen die de voorn. Ijsstelsteijn van de voorn. Magtelt Willems als weduwe en boedelhoudster gekocht op 22-12-1666
  Persoon-ID I24021  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 13 jun 2020 

  Vader Willem Andries Bogaert,   geb. ca. 1570,   ovl. vóór 14 jun 1622  (Leeftijd ~ 52 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Crijntge Willemsdr van der Burch,   geb. ca. 1576,   ovl. vóór 19 sep 1656  (Leeftijd ~ 80 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Gezins-ID F1584793800  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Gerrit Jansz Thoen,   geb. ca. 1603,   ovl. vóór 11 aug 1662  (Leeftijd ~ 59 jaar) 
  Getrouwd vóór 21 apr 1626  [4
  Type: civil 
  • Het echtpaar heeft op 29-12-1626 een testament gemaakt
  Kinderen 
  +1. Willem Gerritsz Thoen  [geboorte]
  +2. Wouter Gerritsz ´t Thoen,   begr. 1673, Maasland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   3. Trijntje Gerritsdr ´t Thoen,   geb. ca. 1638,   ovl. vóór 15 nov 1671  (Leeftijd ~ 33 jaar)  [geboorte]
   4. Arijaentie Gerrits ´t Thoen,   geb. ca. 1642, Maasland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   5. Maertge Gerrits ´t Thoen,   geb. ca. 1643, Delft Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 16 mei 1671, Delft, Oude kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 28 jaar)  [geboorte]
   6. Crijntje Gerrits ´t Thoen,   geb. na 1645,   ovl. na 5 mei 1687  (Leeftijd > 41 jaar)  [geboorte]
   7. Cornelis Gerrits ´t Thoen,   geb. na 1645,   ovl. na 18 jul 1700  (Leeftijd > 54 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1584617401  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  3. [S2522] FamilySearch

  4. [S15230] Testament van 24-10-1652
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.