top deco

Gerrit Jansz Thoen

Mannelijk ca. 1603 - vóór 1662  (~ 59 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Gerrit Jansz Thoen 
  Geboren ca. 1603  [1
  Geslacht Mannelijk 
  functie van 1629 tot 1640  [2
  Welgeboren man van Delfland 
  • 1629: Gerrit Janss Thoen, aen de Nyeuwe Wecht onder Maeslant
   1639 en 1640: Gerrit Janss Thoen, in den ambachte van Maeslant

   Het college van welgeboren mannen vormde de baljuw, een gerecht of Hoge Vierschaar. Zij waren competent tot het doen van uitspraken in zowel halszaken - waarop lijf- of doodstraffen waren gesteld - als boetstraffelijke zaken. In civiele zaken trad de Hoge Vierschaar op als college van hoger beroep. Ook had de baljuw - al dan niet samen met welgeboren mannen - taken op bestuurlijk gebied, zoals het handhaven van de openbare orde, het maken van keuren, de belastinginning en (rooms-katholieke) godsdienstzaken.
  vermelding van 11 jul 1646  [2
  Vermeld in transportregister Maassluis 
  • wonend Maasland
  vermelding van 24 apr 1651  [3
  Getuige of borg in notrariël akte Maassluis 
  • Maassluis, notaris Heijnrick van Vlijet
   19-4-1642: Gerrit Janss 't Hoen is mede borg voor Heijman Pieters Velde, schipper won. Maassluis

   Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   24-4-1651: Frans Cornelis Denick, koopman machtigt Bastiaen Arijensz Penning. Getuige is Gerrit Jans Thoen, bouwman wonend aan de Westgaeg
   23-2-1657: getuige bij een machtiging door Frans Cornelis Denick, burgemeester te Maassluis
   9-2-1659: Gerrit Jansz 't Hoen en Vranck Pietersz van Adrichem beide wonend aan de Westgaech in Ambacht van Maeslant leggen een verklaring af m.b.t. een borgtocht aan Frans Cornelis Denick, burgem. te Massluis voor Leendert Leenderts Hogendam t.b.v. het Gasthuijsmeesters der stadt Delft
  Beroep van 24 apr 1651  [4
  Bouwman 
  • 24-4-1651: Gerrit Jans Thoen is getuige als Frans Cornelis Denick, koopman een machtiging geeft aan Bastiaen Arijensz Penning
   21-11-1651: Gerrit Jansz Thoen, bouwman, getuige bij voldoening van een schuld Cornelis Jacobsz Valck te Maasland aan Maertge Jans weduwe van Jacob Cornelis Valck
  vermelding van 6 jul 1652  [3
  Vermeld als schuldeiser 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   6-7-1652: Gerrit Jans Thoen, oud-welgeboren man van Delfland, woont op Westgaeg in de Ambacht van Maeslandt, machtigt Mr Pouwels Meeuwesteijn, procureur te Den Briel om te ontvangen van Aechge Pouwelsdr, spekkoopster
  vermelding van 24 okt 1652  [3
  Langstlevende testament 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   24-10-1652: Gerrit Jans 't Hoen en Machtelt Willems Boogaert, echteluijden wonend Westgaech in de Ambacht van Maeslandt. Voorn. 't Hoen ziekelijk en Machtelt Willems kloek en gezond maken hun langstlevende testament. Dit komt ook in de plaats van het testament dat op 29-12-1626 is gemaakt.
  vermelding van 30 sep 1653  [3
  Vermeld als schuldenaar 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   30-9-1653: Gerrit Jans Thoen en Pieter Cornelis van Dorp te Maasland zijn schuldig aan Pieter Jans van Embden, koopman te Maassluis, 500 gld
   9-4-1659: Gerrit Jansz 't Hoen wonend aan de Westgaech in Ambacht van Maeslant en Cornelis Willemsz Boogaert burgemeester van 's-Gravenzande als borg en medeprincipaal verklaren 989 gld en 50 st schuldig te zijn aan Frans Cornelis Denick, burgemeester op Maessluijs. Schuld ontstaan bij de liquidatie d.d. 21-5-1657. En nog 80 gld in dezelfde week ontstaan bij Zacharias van Ophoven, schout van Maeslant. Wijze vann afdoening wordt vastgelegd.
   4-6-1660: Cornelis Willemsz Bogaerts oud-burgemeester van 's-Gravenzande, Gerrit Jansz Thoen en Leendert van der Marel in Maeslant zijn 300 gld schuldig aan Abram Sijmonsz van der Meer.
   Voldaan 25-10-1661
   Ook vermeld als schuldenaar op 14-9-1660
  functie van 1 jan 1654  [3
  Dijkgraaf van de Steendijkse polder 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   1-1-1654: Pieter Arijensz van den Bosch, wonend aan de Maasdijk onder Maasland en Tonis Tonis van Bladel wonend in Dijckpolder getuigen op verzoek van Gerrit Jans Thoen, dijckgraeff van Steendijcksche polder, oud welgeboren man van Delftland, over een kalf en een vaars
  vermelding van 12 jul 1655  [3
  Getuigenis over molen 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   12-7-1655: Gerrit Jansz den Soon, 63 jr en Tonis van Bladel, 39 jr, bouwlieden wonend aan de Westgaech in Maasland getuigen op verzoek van Gerrit Jansz 't Hoen, aldaar wonend, dat zij lange tijd buur zijn geweest en nog zijn. Zij getuigen over het gebruik van zijn molen staande naast zijn schuur.
   Op dezelfde dag getuigen ook Jacob Arijensz Touw, 21 jr, wonend aan de Westgaech, en Neeltge Claesdr, 38 jaar, huisvrouw van Jan Jans, arbeider, ook op verzoek van Gerrit Jansz Thoen, dat Jacob Arijensz op 10-6-1655 naar de woning is gekomen waar Samuel Outshoorn, te Delft, neffens de stedehouder van Delflant Corn. van Leeuwen, deurwaerder en andere (onbekende) personen. Zij verklaren ook over de molen en over gedane uitspraken
  vermelding van 19 sep 1656  [5
  Overdracht onroerend goed te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 19-9-1656: Comp. [ook voor schepenen van Zandambacht] de heer Cornelis Willemsz. Boogaert burgemeester van ’s Gravenzande voor hem zelf en als oom en voogd van Maertje Blasen Vos dochter en erfgenaam van Blaes Joosten Vos en Jorisje Willemsdr. Boogaert in haar leven echtelieden, en als erfgenamen van Crijntje Willemsdr. die weduwe was van Willem Andriesz. Boogaert in zijn leven mede burgemeester van ’s Gravenzande, mitsgaders nog als procuratie hebbende van enige mondige erfgenamen en nog enige andere die met monde daartoe hebben geconsenteerd, alle mondige en onmondige erfgenamen van de voorn. Crijntje Willemsdr. en hebben getransporteerd aan Gerrit Jansz. Thoen wonende aan de Westgaag onder Maasland als getrouwd hebbende Machtelt Willemsdr. Boogaert die mede-erfgenaam was van de voorn. Crijntje WIllemsdr., present en de opdracht bij deze accepterende, van zekere woning, huis, schuur, barg en geboomte staande en gelegen binnen de stad ’s Gravenzande en Zandambacht die de voorsz. Crijntje Willemsdr. met de dood achtergelaten heeft met omtrent 8 morgen 2 hond 55 roeden patrimoniaal land daar de voorsz. woning op staat. Belast met diverse renten. Mitsgaders nog 1 morgen 18 roeden patrimoniaal land genaamd ‘de Gerrits margen’, vrij en onbelast. Nog 16 hond geestelijk land in het Noorland. Nog 12 hond en 92 roeden land mede gelegen in het Noorland.Nog 7,5 morgen 71 roeden land, te weten 2 morgen 4 hond 71 roeden patrimoniaal belast met een opstal, 1 morgen 5 hond geestelijk land waarin begrepen is 3 morgen bruikwaar land toekomende de kerk en de Heiligegeest tot ’s Gravenzande.
  vermelding van 2 jun 1658  [6
  Koop en verkoop koeien 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   2-6-1658: Leendert Leendertsz Hogendam verkoopt aan Gerrit Jansz 't Hoen, wonend aan de Westgaech in het Ambacht van Maeslandt, 3 melkkoeien voor 170 gld
   3-11-1660: Maertge Goossens weduwe van Barent Coenen Bleijcker wonend te Maassluis verklaart van Gerrit Jansz Thoen op 20 oktober 16? gekocht en ontvangen te hebben een koe. Getuige is Andries Dircxsz Bogaert
  Overleden vóór 11 aug 1662 
  vermelding van 22 feb 1663  [3
  Verkoop uit de boedel van Gerrit Jansz 't Hoen 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   22-2-1663: Willem Cornelisz van Leeuwen, wonend in Maasland is schuldig aan Leendert Leendertsz Hoogendam wonend in de Lijens? de som van 98 gld inzake de koop van 2 koeien bij hem van Leeuwen op het boelhuis van Gerrit Jans 't Hoen gekocht
  vermelding van 1 mei 1663  [2
  Rekening van de weesarmen Maasland 
  • Renten aen de Maesse en de Westgaech:
   Ontvangen van Gerrit Jansz. ‘t Hoen over een jaer rente van ‘t Capitael van Duysent guldens, verschenen den 1 mei 1663 ter somma van 50 lb.
  vermelding van 6 jul 1664  [3
  Machtiging 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   6-7-1664: Machtelt Willems weduwe van Gerrit Jansz Thoen woont aan de Westgeach in de Ambacht van Maeslant geeft een machtiging met betrekking tot de woning en landen gelegen onder de stede 's-Gravesande als Santambacht als verkoopster ...
  vermelding van 15 aug 1665  [3
  Machtiging voor betaling leen Cralingerpolder 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   15-8-1665, nr 1721: Corn. Willemsz Boogaert out burgemr. der stede 's-Gravezande voor Willem Gerritsz Thoen tot 's-Gravesande woonachtig. In akte van 18 februari 1665 te Delft is verkocht een leen van de heerlijkheit Polanen en Hodenpijl te Cralingerpolder. Leen van Willem Thoen door de dood van zijn vader Gerrit Jansz Thoen.
   Het betreft een machtiging om de lasten op het leen te betalen, leenland ten behoud van de heer Poulis Teding Berckhout. Machtiging door Machtelt Willems wed. van Gerrit Thoen en de voornoemde Willem Thoen.
   Getekend door Cornelis Willemsz Boogaert, Wouter Gerrits Thoen en Willem Pietersz Boogaert
  vermelding van 1 dec 1665  [3
  Benoeming voogden 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   1-12-1665: Machtelt Willems Boogaert weduwe en boedelhoudster van Gerrit Jansz Thoen wonend aan de Westgaech onder Maaeslandt als bij testament van haar man van 29-10-1652 voogdesse over de minderjarige kinderen zijnde Corn. Gerritsz en Crijntge Gerrits Thoen benoemt tot voogden over haar onmondige kinderen Willem Pietersz Boogards en Evert Maertens van Dorp in Maeslant.
  vermelding van 1 dec 1665  [3
  Erfrecht nalatenschap Gerrit Jansz Thoen 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   Verkaring erfrecht
   1-12-1665, nr 1749: Wouter Gerritsz 't Hoen wonend te Maasland, Isbrant Huijbrecht van der Meer te Monster, gehuwd met Trijntge Gerrits Thoen, Zijbrant Huijb. van der Meer te Monster gehuwd met Arijaentge Gerrits 't Hoen, Adrijaen Verstrate, zaaidrapier te Delft gehuwd met Maertge Gerrits Thoen, Willem Pietersz Boogaert voor Maerten van Dorp als voor Machtelt Willems Boogaert, voogden van de onmondige kinderen van Gerrit Janz 't Hoen met namen Cornelis ende Crijntge Gerrits Thoen, absent mede Willem Gerrits Thoen, zoon van de voorn. Gerrit Jansz, allen kinderen van Gerrit Janz Thoen. Zij verklaren dat zij de staat van de nagelaten boedel van hun vader hebben ingezien. Hun moeder is Machtelt Willems Boogaert. De boedel is begroot op 40.000 gulden. Gerrit Jans Thoen heeft op 29 oktober 1652 een testament gemaakt.
  vermelding van 7 dec 1666  [5
  Transport van huis en erf te 's-Gravenzande 
  • 's-Gravenzande 7-12-1666: Comp. Adriaen van der Straten wonende binnen de stad Delft als gevolmachtigde van zijn schoonmoeder Machtelt Willemsdr. Bogaert nagelaten weduwe van Gerrit Jansz. Thoen en verklaarde in die kwaliteit te transporteren aan Gerrit Huijgen Dijcxhoorn wonende aan de Maasdijk onder Zandambacht zekere huising en erve waarin hij Dijcxhoorn tegenwoordig woont.
  vermelding van 22 dec 1666  [3
  Verkopen uit de boedel van Gerrit Jansz Thoen 
  • Maassluis, notaris Adriaen de Bije
   5-2-1667: Leendert van der Werve, koopman te Massluis is borg voor Cornelis IJsselsteijn wonend in Maesland t.b.v. de restitutie van 1059 gld; Maertge Dirxdr won. Maassluis weduwe van Adriaen Hertogs, alsmede cred. van Gerrit Jansz Thoens weduwe Magtelt Willems. Betreft de landen die de voorn. Ijsstelsteijn van de voorn. Magtelt Willems als weduwe en boedelhoudster gekocht op 22-12-1666
  vermelding van 10 dec 1667  [3
  Vermeld als eerdere buur te Maassluis 
  • 10-12-1667: een huis en erf aan de Noortzijde van de Noortvliet alhier, ten Oosten Gerrit Jansz Thoen, nu Corn. Gerrtisz 't Hoen
  Persoon-ID I24005  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 13 jun 2020 

  Vader Jan Jansz (den ouden) Thoen van Bronckhorst,   geb. ca. 1568, Maasland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 2 apr 1638  (Leeftijd ~ 70 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Catharina van der Velde,   geb. 1564, Maasland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 3 apr 1637, Vlaardingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 73 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Getrouwd ca. 1595  [7
  Gezins-ID F1585044762  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Machtelt Willemsz Boogaert,   geb. ca. 1605,   ovl. na 15 aug 1665  (Leeftijd ~ 60 jaar) 
  Getrouwd vóór 21 apr 1626  [8
  Type: civil 
  • Het echtpaar heeft op 29-12-1626 een testament gemaakt
  Kinderen 
  +1. Willem Gerritsz Thoen  [geboorte]
  +2. Wouter Gerritsz ´t Thoen,   begr. 1673, Maasland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   3. Trijntje Gerritsdr ´t Thoen,   geb. ca. 1638,   ovl. vóór 15 nov 1671  (Leeftijd ~ 33 jaar)  [geboorte]
   4. Arijaentie Gerrits ´t Thoen,   geb. ca. 1642, Maasland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [geboorte]
   5. Maertge Gerrits ´t Thoen,   geb. ca. 1643, Delft Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 16 mei 1671, Delft, Oude kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 28 jaar)  [geboorte]
   6. Crijntje Gerrits ´t Thoen,   geb. na 1645,   ovl. na 5 mei 1687  (Leeftijd > 41 jaar)  [geboorte]
   7. Cornelis Gerrits ´t Thoen,   geb. na 1645,   ovl. na 18 jul 1700  (Leeftijd > 54 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1584617401  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Bronnen 
  1. [S3610] Geschat

  2. [S12826] www.hogenda.nl

  3. [S2522] FamilySearch

  4. [S15054] Vermeld als getuige

  5. [S15341] www.hogenda.nl - T van der Vorm

  6. [S15231] Familiysearch

  7. [S15263] OV 1993 S.M. Auwerda-Berghout

  8. [S15230] Testament van 24-10-1652
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.