top deco
Rijck Hendricksen van de Ruijt

Rijck Hendricksen van de Ruijt

Mannelijk 1629 - 1692  (~ 62 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Rijck Hendricksen van de Ruijt 
  Gedoopt 1 okt 1629  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Beroep van 1650  [2
  Witstokmaker 
  • Een witstok is een soort handveger of kwast die gebruikt werd voor het 'vertinnen' van muren. Vertinnen werd gedaan bij het stucadoren waarbij een papje van specie en water over de muur gesmeerd werd. Dit zorgde voor een goede hechting van het echte pleisterwerk daarna.
  Beroep van 1654  [3
  Borstelmaker 
  • vermeld bij begraven kind en in een extract van een notariële akte.
  functie van 1655 tot 1692  [4
  Appeltonder te Dordrecht 
  • Actum den 13 Feb. 1692.
   Alsoo door vrijwilligen affstand van Cappn. Rijck Hend. van de Ruijt is Comen te vaceren ende open te vallen het offitie van een ordinaris appelton binnen dese Stad, Soo is t’dat Mijj Ed: Hrn van den Gerechte, Thesauriers ende Goede luijden van de Achten der voorz. Stad, de voorn. Appeltondersplaets gegeven geConfereert, ende vervolgens daer toe aengestelt ende gecommitteert hebben, gelijck haer Ed: Achtb: doen bij desen de persoon van Pieter Arent, borger deser Stad, Ende dat op alle Soodanige ordre, proffijten ende emolumenten, als bij de Appeltonders bedient, en geproffiteert wert, des doende den behoorlijcken Eedt aen handen van den Hr. officier ofte bij absentie van dien aen desselffs Stadhoduer. Actum uts.
  vermelding van 8 jun 1669  [5
  Eigenaar van diverse panden op de hoek van de Lombardbrug te Dordrecht 
  • Uit de verkopen na het overlijden van Rijck door zijn weduwe kan geconcludeerd worden dat het om meerdere huizen gaat:
   - in de Voorstraat aan de Havenzijde; mogelijk waar nu Ophilia zit (verkocht in 1710)
   - de brouwerij De Anker daar tegenover welke in 1698 is verkocht. Dit is hetzelfde pand als Het Witte Anker waar Luiks bier is gebrouwen.
   Over het pand en de brouwerij zijn artikelen terug te vinden
   - een huis naast één van de bovengenoemde panden (gekocht in 1683)

   08-06-1669: Rijck Hendricxs van(de) Ruijt als in echte gehadt hebbende Adriaentje Willems van Ratingen ende exhibeerde ons sekere acte van scheijdinge tusschen de kinderen en erffgenaemen van za: Willem Janssen van Ratingen metter andere gemaeckt en gesloten gepasseert voor(de) Notaris Cornelis van Bijwaert za en sekere getuijgen opden vijftien Julij xvi vijff en vijftich waer bij hem Compt. onder andere aenbedeelt is [-] en(de) dat metten Laste van vijftijen hondert gul. capitael welcke Last bij hem Compt. sijnde voldaen en betaelt als hebbende is bij den gecasseerde schultbrieve alhijer mede verthoont
   Betreft: een huijs ende erve met zijnen toebehooren staende ende gelegen opden hoeck vande Lombaerde Brugge binnen deser Stede; de voors. Lombaerde Brugge aen d'eene ende den huijse van Willem Hendrics Ruijter aen d'andere zijde
   11-11-1666 Het huis ligt naast het huis van Agneta Jacobs de Blau
   18-8-1677: hypotheek van f 600 aan Anna Hermens op het huis op de hoek van de Lomberdebrugh, de voorsz. Brugge aen d'eene en(de) 't huijs van de Erffgenaem van Willem de Ruijter aen d'ander zijde
   12-06-1683: Koopt huis en erf bij de Lombardbrug van Jacobus Beijen
   f 350 Rijck heeft ook een naastgelegen pand. Drie dagen later vermeld als schuldenaar voor f 600 bij Elisabeth van Hallemaele met als onderpand huis en erf bij de Lombardbrug
   Op 3-10-1686 heeft Rijck (kapitein) een hypotheek op dit huis van f 1000 bij Pieter Bateman
   Op 19-2-1689: heeft Rijck een hypotheek van f 400 op dit huis
  vermelding van 9 okt 1669  [1
  Afhandeling schuld 
  • Barbera abrahamsdr. wed. van Zar. Hendrick Rijcken vander Ruijt won. binnen deser Stede, etc. Te kennen gevende sij comparante hoe dat sij met Sr. Rijck Hendricxz vander Ruijt Haeren Soone ... op den 12-05-1664 heeft gemaeckt ende gepasseert seecker contract, waerbij den voorn: Rijck Hendricxz vander Ruijt Haeren Soone aen haer comparante heeft bekent schuldich te wesen een somme van f 450:0:0 waeruijt aen Pieter Hendricxz vander Ruijt mede Haer camparante Soone voor sijn vaderlijck goet soude werden betaelt (gelijck oock is geschiet) een somme van f 50:0:0 sulcx dat den vsz: Rijck Hendricxz vander Ruijt aen haer comparante ter selver tijt is schuldich gebleven een somme van f 400:0:0 mette interessen vandien die daerop souden mogen comen te verloopen welcke voorn: somme van f 400:0:0 mette interessen vandien den gemelten Rijck Hendricxz vander Ruijt aen Haer comparante in verscheijde reijsen heeft voldaen ende betaelt. Bekennende der halven sij comparante deselve somme ende interessen vandien van Haeren voorn: Soone ten vollen te hebben ontvangen ende genoten. Verclaerende dienvolgende geene de minste actie ofte pretentie ter saecke ..op den vsz; Rijck Hendricxz vander Rúijt Haeren Soone te reserveren ofte te behoúden etc.,
   [het contract van 12-05-1664 is bij deze nietig verklaard].
   w.g. Dit merck is gestelt bij Barbera abrahams.
  vermelding van 12 mei 1672  [5
  Vermeld als voogd van de weeskinderen van zijn zwager en schoonzus 
  • van de naergelaten weeskindren van za.r Claes Jaspers Ter Brugge ende Margarita Willems
  vermelding van 30 sep 1673  [6
  Overlijden van de dienstmaegd van Rijck hendricxs van de Ruit 
  • een baer op den houck van de Lomberde bruge Trijntie Jans van Deventer
  functie van 1680 tot 1692  [1
  Kapitein 
  • Mogelijk burgerkapitein; Dit is in een tijd van oorlog met Frankrijk
  vermelding van 20 apr 1680  [1
  Afhandeling nalatenschap Cornelis Hendricksz van de Ruijt 
  • Capn. Rijck Hendricxsz vander Ruijt voor zichzelf en als voogd over de minderj. kinderen van Marijcke Hendricx vander Ruijt en haar man Johannes Gansenborch (zaliger) en Hendrick van Zelen. En Pieter Hendricxsz vander Ruijt, Jacobus van Dongen getrouwd met Aeltgen Dassen. Jacob Aerdemans getrouwd met Catharina Dassen, en Maria Dassen meerderj. ongehuwde, te samen erfgenamen van Cornelis Hendricxsz vander Ruijt, en Heijltgen Dassen geven te kennnen dat onlangs in Dordrecht is overleden Cornelis Hendricxsz vander Ruijt en Heijltgen Dassen etc. Vsz: Cornelis Hendricxsz vander Ruijt heeft zijn koopmanschap meest buiten deze provincie gedaan etc. Er volgt een uitgebreide verklaring waarin beloofd wordt de nalatenschap behoorlijk af te handelen
  vermelding van 1686  [5
  Betaalt Lantaarngeld te Dordrecht 
  • Op het huis in wijk 04 in de Voorstraten, beginnende op de Tolbrugge
  Beroep van 1692  [7
  Winkelier - Zeemverkoper 
  • In het testament als winkelier vermeld en in 1677 als zeemvercooper
  vermelding van 25 mrt 1692  [1
  Testament bij Notaris Johannesz Melaten te Dordrecht 
  • Rijck Hendricxss vande Ruijdt, winkelier en Elisabeth Sanders van Vlissingen – egteluiden maken een testament. Rijck ligt ziek te bed. Rijck en Elisabeth benoemen de volgende erfgenamen:
   - Rijck ende Marija Rijcken vande Ruijdt, kinderen van Rijck Hendricxss en Elisabeth
   - De voorkinderen van Rijck: Jacobmijntgen ende Willem Rijckens van de Ruijdt en de vier nagelaten kinderen van de overleden Mr. Hendrick van de Ruijdt.
   Opvallend is dat het echtpaar veel waarde hecht aan een goede opvoeding van de kinderen, dat zij een goed ambt leren.
  Begraven 5 apr 1692  Dordrecht, Grote Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [8
  • Een baer voor Reijck Hndricxs de Ruijdt op de hoeck van de Lomberdebrugh
  vermelding van 9 mei 1692  [9
  Afhandeling nalatenschap 
  • Willem Rijcken van de Ruijdt, zilversmid ende Jacob Huijmans, bakker, als getrout hebbende Jacobmijntgen vande Ruijdt, hiermede present, mitsgaders marija vander Nock, weduwe van Mr. Hendrick Rijcken vande Ruijdt als moeder ende voochdesse van de vier onmondige kinderen; als erfgenaemen van Rijck Hendricxs van de Ruijdt zaliger verklaren 500 gulden ontvangen te hebben uit te boedel van hun vader etc.
  Persoon-ID I20879  Hennies genealogie | Laduk
  Laatst gewijzigd op 21 dec 2017 

  Vader Hendrick Rijcken van der Ruijt,   ged. 1 sep 1605, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 11 dec 1653, Dordrecht, Grote Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 48 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Moeder Barbara Abrahams Hendricks,   geb. ca. 1606, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 20 mrt 1683, Dordrecht, Grote Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 77 jaar) 
  Verwantschap geboorte 
  Huwelijkstoestemming 21 mrt 1627  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  Getrouwd 13 apr 1627  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [10
  • BG woont vooraen in de nieuwestraet; Bd woont in de Torenstraet bij t cromhouc
  Gezins-ID F1500704383  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Ariaentje Willems van Ratingen,   geb. ca. 1629,   begr. 10 nov 1667, Dordrecht, Grote Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 38 jaar) 
  Getrouwd Type: civil  [11
  • JM en JD beijde van Dordecht ende wonend bij de Kolfsstraet.
  Getrouwd 19 apr 1650  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [12
  Huwelijkstoestemming 3 mei 1650  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [12
  Kinderen 
  +1. Jacobmijntgen van de Ruijdt,   ovl. vóór 1700  [geboorte]
   2. Hendrick van de Ruijt,   ged. 14 jan 1651, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 26 sep 1656, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 5 jaar)  [geboorte]
   3. Willem van de Ruijt,   ged. 20 sep 1652, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 15 mei 1654, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 1 jaar)  [geboorte]
   4. Willem van de Ruijt,   ged. 9 mei 1655, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 10 aug 1655, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 0 jaar)  [geboorte]
  +5. Hendrick Rijcken van de Ruijt,   ged. 25 feb 1658, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 18 aug 1689, Dordrecht, Grote Kerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 31 jaar)  [geboorte]
  +6. Willem Rijcken van de Ruijt,   ged. 4 feb 1663, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 23 jun 1736, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 73 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1500616429  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Elisabeth Sanders van Vlissingen,   ged. 10 okt 1643, Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 20 jan 1723, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 79 jaar) 
  Getrouwd 2 apr 1668  Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [13
  Type: religious 
  • Weduwnaar van Ariaentge Willems woont bij de Lombarde brug Dordrecht; JD woont op de Hooghstraet te Rotterdam
  Huwelijkstoestemming 18 mrt 1688  Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  [1
  Kinderen 
   1. Alexander van de Ruijdt,   ged. 10 aug 1670, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 18 aug 1670, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 0 jaar)  [geboorte]
   2. Alexander van de Ruijt,   ged. 23 dec 1676, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 20 nov 1679, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 2 jaar)  [geboorte]
  +3. Rijck Rijcken van de Ruijdt,   ged. 19 mrt 1679, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 17 mei 1752, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 73 jaar)  [geboorte]
   4. Marija Rijcken van de Ruijdt,   ged. 12 jan 1681, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   begr. 14 nov 1703, Dordrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 22 jaar)  [geboorte]
  Gezins-ID F1500655831  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGedoopt - 1 okt 1629 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - 19 apr 1650 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 3 mei 1650 - Dordrecht Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - Type: religious - 2 apr 1668 - Rotterdam Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 18 mrt 1688 - Dordrecht Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Overige afbeeldingen
  Lombardbrug te Dordrecht 1776 - huis op de hoek van de Voorstraat
  Lombardbrug te Dordrecht 1776 - huis op de hoek van de Voorstraat
  Het (omkaderde huis) op de hoek van de Voorstraat is eigendom geweest van Willem van Ratingen en later van zijn dochter Ariaentje en haar man Rijck van de Ruijt. De volgende personen zijn in dit hoekhuis gestorven: WILLEM, zijn dochter Ariaentje , zijn tweede vrouw Lijsbeth van Langenes, de dienstmaagd van Ariaentje en Rijck, de moeder van Rijck - Barbara Hendricks en tenslotte Rijck zelf.
  Het hoekhuis werd 6 jaar na het overlijden van Rijck, in 1698 verkocht door zijn weduwe en tweede vrouw, Elisabeth van Vlissingen.
  Elisabeth is ook eigenaresse geweest van het naastgelegen huis in de Voorstraat

 • Bronnen 
  1. [S12999] RA Dordrecht

  2. [S13949] Vermeld bij huwelijk - stamboomforum

  3. [S13857] RA Dordrecht - fol 130v

  4. [S13858] Vermeld bij begraven kind

  5. [S13821] Dordtenazoeker

  6. [S13862] RA Dordrecht - 57

  7. [S11206] Vermeld in testament

  8. [S13863] RA Dordrecht - 47

  9. [S13864] RA Dordrecht - fol 55-56

  10. [S13833] RA Dordrecht - 191

  11. [S9197] Vermeld bij doop kind

  12. [S13856] RA Dordrecht - 178

  13. [S13723] SA Rotterdam
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.