top deco
Aem Heyndricksz op 't Wout (Van der Burch)

Aem Heyndricksz op 't Wout (Van der Burch)

Mannelijk ca. 1419 - 1505  (~ 86 jaar)

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Gebeurteniskaart    |    Alles    |    PDF

 • Naam Aem Heyndricksz op 't Wout (Van der Burch) 
  Roepnaam Adam 
  Geboren ca. 1419 
  • Is op 23-6-1494 75 jaar oud
  Geslacht Mannelijk 
  functie
  • Ambachtsheer van 't Woudt
  functie
  • tot 1490: Schout van Hof van Delft en Vrijenban
  vermelding Familiewapens op grafzerk  [1
  • Het raadsel van het wapen op het graf van Aem Heyndricksz en Margriet Jan Sijmonsdr in de kerk te 't Woudt.
   Op de grafsteen staan in de hoeken de volgende wapens:
   A. een rechterschuinbalk;
   B. twee vissen, paalsgewijze geplaatst;
   C. een gehoekte rode dwarsbalk;
   D. geschuinbalkt naar rechts van zes stukken

   Over deze wapens, waarin de kwartieren zijn terug te vinden, zijn vele theorieën ontstaan.
   Het verschil in theorieën komt o.a. door de vragen: Geven die wapens de kwartieren weer van Aem of van Margriet of van hun voorouders? Zijn de wapens eerder aangebracht dan de tekst over de overledenen?

   Op twee afbeeldingen van zoon Joost Aems van der Burch staan de volgende wapens (met op een 1 afbeelding namen):
   vader (Aem Heyndricksz)- op goud een rode rechterschuinbalk - Burch (zie A)
   moeder (Margriet Jan Sijmonsdr) - twee vissen op rood - Tsijmenen
   vaders moeder (Katrijn IJsbrant) - rood geankerd kruis op goud - Woestgeest (Oegstgeest)
   moeders moeder (Machteld Dircksdr vd Hoorn (Hodenpijl))- zes stukken geschuinbalkt goud en rood - Hodenpijl (zie D)

   Het lijkt erop dat de wapens op het graf de kwartieren weergevan van Margriet Jan Sijmensdr, die eerder is overleden dan Aem Heijndricksz (A is dan het wapen van haar man, B het wapen van haar vader, C het wapen van haar moeders vader (van den Hoorn) en D het wapen van haar moeders moeder (van Hodenpijl)
  vermelding Legende over Aem in het Vaderlands Woordenboek  [2
  • "Aam van der Burch, een der vroegste voorzaaten van het gemelde geslagt, was een welgesteld landman, en in het Woudt woonagtig. Deeze was Vader van twaalf zoonen. Op zekeren tijd vernomen hebbende, dat de Graaf van Holland, wiens naam wij niet vermeld vinden, zijnen weg voorbij het Dorp zoude neemen, steeg te paerd, nevens zijne zoonen, allen volwassen, en allen, naar de wijze des lands, fraai uitgedoscht, en reedt vervolgens den Graave te gemoet, welken hij zijne zoonen aanboodt. De graaf, verwonderd over deeze zeldzaame ontmoeting, met den waardigen vader van een zo talrijk kroost een blijk van zijn genoegen willende betoonen, vraagde hem, wat voorregt hij voor zijn dorp begeerde? Geen ander voorregt, hernam daarop de onbaatzuchtige Aam van der Burch, dan dat wij eene vrije verkiezing van onzen eigen pastoor mogen hebbe. In dit verzoek wierdt onmiddelijk, door den graaf bewilligd. ..."

   Er staat ook een afbeelding bij. Volgens schatting vond het voorval rond 1475 plaats.
   Maar...Dit verhaal blijkt niet meer dan een legende te zijn; in werkelijkheid schonk graaf Floris V bij oorkonde van 1 november 1277 dit recht aan de parochianen. Bovendien had Aem, zo goed als zeker, geen 12 zonen.
  vermelding van 1440 tot 1506  [3
  Leen land te Wateringen 
  • De helft van 4 morgen 1½ hond land, strekkende van de Zwette noordwaarts.
   ..-.-14..: Heynric Adamsz., vermeld op 20-10-1431 (6525, fol. 332).
   ..-.-1440: Aem Heynricxz. (op ’t Wout).
   17-3-1506: Heynrick Aemsz.
   ..-.-1531: Jan Heynrick Aemsz. op ’t Wout.
   ..-.-1540: Vranck Jacop Cornelisz. na overdracht door Jan Heynrick Aemsz.
  vermelding van 5 jul 1445  [4
  Koop land te Wateringen 
  • Abdij Koningsveld
   5-7-1445: Jan van Poel Jansz. verkoopt aan Aem Heynricsz. 2 hond land te Wateringen, dat hij heeft geërfd van zijn broer Oude Dirc Jansz. en dat verpacht is aan Dirc Jansz., gemeen met Robbrecht Jansz., Gerrit Jansz., Willem Jansz. en Katrijn, weduwe van Heinric Aemsz., met haar kinderen, belend ten westen: de koper, ten oosten: de weduwe van Anchem Everaetsz. met haar kinderen, strekkende van de Broeckweg tot aan de Swet. Bezegeld door Garbrant Jacobsz.: een keper, vergezeld van 3 gaande vogels 2, 1, en door Jacob Rijc Jacobsz.: een dwarsbalk, beladen met 3 liggende spitsruiten.
  vermelding van 20 dec 1458  [5
  Koop land te Naaldwijkerbroek 
  • ORA Naaldwijk:
   ‘Wij meester Jan van Brabant doen condt allen luijden dat ick vercoft hebbe Aem Heijnrixz. anderhalff mergen lants luttel min off meer geleegen in Naeldwijckerbroeck. Soe hebbe ick mr. Jan voirnt. gebeden Claes Offhuijs dat hij deesen brijeff met zijn zegel over mij bezegelt heeft int jaer ons heeren duijsent vijerhondert acht en vijftich uptem twintichsten dach in decembri.’

   ‘Ick Aem Heijnrixz. doe kont allen luijden dat ick vercoft hebbe Aechte Aemsdr. begun anderhalff mergen lants geleegen in Naeldwijckerbrouck. In kennisse der waerheijt soe hebbe ick gebeeden Arent Tou Heijnrixz. mijnen broeder dat hij ter bede van mij desen brijeff over mij bezegelt heeft. Geschreven upten IIIIen dach in januario int jaer ons heeren duijsent vijerhondert vijff en(de) tachtich nae beloop shoofs van Hollandt.’
  vermelding van 11 feb 1462 tot 3 nov 1487  [6
  Leen te Naaldwijk 
  • 1 morgen land, belend ten oosten: de jonkheer van Nassouwe, ten zuiden: de wageweg, ten westen: Reynier Jansz. en ten noorden: Jacob Jansz.

   11-2-1462: Aem Heynricxz. na opdracht uit eigen, te versterven op zijn zoon Jan en bij gebreke van deze op zijn zoon Heynric.
   3-11-1487: Gerrit Claesz. na overdracht door Aem Heynricxz
  vermelding van 13 feb 1470  [4
  Verkoop land te Wateringen 
  • Abdij Koningsveld
   13-2-1470: Aem Heynricxz. verkoopt aan Ghijsbrecht Jan Martijnsz. de andere helft van het
   in de vorige acte vermelde land te Wateringe, dat door deze van zijn broer Aernt Tou Heynricsz. gekocht is door de koper. Bezegeld door Aernt Tou Heynricsz.: een linker schuinbalk en een barensteel met 3 hangers, en door meester Jan van Velde, syrgijn: een geënt schildhoofd (inv. 86).
  vermelding van 20 apr 1479  [7
  (Ver)koop land te 't Woudt 
  • 20-4-1479: Aernt Tou Heynricksz. verkoopt aan zijn broer Aem Heynricksz. de helft van 6 morgen land, gemeen met de koper en zoals vermeld in de beide vorige acten, waardoor door deze brief is gestoken
  vermelding van 8 mrt 1486 tot 12 mei 1494  [6
  Leent land te Monster 
  • 8-3-1486: Aem Heynrickxz. na overdracht door Joris Pietersz. met diens deel
   12-5-1494: Jan Dircksz. na overdracht door Aem Heynricksz. met diens deel
   Betreft: De helft van 3 morgen land, belend ten oosten: het kapittel van Sint Pancraes te Leyden, ten zuiden: een banweg, ten westen: de heren van Sint Jan te Haerlem en ten noorden: het kapittel van Naeldwijck
  vermelding van 23 jun 1494  [4
  Vermeld in Enqueste en informacie op het stuk van de verpondingen en schildtalen in het graafschap 
  • Hoff van Delff:
   23-6-1494: Thou Hendricx, schout; oud 70 jaar; Willem Lourisz. oud 40 jaar, Aem Hendricxz. oud 75 jaar, Jan Ghijsbrechtsz. oud 75 jaar, Hillebrant Pietersz. oud 48 jaar, Aernt Hendricxz. oud 60 jaar, Wouter Jansz. oud 36 jaar, Cornelis Willemsz. oud 46 jaar en Allert Pouwelsz. oud 33 jaar, buren en gezworenen, attesteren
  Begraven apr 1505  't Woudt, kerk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [8
  Overleden 3 apr 1505  't Woudt Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [8
  • In de kerk van 't Woudt vinden we de grafsteen van Adam van der Burgh bij de orgeltrap. In gotische letters staat hierop te lezen: "Hier leyt begraven Aem Hendriksz. Starf Ao XvcV de derde dach in April ende Margriet syn wyf starf Ao XIIIcLXXiX den laste dach in Julio" en binnen dit omgaande opschrift: "bid voor die zielen ende Jan symonz. Haer vader" In de vier hoeken van de grafsteen zien we de vier kwartieren:
   I. een rechterschuinbalk.
   II. een hoekige dwarsbalk.
   III. twee vissen paalsgewijze.
   IV. geschuinbalkt naar rechts van zes stukken
  vermelding van 17 mrt 1506  [9
  Leen te Wateringen 
  • Het Elsgheestweer, groot 25 morgen, belend ten oosten: de abdis van der Lee, ten westen: Louf Boudijns

   9A. 6 morgen 11/2 hond land.
   24- 3-1468: Aem Heynricxz. op 't Wout.
   17- 3-1506: Meester Dirck Aemsz. bij dode van zijn vader Aem Heynricxz
  vermelding van 1532  [10
  Vermeld als erflater van land in Hof van Delft 
  • De westzijde - De hoefslag van Hovenhoeren:
   Jan Aemsz. te Delft 3½ morgen land, geërfd van zijn vader Aem Heynricsz. ongeveer 26 jaar geleden; 4 morgen, geërfd van zijn broer heer Cornelis Aemsz., priester, ongeveer 18 jaar geleden

   De hoefslag van het twaelfttalff weer:
   De kerk op ‘t Wout 2½ morgen 1½ hond land bij testament van Aem Heynricx ongeveer 27 jaar geleden

   De hoefslag van Voer-Dichoern:
   Joost Aemsz. 3½ morgen 37 roede land, geërfd van zijn vader Aem Heynricxz. ongeveer 26 jaar geleden
  Aantekeningen 
  • Gezworene Hof van Delft (1481).
   Stichtte in 1481 met Arent Tou Heijndricksz. een vicarie in de Oude Kerk te Delft op het altaar van St. Crispijn en St. Crispiaan (wilsbeschikking van hun moeder Catharina), onder verband van land te Zouteveen en Ketel.
   Aems nakomelingen nemen de naam van den Burch aan en het wapen met de gewelfde rechter schuinbalk.
   Hij is de oudste bekende bewoner van de Hofwoning op 't Wout
  Persoon-ID I11271  Hennies genealogie | Alsemgeest, Bellekom, Neerscholten
  Laatst gewijzigd op 9 mrt 2021 

  Vader Heijnrick Aemsz van der (Burch),   ovl. vóór 5 jul 1445 
  Moeder Katrijn IJsbrant Dirckszdr.,   geb. ca. 1385,   ovl. ca. 1464, Delft Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 79 jaar) 
  Getrouwd ca. 1405  [11
  • Vermeld in de grafrechten van de Oude kerk te Delft: Noordkerk N.XX "12 Claes Jansz. van Watering, zijn vrouw Kathrijn, Dirck Claesz., Arent Thou Claesz., Wijven Claes Jansz., Heynrick Aemsz. en zijn vrouw Kathrijn"
  Gezins-ID F1292279388  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Margriet Jan Sijmonsdr,   geb. ca. 1425,   ovl. 31 jul 1479, 't Woudt Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd ~ 54 jaar) 
  Getrouwd vóór 1445  [12
  Type: civil 
  • Aem Heyndricksz wordt in 1445 en in 1447 als voogd vermeld van Margriet Jan Symonszdr
  Kinderen 
   1. Agatha Aemsdr van der Burch,   ovl. 4 nov 1520
   2. Claes Aemsz van der Burch
   3. Dirck Aemsx van der Burch,   ovl. 10 okt 1531
   4. Jutgen Aemsdr van der Burch
   5. Margaretha Aemsdr van der Burch,   ovl. 22 mrt 1508
   6. Maria Aemsdr van der Burch,   ovl. 23 sep 1484
   7. IJsbrand Aemsz (De oude) van der Burch
   8. Trijntje Aemsdr van der Burch
   9. Lijsbeth Aemsdr van der Burch
   10. Aeltje Aem Heynricksdr van der Burch
  +11. Heyndrick Aemsz. van der Burch,   geb. vóór 11 feb 1462,   ovl. 5 nov 1531, Delft Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd > 69 jaar)
  +12. Jan Aems van der Burch,   geb. vóór 11 feb 1462,   ovl. 25 mei 1539  (Leeftijd > 77 jaar)
   13. Joost Aemsz van der Burch,   geb. ca. 1465,   ovl. na 1541  (Leeftijd ~ 77 jaar)
  +14. Cornelis Aemsz van der Burch,   geb. vóór 22 jun 1473,   ovl. vóór 1514  (Leeftijd < 40 jaar)
   15. IJsbrant Aemsz (de jonge) van der Burch,   geb. vóór 22 jun 1473
  Gezins-ID F1292279387  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsBegraven - apr 1505 - 't Woudt, kerk Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsOverleden - 3 apr 1505 - 't Woudt Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Dorp/stad       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Foto's
  Aem van der Burch ontmoet de graaf van Holland
  Aem van der Burch ontmoet de graaf van Holland
  Deze afbeelding is gemaakt naar aanleiding van een legende over een ontmoeting tussen Aem en een graaf.
  In het Vaderlands Woordenboek staat:
  "Aam van der Burch, een der vroegste voorzaaten van het gemelde geslagt, was een welgesteld landman, en in het Woudt woonagtig. Deeze was Vader van twaalf zoonen. Op zekeren tijd vernomen hebbende, dat de Graaf van Holland, wiens naam wij niet vermeld vinden, zijnen weg voorbij het Dorp zoude neemen, steeg te paerd, nevens zijne zoonen, allen volwassen, en allen, naar de wijze des lands, fraai uitgedoscht, en reedt vervolgens den Graave te gemoet, welken hij zijne zoonen aanboodt. De graaf, verwonderd over deeze zeldzaame ontmoeting, met den waardigen vader van een zo talrijk kroost een blijk van zijn genoegen willende betoonen, vraagde hem, wat voorregt hij voor zijn dorp begeerde? Geen ander voorregt, hernam daarop de onbaatzuchtige Aam van der Burch, dan dat wij eene vrije verkiezing van onzen eigen pastoor mogen hebbe. In dit verzoek wierdt onmiddelijk, door den graaf bewilligd. ..."

  Volgens schatting vond het voorval rond 1475 plaats.
  Maar...Dit verhaal blijkt niet meer dan een legende te zijn; in werkelijkheid schonk graaf Floris V bij oorkonde van 1 november 1277 het recht van de vrije verkiezing aan de parochianen. Bovendien had Aem, zo goed als zeker, geen 12 zonen.

 • Bronnen 
  1. [S11003] Diverse

  2. [S13219] Dbnl

  3. [S16068] hogenda.nl - C Hoek

  4. [S14550] Regesten Delfland - www.hoogenda.nl

  5. [S16137] hogenda.nl - P vd Hoeven

  6. [S2449] Repertorium op de lenen van de hofstad te Hontshol, 1253-1770

  7. [S16133] hogenda.nl - Oud archief 't Woudt

  8. [S16138] hogenda.nl - PC Bloys van Treslong Prins

  9. [S14547] Benwilbrink.nl

  10. [S16158] hogenda.nl - verzweerboek Hof van Delft

  11. [S3610] Geschat

  12. [S16148] hogenda.nl - stamreeks Van der Burch 't Woudt
Contact

Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.