top deco

Pieter Joosten (den ouden) Verschuyr

Mannelijk - 1648


Persoonlijke informatie    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Pieter Joosten (den ouden) Verschuyr 
  Geboorte Antwerpen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Geslacht Mannelijk 
  vermelding van 3 nov 1602  [1
  Testament 
  • Lijsbet Palmaes, weduwe van Joost van der Schuyr, vermaakt haar goederen aan haar zonen Jaecques en Pieter van der Schuyre, en aan haar dochters Magdaleen en Lijsbet van der Schuyre, alsmede haar dochter Cathelyna van der Schuyre, gehuwd met Heyndrick van Heynsborch. Er worden ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de kinderen van Jaecques en Cathelyna.
  Beroep van 1603  [2
  Robijnsnijder 
  • Ook vermeld in 1618
  vermelding van 6 nov 1603  [3
  Vermeld in weeskamer Rotterdam 
  • Pieter Verschueren robijnsnijder en Lysbeth van Immersele zijn hvr., won. bij de Beurse, zij ziek, MT. Hun kn. opvoeden en samen 50 kgld. Is er op tijdstip van overlijden van de eerststervende maar 1 kind, dan dat kind 100 gld. Alles boven de kosten van onderhoud. Bij hertrouwen de kn. nog 100 gld.
  vermelding van 20 okt 1610  [1
  Machtiging 
  • Pieter Verschuyeren, goutsmit, machtigt Franchois de Wit, procureur, om zijn zaken te behartigen.
  Beroep van 1617  [2
  Goudsmid 
  vermelding van 12 jan 1617  [1
  Huwelijksvoorwaarden 
  • Pieter Verschueren of Pieter van der Schueren sluit een contract van huwelijkse voorwaarden met Elisabeth van der Cloot geassisteerd door haar oom Henrick van der Cloot Westnyeuwelant
  vermelding van 3 okt 1618  [1
  Testament 
  • Pieter Verschuyren alias Pieter van der Schuren robijnsnijder Lombardstraet, benoemt tot erfgenamen zijn kinderen van zijn eerste vrouw en zijn dochter Lysbeth Pietersdr Verschuyre, dochter van zijn huidige vrouw met legaten aan zijn vrouw Lysbeth Jansdr van der Cloot; aan Catharina Verschuyren zijn zuster; aan Emmitgen Jansdr, Lysbeth Jansdr, Jannitgen Jansdr, kinderen van zijn zuster Magdalena Verschuyren vrouw van Jan Thonisz, scheepstimmerman. Verder legaten aan bloedverwanten van zijn overleden vrouw wonende in Turnhout, en aan de Martinistenkerck te Rotterdam.
  vermelding van 2 jun 1625  [1
  Testament 
  • Pieter Verschuyren gout- en silversmit. Onder nietig verklaring van de huw. voorwaarden benoemt hij tot zijn universele erfgenamen zijn vrouw Elysabet Jansdr van der Cloot, alsmede Abraham Pietersz Verschuyren, Catharina Verschuyren en Sara Verschuyren, zijnde de kinderen uit zijn eerste huw. met
   Elysabet van Immerseel. De weeskamer wordt uitgesloten van bemoeienis. De akte van huw. voorwaarden is opgemaakt en gepasseerd op 03.10.1618. Comparant ondertekent de akte met Pieter van der Schuren.
  vermelding van 14 feb 1627  [4
  Machtiging bij notaris Nicolaas Vogel te Rotterdam 
  • Pieter van der Schuyre of Schuren, machtigt zijn behoudtsoone Willem Hendricxs Rotshouck, wonende in Frerickstadt op de Eyder in Holsteyn om al zijn zaken daar te behartigen.
  vermelding van 4 jul 1635  [1
  Machtiging 
  • Pieter van der Schuere, silversmith, machtigt Willem Hendricxsz Rotshoeck, zijn schoonzoon, goederen te transporteren op de Heide in Oosterlant in het hertogdom Holsteyn.
  vermelding van 25 sep 1636  [1
  Attestatie 
  • Lijsbet Verschuyr, vrouw van Pieter Verschuyr, silversmit verklaart op verzoek van Anthonette Jaspersdr, weduwe van Jacob van de Hulst, dat haar man kort nadat zij getrouwd waren bij hen twee zilveren zoutvaatjes bestelde en betaalde.
   Uiteindelijk werden de vaatjes geschonken omdat twee andere vaatjes die reeds in hun bezit waren, maar niet mooi gevonden, werden teruggegeven.
   N.B.: Lijsbet tekent als Lijsbet van der Schueren.
  vermelding van 22 dec 1637  [1
  Testament 
  • Pieter Verschuijeren, zilversmit, herroept vorige testamenten d.d. 03-10-1618 en 02-06-1625. Benoemt zijn vrouw Elisabet van der Cloot en de voorkinderen Abraham -, Catharina -, en Sara Pieters -(waarvan moeder was Elisabet van Immerseel) en de nakinderen Elisabet, Lucretia, Jannetgen, Maria, Joost, Catrina, Pieter, en Johannes- en nog eventueel te komen-(van Elisabet van der Cloot). Prelegaten aan deze nakinderen van 200 gulden elk en 4.000 tesamen. Echtgenote Elisabet kan bij zijn overlijden het huis en erf met winkel, en alle inboedel tegen taxatie overnemen. De voorkinderen erven hetgeen hierna overblijft. Tot voogd en administratrice wordt echtgenote Elisabet benoemd.
   NB: Pieter tekent Pieter van der Schuren.
  vermelding van 30 jun 1643  [1
  Machtiging 
  • Pieter Verschuijr (van der Schuren), als man en voogd van Elisabeth Verschuijr, machtigt zijn zwager Niclaes Claesz de Jonge, om van Maria van der Cloot, weduwe en erfgename van Jan Jansz Verhaeven, haar eerste man, en nu de vrouw van Abram Barnaert, rekening en verantwoording te vragen over de pacht op de korenaccijns vanaf 1632. Jan Jansz Verhaeven had dit gepacht en geind, en Verschuijr was borg en medestander. Ook heeft hij nog 600 gulden van haar te goed. Ze had tegen zijn vrouw gezegd dat de pacht tegengevallen was en dat er daarom zoveel verlies op zijn derde deel was, zonder dit aan te tonen.
  vermelding van 3 jul 1643  [1
  Attestatie 
  • Jan Jans Verhaeven de Jonge legt een verklaring af op verzoek van Pieter Verschuyr.
   Zijn moeder, Maria van der Cloot, weduwe van Jan Jans Verhaeven den Ouden, heeft meermalen gezegd, na het verlies op de coorenacchijns in 1632, gepacht door zijn vader voor 1/3 part, dat zij van haar zuster Elisabeth Verschuyr, vrouw van Pieter Verschuyr, 600 gulden heeft ontvangen.
  Beroep van 1644  [1
  Zilversmid 
  vermelding van 28 okt 1644  [1
  Testament 
  • Pieter Verschuyere, silversmit, vernietigt zijn testament d.d. 22-12-1637 voor notaris Jan Egberts van der Heul.
   Hij benoemt tot zijn erfgenamen zijn kinderen en zijn vrouw Elisabeth Jans van der Cloot. Hij bepaalt dat zijn vrouw het huis aan de westzijde van de Lombertstraet zal behouden met de winkel met bijbehorende waren voor een door vier neutrale personen vastgesteld bedrag.
   Hij benoemt tot voogden en executeurs testamentair zijn oudste zoon Abraham Verschuiere en zijn schoonzoon Hendrick Jans van der Plas.
  functie van 1645  [1
  Deken van het Goud- en Zilversmidsgilde 
  • Jan Corssen van Letou (Letho) oud deken van het Goud- en Zilversmidsgilde, Isaack Hartwech, keurmeester van dit gilde, Davit de Coninck, Abraham Gijsbertsz en Augustijn van der Heuvel, oudleden van het gilde, verklaren ten verzoeke van Pietertge Jans wed. van Thomas van Son en Pieter Weerts dat zij Franchois Bernarts hebben horen zeggen dat hij van Pietertge Jans 22 onsen en van Pieter Weerts 32 onsen Engels zilver had ontvangen om daar 2 bekers voor de weduwe en 3 bekers voor Weerts van te maken.
   Zij hebben deze kwestie besproken met Pieter Verschuyr, deken van het gilde die verklaart dat de bekers in zijn bezit zijn om in tegenwoordigheid van Franchois Bernarts gewogen en gekeurd te worden.
  vermelding Lid van de Doopsgezinde gemeente Rotterdam  [3
  vermelding van 3 dec 1645  [1
  Verkoopakte 
  • Pieter Verschuyr (van der Schuier), goudsmid, verkoopt aan Willem van Son (Zon), goudsmit zijn huis en erf, genaamd "Vlissingen", aan de westzijde van de Lombardstraat; het perceel strekt tot achter aan de Rotte en heeft als buren doctor Ghismus en Abraham Crijnen van der Meer. De koopsom bedraagt 8.500 gulden, incl. winkelinventaris ad 500 gulden. Er is een betalingsregeling overeengekomen.
  vermelding van 21 mrt 1646  [1
  Schuldbekentenis 
  • Adam Andriesz de Swaen, silversmit, wonend te Schiedam, bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Pieter Verschuyre, wonende alhier, wegens leverantie van gout,- en silverwerk, door hem van de laatste gekocht. Annetgen Dircx, vrouw van Andries Jacobsz Swaen, wonend te Delft, stelt zich borg voor de betaling t.b.v. haar zoon.
  vermelding van 23 jun 1647  [1
  Boedelscheiding 
  • -Abraham van der Cloot te Turnhout en Isaacq van der Cloot te 's-Hertogenbosch zijn kinderen en erfgenamen voor 1/3 deel van Isaacq van der Cloot, de broer van de overleden Hendrick van de Cloot, koopman.
   -Catharina Theunemans, weduwe van Dominus Coenradus Mirquinius te Leijden, handelt mede voor haar broer Dominus Ambrosius Theunemans te Warmondt. Zij zijn kinderen en enige erfgenamen voor 1/3 deel van Maria van der Clooth, de zuster van de voornoemde Henrick van der Clooth.
   -Maria van der Clooth, het laatst weduwe van Joan Verhaven te Haerlem, Joan van der Clooth te 's-Gravenhage en Pieter Verschuijre/van der Schuijer, man en voogd van Elizabeth van der Cloot, zijn kinderen en erfgenamen voor 1/3 deel van Joan van der Clooth, de broer van de voornoemde Henrick van der Clooth.
   Zij zijn samen de erfgenamen van Henrick van der Cloot en verdelen zijn erfenis.
   De helft van het huis en erf op het Westnieuwelant, waar Henrick Jansz van der Plass tegenwoordig woont en waarvan hij de eigenaar is van de andere helft, geregistreerd op nr.4517, is toegevallen aan Verschuijer en door hem aangenomen voor 7500 gulden. Verschuijer heeft de andere erfgenamen volledig betaald.
   Aan Verschuijer is ook een schuld van 1450 gulden toegevallen, die Aerd Willemsz nog moet betalen als rest van kooppenningen voor een huis en erf op de Zijl bij 't Hang, dat door Henrick van der Cloot nagelaten is.
   Allen verklaren tevreden te zijn met de verdeling van de nalatenschap.
  vermelding van 24 nov 1647  [1
  Testament 
  • Pieter Verschuiere, wonend aan de Cingel, herroept de huwelijksvoorwaarden tussen hem en zijn vrouw Elisabet Jansdr van der Cloot gesloten, en het testament gepasseerd voor notaris Jan Egbertsz van der Heul op 22-12-1637.
   Hij benoemt nu tot universeel erfgenaam zijn vrouw Elisabeth van der Cloot, en Abraham, Catarina en Sara Pietersdr, zijn 3 voorkinderen verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Elisabeth van Immerseel.
   Ook benoemt hij tot erfgenaam Elisabet, Lucretia, Jannetje, Maria, Joost, Catrina, Pieter, Johannes en Jacobus, zijn nakinderen, verwekt bij Elisabeth van der Cloot.
   Ook vermaakt hij gelden aan zijn ongehuwde kinderen.
   tot voogd over zijn nakinderen benoemt hij Elisabeth van der Cloot.
  Overlijden 16 dec 1648  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [5
  vermelding van 16 jul 1652  [1
  Boedelscheiding 
  • De erven van wijlen Pieter Verschueren de Oude, komen met elkaar tot deling van de nagelaten boedel. Pieter is op 16-12-1648 alhier overleden. Er zijn over de deling al kwesties gerezen en hieruit voorlopige beslissingen genomen. Zie actes 1/1 en 18/37.

   Allereerst wordt een uitvoerige inventarisatie gedaan, gevolgd door een opsomming van de verdeling. Hierbij te onderscheiden: de weduwe (=2e echtgenote Elisabet van der Cloot); de kinderen uit het 1e huwelijk (met Elisabet van Emmersael) en de kinderen uit 2e huwelijk met Elisabet van der Cloot.
   Uiteindelijk omvatten de baten een 54.892 gulden; na aftrek gaat er 19.928 gulden naar Elisabet van der Cloot en 30.302 gulden naar de 12 ervende kinderen.
   De boedel bestaat o.a. uit een woon-en pakhuis buiten de Goudsepoort,genaamd Chincgelhoek -deze gaat naar de Jong; de helft van een woonhuis op het Westnieuwland (nog afkomstig van Henrik van der Cloot, oom van Elisabet) -gaat naar van der Plasch; vele duizenden guldens aan obligaties en schuld/custingbrieven- de meeste gaan naar Elisabet van der Cloot.
   Naast de obligaties/schuldbrieven t.l.v het gemene Land en Admiraliteit zijn te noemen: die t.l.v.: Roelof Dircxsz, schipper; Niesie Pieters, viskoopvrouw, weduwe van Crijn Jasperse; Jan Verhave; Willem van Son; Harman Jansz en Aeltie Dircxs; Baltie Bolders, weduwe van Aert Willemsz; Otto Boeyers, op woonhuis te Oosterhevert (Holstein-Dld).
   Er zijn ook 2 graven, in de Laurens - en in de Prinsenkerk.

   De erven zijn: 1) Elisabet van der Cloot, de weduwe van P.Verschueren; 2) voorkinderen: Willem Henrixse Rotshoek, voogd over minderjarige kind Agneta met wijlen Catharina Verschueren; Abraham Verschueren, zilver-smid; 3a) kinderen uit huwelijk met van der Cloot: Nicolaes Claes de Jong, man van Sara Verschueren; Henrick Jansz van der Plasch, man van Elisabet Verschueren; Gillis van der Clancq, man van Lucretia Verschueren; Cornelis Bloncq, man van Jannettie Verschueren; Adriaen Meeusen de Haes, man van Maria Verschueren, uit den Briel; Joost Verschueren; Dirck Hamijs, man van Catharina Verschueren, uit Gouda; 3b) idem doch minderjarig en met moeder van der Cloot als voogdes: Pieter-, Joannes -, en Jacobus Verschueren.
  vermelding van 20 aug 1655  [1
  Verkoopakte 
  • Willem Henriksen Rotshoeck, is gehuwd geweest met de overleden Catharina Verschuer, hij is erfgenaam van zijn overleden zoon Pieter Willemsz Rotshoeck, en vader en voogd van hun kinderen Hieronimus, Elisabeth en Catharina Rotshoeck.
   Abraham Verschuer, silversmith, capitain Nicolaes Claessen de Jongh, gehuwd met Sara Verschuer, Henrik Janssen van der Plasch, gehuwd met Elisabeth Verschuer, Gillis van der Clancq, gehuwd met Lucretis Verschuer, Adriaen Meeusen de Haes, wonend in den Briel, gehuwd met Maria Verschuer, en Pieter Verschuer, advocaat, en Agneta Rotshoek en Henrik Rotshoek, meerderjarige kinderen van genoemde Willem Rotshoek,
   zijn allen mede-erfgenamen van Pieter Verschuer, hun vader, grootvader resp. schoonvader.
   Zij machtigen Elisabeth van der Clooth, weduwe van Pieter Verschuer, om het eigendom over te dragen aan Joost Janssen van der Mij van een huis en erf, genaamd Chingelshoek, gelegen buiten de Goudtse poort, dat Nicolaes de Jongh namens hen allen heeft verkocht voor 1750 gulden.
   Het huis wordt belend door de Goudse Rijweg ten oosten, Pieter Pietersz ten westen en achter het erf van Thomas Govertsen van Houten, binnenvader van 't Gasthuijs.
  Persoon-ID I19158  Hennies genealogie
  Laatst gewijzigd op 29 aug 2018 

  Vader Joost Verschuyr   ovl. vóór 3 nov 1602 
  Moeder Lysbet Palmaes,   geb. ca. 1538, Antwerpen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. na 3 nov 1602, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd > 64 jaar) 
  Huwelijk ca. 1565  Antwerpen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [6
  Gezins-ID F1466735991  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 1 Elisabeth van Immerseel   begr. vóór 17 okt 1615, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Huwelijkstoestemming 8 sep 1602  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [4
  Huwelijk 22 sep 1602  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [4
  Type: civil 
  • JM; weduwe Bertholomeus Jorians
  Kinderen 
  +1. Catarina Verschuiere,   geb. 1606, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. vóór 8 jun 1647 (Leeftijd < 41 jaar)
  +2. Abraham Pieters Verschuiere,   ged. 8 jun 1608, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 17 jun 1680, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 72 jaar)
   3. Sara Pietersdr van der Schuren,   ged. 17 okt 1610, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   4. Lijsbeth Verschuyr,   ged. 7 okt 1612, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. vóór 7 sep 1613, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 0 jaar)
  Gezins-ID F1466682077  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin 2 Elisabeth Jans van der Cloot,   geb. Turnhout Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Huwelijk 19 jan 1617  Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [4
  Type: civil 
  • wed. , van Antwerpen , wonend: Rotterdam , goutsmit; jongedochter , van Turnhout , wonend: Rotterdam
  Kinderen 
   1. Joost Pietersz Verschuyr
   2. Catharina Pietersdr Verschuyr,   geb. Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   3. Johannes Pietersz Verschuyr
   4. Elisabeth Pietersdr Verschuyr,   ged. 26 dec 1617, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   5. Lucretia Pieters Verschuyr,   ged. 29 sep 1619, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   6. Janneken Pietersdr Verschuyr,   ged. 27 okt 1621, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   7. Maria Pieters Verschuyr,   ged. 1 okt 1623, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatiebegr. 21 mei 1704, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 80 jaar)
  +8. Pieter Pietersz Verschuer,   ged. 10 feb 1628, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatieovl. 28 sep 1664, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie (Leeftijd ~ 36 jaar)
   9. Jacobus Pietersz Verschuyr,   geb. 1638
  Gezins-ID F1466682073  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboorte - - Antwerpen Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijkstoestemming - 8 sep 1602 - Rotterdam Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijk - Type: civil - 22 sep 1602 - Rotterdam Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsHuwelijk - Type: civil - 19 jan 1617 - Rotterdam Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverlijden - 16 dec 1648 - Rotterdam Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Bronnen 
  1. [S13043] ONA Rotterdam

  2. [S11206] Vermeld in testament

  3. [S16058] hogenda.nl

  4. [S13723] SA Rotterdam

  5. [S13171] Vermeld in boedelscheiding

  6. [S12569] Genealogieonline
Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.