top deco

Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 44,932

      1 2 3 4 5 ... 899» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 "'t kint van Cornelis vanden Kuijp inde Ouwestijnekamp, bijde ouders leven, gemeene graft" van der Kuijp, Jannetje (I21774)
 
2 "'t kint van Cornelis vander Kuijp inde Ouwestijnekamp, bijde ouders leven, gemeengraft" van der Kuijp, Leonardus (I21773)
 
3 "'t kraamkint van Cornelus van der Cuijp inden Augustijnecamp, de ouders leeven, gemeen graft" van der Kuijp, Susanna (I21777)
 
4 "'t minderjarigh kint van Corn. van der Cuijp inden Augustijnecamp, de ouders leeven, gemeen graft" van der Kuijp, Susanna (I21770)
 
5 "11 februari 1730 koopt hij een speeltuin bij de Naakte Sluis bij Leiden, dus onder Zoeterwoude en wel omtrent het begin van de Schelpenkade. Herhaaldelijk weet hij in de volgende jaren zijn bezittingen aldaar en aan de andere kant van de Hereweg bij de Witte en Rode Laan (thans Lelie- en Pioenstraat) uit te breiden. Een tuin op de laatste plaats verkoopt hij in 1740 aan zijn broer Jacobus, die deze het volgend jaar weer van de hand doet. Het laatst koopt Adriaan in 1749 een speeltuin bij de Neksluis." Stekhoven, Adrianus Augustinus (I9665)
 
6 "2/3 in een kustingbrieff groot in cap.l. f 800:-:- op den 7 meij 1737 al boven gepass(eer)t. Spreekende ten lasten van Jan Steevensz Grootegoed en zijne daarbij verbondene goederen geleegen onder Naaldwijk" Grootegoed, Jan Stevense (I4925)
 
7 "25-5-1672: Willem Maertensse Duyffhuys na overdracht door zijn moeder Grietge Cornelisdochter van Rijt.
13-6-1674: Cornelis Vrancken Inhouck na overdracht door Willem Maertense Duyfhuys." 
Duijffhuijs, Willem Maertensse (I13659)
 
8 "28-1-1581: Dirck Jansz. bij Quynsheul na overdracht door Heyman Jansz. namens Joest Cornelisz. en draagt het leen over aan Vranck Joestensz. te Naeldwijckerbrouck.
23-2-1600: Willem Franckensz. bij dode van zijn vader Franck Joesten en draagt het leen over aan Cornelis Pietersz. te Naeldwijck." 
van der Rijt, Vranck Joesten (I11958)
 
9 "Aam van der Burch, een der vroegste voorzaaten van het gemelde geslagt, was een welgesteld landman, en in het Woudt woonagtig. Deeze was Vader van twaalf zoonen. Op zekeren tijd vernomen hebbende, dat de Graaf van Holland, wiens naam wij niet vermeld vinden, zijnen weg voorbij het Dorp zoude neemen, steeg te paerd, nevens zijne zoonen, allen volwassen, en allen, naar de wijze des lands, fraai uitgedoscht, en reedt vervolgens den Graave te gemoet, welken hij zijne zoonen aanboodt. De graaf, verwonderd over deeze zeldzaame ontmoeting, met den waardigen vader van een zo talrijk kroost een blijk van zijn genoegen willende betoonen, vraagde hem, wat voorregt hij voor zijn dorp begeerde? Geen ander voorregt, hernam daarop de onbaatzuchtige Aam van der Burch, dan dat wij eene vrije verkiezing van onzen eigen pastoor mogen hebbe. In dit verzoek wierdt onmiddelijk, door den graaf bewilligd. ..."

Er staat ook een afbeelding bij. Volgens schatting vond het voorval rond 1475 plaats.
Maar...Dit verhaal blijkt niet meer dan een legende te zijn; in werkelijkheid schonk graaf Floris V bij oorkonde van 1 november 1277 dit recht aan de parochianen. Bovendien had Aem, zo goed als zeker, geen 12 zonen. 
op 't Wout (Van der Burch), Aem Heyndricksz (I11271)
 
10 "Aert Gerrits JM uijt Benschop; Gerrigje Tonis Homborgh, JD vam Oudewater"
Deze familie is later de naam "Benschop" gaan voeren. 
Gezin: Aert Gerrits Gijsse Benschopper (Verburgh) / Gerrichje Tonis Homburgh (F1292281987)
 
11 "Arent Vrankensz van der Meer, hij trok 1488 als Overste met de burgeren van Delft, tegen Jonkheer Frans van Brederode, die Rotterdam ingenomen had, en verloor den slag bij Overschie, daar zyn zoon Lodewijk van der Meer sneuvelde".
(Hoekse en Kabeljauwse twisten) 
van der Meer, Arent Vranckensz. (I29381)
 
12 "Bij Govert van der Beek aangegeven het lijk van deszelfs moeder Annetje Jansdr Schepen - pro Deo" Schepen, Annetje Jansdr (I23899)
 
13 "Bijna 35 jaren was zij mijne getrouwe Gade, voor onze kinderen was zij eene liefderijke Verzorgster. Met acht hunner staar ik haar weenende na. J. Ruijchaver Fz" Maarschalk, Anthonetta (I7188)
 
14 "Blauwesteekoper? op de Leijdsegraft" Glaa, Harmen Jansz (I17198)
 
15 "Blijkens onderhandsche akte hebben de Heeren Christiaan Johan Jung, wonende te Amsterdam, als beheerende, en N.N. als commanditair vennoot eene Handelsvennootschap en Commandite opgericht onder de firma Technisch Handels- & Agentuur Bureau C. J. Jung & CO.
De Vennootschap stelt zich ten doel het waarnemen van Agenturen en het doen van zaken op TECHNISCH gebied. ....."
In 1918 bij huwelijk dochter nog als handelsagent vermeld.
In overlijdensadvertentie namens het personeel als Patroon vermeld. Het adres in de overlijdensadvertentie is Heerengracht 259 te Amsterdam. 
Jung, Christiaan Johan (I5800)
 
16 "Caspar Ruts, coopman, woonende binnen deser stede op 't Rockin" is borg voor zijn broer Isaack Ruts bij de koop van een winkelinventaris. Ruts, Casper (I14202)
 
17 "Catharina van der Cuijp, huijsvrouw van Thomas Hendrik Geerkens inde Ouwestijnekamp. Met Ordinare coetsen. Laat kinderen na" van der Kuijp, Catharina (I21780)
 
18 "Compareerden als voren Herman Jansz huijstimmerman oudt 22 jaren, wonen(de) op de Oude Veste bij Betanien straet, verclaerende geen ouders te hebben ter eenre ende Jannetgen Willemsdr, oudt 22 jaren, wonende op de Heijlige wegh, geassisteerd met Annetgen Wiggertsdr haere moeder ter andre zijde ende gaven aen versoekende als voren ende naerdien zij op alles naer behooren geantwoordt hadden, zijn hun haere geboden verwilligdt." Gezin: Herman Jansz / Jannetje Willems (F1376746870)
 
19 "Cornelis Cornelisz. van Rijt bij dode van zijn vader Cornelis Vranckenz. van Rijt en draagt het leen over aan zijn zuster Grietge Cornelisdochter van Rijt, gehuwd met Jan Jansz. van Olsthoorn" van Rijt, Cornelis Cornelisz (I13654)
 
20 "Cornelis Cornelisz. van Rijt bij dode van zijn vader Cornelis Vranckenz. van Rijt en draagt het leen over aan zijn zuster Grietge Cornelisdochter van Rijt, gehuwd met Jan Jansz. van Olsthoorn" van Rijt, Grietge Cornelisdr (I13655)
 
21 "Cornelis Vranckensz. na overdracht door Cornelis Cornelisz., zoon van Cornelis Pietersz." van Rijt, Cornelis Vranckensz (I11962)
 
22 "Craamkintie van Cornelis v.d. Kuijp inde Ouwestijnekamp, bijde ouders leven, gemeene graft" van der Kuijp, Leonardus (I22477)
 
23 "Daar waren drie predikanten: de contraremonstrant Jean de la Vigne, de remonstrant Simon Goulart en de weifelende Thomas Maurois, die zich later bij de contraremonstranten aansloot." Maurois, Thomas (I14325)
 
24 "De doelverdediger van het R.K.F.-elftal W. Alsemgeest van D.H.L. uit Delft, heeft een operatie moeten ondergaan en wordt verpleegd in de St. Hypolitusstichting te Delft. Het zal geruimen tijd duren eer hij weer op het groene veld zal verschijnen. Wij wenschen den sympathieken Delftenaar een spoedige beterschap toe."
NB: half September 1931 was Wim al weer opgesteld voor een oefenwedstrijd van het Federatie-elftal, maar bleek uiteindelijk toch te ziek te zijn. 
Alsemgeest, Wilhelmus Christianus (I1638)
 
25 "De Oudenaardsche tapijtnijverheid had van ouds gewerkt met plattelandsateliers, dus met werklieden-bazen, bijgestaan door een aantal arbeiders. De patroons woonden elders. De gewone toestand Was, dat zo'n baas werkte met minstens één getouw en ten minste twee of drie knechts. Een knecht kon 525 Brabantsche vierkante ellen (van 0,70 m2) per jaar vervaardigen, d.i. 1½ el per dag. Een meester als Jan van der Mate te Gouda, die aan zijn bedrijfschef Jacques Nauwincx 2000 tot 3000 ellen per jaar
leverde, moet dus met vijf of zes knechts gewerkt hebben." 
Nauwincx, Jacques Joriszn (I18329)
 
26 "De vrouw van Tonis Hombergh in een leeger op t Vrouwen C.hove, een uur de groote klock; de kist met de baer; t rouw kleedt" NN (I23077)
 
27 "Den 21e meij
Alewijn Janse Van der Vaart Aaltje Jans Van der Vaart en Ariaantie Jans van der Vaart Transporteeren Aan Jacobus Ariense berkhout drie Vierde parten in zeekere huijsinge en Erve staande en geleegen in de hargpolder Onder den Ambagte kethel om en voor de somma Van drie hondert gulden Zijnde in't geheel Belast met een Rentje Van Seeve stuijvers agt penningen s Jaars waar Van die Vierde parten gereduceert Jeegens den penning Vijf en twintig bedragen Seeven gulden en Tien penningen sulx te samen Drie hondert Seven gulden en tien penningen waarvan den xl penning bedraagt f 7-13-8 Ende xe Verhoginge Van dien f 11-15-6

Dito

Jacobus ariense Berkhout passeert ten behoeve van Jacobus post Een schuldbrief van twee hondert en Vijftig gulden Cape onder speciaal verbant Van zijn huijsinge en Erve staande en gelegen in de hargpolder onder den ambagte Kethel Comt daar van den xl penningen tot f 6-5- Ende de xe Verhoginge van dien f 11-12-8" 
van der Vaart, Jaepje Jans (I10125)
 
28 "Den 21e meij
Alewijn Janse Van der Vaart Aaltje Jans Van der Vaart en Ariaantie Jans van der Vaart Transporteeren Aan Jacobus Ariense berkhout drie Vierde parten in zeekere huijsinge en Erve staande en geleegen in de hargpolder Onder den Ambagte kethel om en voor de somma Van drie hondert gulden Zijnde in't geheel Belast met een Rentje Van Seeve stuijvers agt penningen s Jaars waar Van die Vierde parten gereduceert Jeegens den penning Vijf en twintig bedragen Seeven gulden en Tien penningen sulx te samen Drie hondert Seven gulden en tien penningen waarvan den xl penning bedraagt f 7-13-8 Ende xe Verhoginge Van dien f 11-15-6

Dito

Jacobus ariense Berkhout passeert ten behoeve van Jacobus post Een schuldbrief van twee hondert en Vijftig gulden Cape onder speciaal verbant Van zijn huijsinge en Erve staande en gelegen in de hargpolder onder den ambagte Kethel Comt daar van den xl penningen tot f 6-5- Ende de xe Verhoginge van dien f 11-12-8" 
van der Vaart, Ariaentje Jans (I10128)
 
29 "Den 21e meij
Alewijn Janse Van der Vaart Aaltje Jans Van der Vaart en Ariaantie Jans van der Vaart Transporteeren Aan Jacobus Ariense berkhout drie Vierde parten in zeekere huijsinge en Erve staande en geleegen in de hargpolder Onder den Ambagte kethel om en voor de somma Van drie hondert gulden Zijnde in't geheel Belast met een Rentje Van Seeve stuijvers agt penningen s Jaars waar Van die Vierde parten gereduceert Jeegens den penning Vijf en twintig bedragen Seeven gulden en Tien penningen sulx te samen Drie hondert Seven gulden en tien penningen waarvan den xl penning bedraagt f 7-13-8 Ende xe Verhoginge Van dien f 11-15-6

Dito

Jacobus ariense Berkhout passeert ten behoeve van Jacobus post Een schuldbrief van twee hondert en Vijftig gulden Cape onder speciaal verbant Van zijn huijsinge en Erve staande en gelegen in de hargpolder onder den ambagte Kethel Comt daar van den xl penningen tot f 6-5- Ende de xe Verhoginge van dien f 11-12-8" 
van der Vaart, Aeltje Jans (I10139)
 
30 "Den 21e meij
Alewijn Janse Van der Vaart Aaltje Jans Van der Vaart en Ariaantie Jans van der Vaart Transporteeren Aan Jacobus Ariense berkhout drie Vierde parten in zeekere huijsinge en Erve staande en geleegen in de hargpolder Onder den Ambagte kethel om en voor de somma Van drie hondert gulden Zijnde in't geheel Belast met een Rentje Van Seeve stuijvers agt penningen s Jaars waar Van die Vierde parten gereduceert Jeegens den penning Vijf en twintig bedragen Seeven gulden en Tien penningen sulx te samen Drie hondert Seven gulden en tien penningen waarvan den xl penning bedraagt f 7-13-8 Ende xe Verhoginge Van dien f 11-15-6

Dito

Jacobus ariense Berkhout passeert ten behoeve van Jacobus post Een schuldbrief van twee hondert en Vijftig gulden Cape onder speciaal verbant Van zijn huijsinge en Erve staande en gelegen in de hargpolder onder den ambagte Kethel Comt daar van den xl penningen tot f 6-5- Ende de xe Verhoginge van dien f 11-12-8" 
van der Vaart, Alewijn Janse (I10140)
 
31 "Den 21e meij
Alewijn Janse Van der Vaart Aaltje Jans Van der Vaart en Ariaantie Jans van der Vaart Transporteeren Aan Jacobus Ariense berkhout drie Vierde parten in zeekere huijsinge en Erve staande en geleegen in de hargpolder Onder den Ambagte kethel om en voor de somma Van drie hondert gulden Zijnde in't geheel Belast met een Rentje Van Seeve stuijvers agt penningen s Jaars waar Van die Vierde parten gereduceert Jeegens den penning Vijf en twintig bedragen Seeven gulden en Tien penningen sulx te samen Drie hondert Seven gulden en tien penningen waarvan den xl penning bedraagt f 7-13-8 Ende xe Verhoginge Van dien f 11-15-6

Dito

Jacobus ariense Berkhout passeert ten behoeve van Jacobus post Een schuldbrief van twee hondert en Vijftig gulden Cape onder speciaal verbant Van zijn huijsinge en Erve staande en gelegen in de hargpolder onder den ambagte Kethel Comt daar van den xl penningen tot f 6-5- Ende de xe Verhoginge van dien f 11-12-8" 
Berkhout, Jacob Ariensz (I22886)
 
32 "Deze Jacob Schuurmans deed, wat het vak van kweker of bloemist betreft, waarschijnlijk niet onder voor zijn schoonvader, bij wie hij mogelijk oorspronkelijk in dienst was geweest. Hij wist namelijk in 1757 een Amerikaanse Aloë van Clusius of Agave van Linnaeus tot bloei te krijgen. Een fraaie prent van A. Delfos naar een tekening van J. Augustini houdt de herinnering aan deze merkwaardige gebeurtenis wakker. Schuurmans, Jacob (I9230)
 
33 "Een baer voor Matteijs van Tright Kommesaris ter resarseij op de HogeNieustraet" van Tricht, Matthijs (I21955)
 
34 "Een bekende en nog altijd bestaande naam is de Brakke Grond in de Nes. Daar werd een bijzonder breed aanbod aan goederen geveild: van tabak, huiden, textiel, gedroogde vruchten, verf, specerijen, olijfolie, zeep, smeer, boter, leer, glas, kunst en ijzer tot papier, koffie, thee, suiker en indigo. De eerste verkopingen in dit voormalige Sint Margarethaklooster begonnen halverwege de zeventiende eeuw. Het ging toen voornamelijk om tabak uit West-Indië en de Brakke Grond gold als een centrum voor de tabakshandelaren. Zo liet Rembrandt er in 1653 een geschil beslechten met zijn buurman, tabakshandelaar De Pinto. Ook de overlieden van het vleeshouwersgilde, die hun gildehuis hadden boven de nabijgelegen vleeshal in de Nes, handelden hun zaken af in de gelagkamer. De vroegst bekende kastelein was Gerrit Smith (1622-1660), die in 1657 in de peilboekjes voorkomt en grote hoeveelheden wijn en bier in zijn kelders bewaarde. De uit het graafschap Meurs afkomstige Smith was eerder werkzaam geweest als klerk. Zijn weduwe Elisabeth Jacob van Oostrum van Woerden hertrouwde tweemaal: in 1661 met de koopman Melchior Ruts en zes jaar later met Rutger Craij (vóór 1678-na 1683), een wijnkoper uit Wesel. Beiden belandden via hun huwelijk achter de toog van de veilingherberg. van Oostrum, Elisabet Jacobs (I17192)
 
35 "Een gevonden Kind op een Kruijwagen in De Schuur van Claas van der Zeijde aan de Veerdam" van de Wagen, Eliza (I10897)
 
36 "Een kint van Jan Kranenburg schilder in de Vleijshouwerstraet" van Cranenburg, Vincent (I22451)
 
37 "Eige kelder; Mosseltrap" de Haas, Celia (I17599)
 
38 "geb. alhier den 15 deezer"
Doopgetuige: Leonardus Temminck 
Temminck, Leonardus Frederik (I9806)
 
39 "Gelieve geen geld of goederen af te geven aan Mej. M. LADUK-VOORDEHAKEN, daar door mij niets wordt betaald. G. LADUK, Dr. Schaepmanstraat 47."
Hoewel de voorletter (M) anders is dan de voorletters die bij het huwelijk in de krant stonden gaat het hier waarschijnlijk toch om de vrouw van Gerrit. 
Laduk, Gerrit Louis Pieter (I6580)
 
40 "Gelieve geen geld of goederen af te geven aan Mej. M. LADUK-VOORDEHAKEN, daar door mij niets wordt betaald. G. LADUK, Dr. Schaepmanstraat 47."
Hoewel de voorletter (M) anders is dan de voorletters die bij het huwelijk in de krant stonden gaat het hier waarschijnlijk toch om de vrouw van Gerrit. 
Voorderhake, Wilhelmina Helena (I15546)
 
41 "Gerrit Borman in de Augustijnakamp bij Corn. van der Cuijp, laat kinders na, Beste Graft" van der Kuijp, Cornelis (I21765)
 
42 "Gerrit vander Cuijp ongeheuwt inde Vleeshouwerstraat beste graft" van der Kuijp, Gerrit (I21782)
 
43 "H. LA DUK, timmerman - metselaar - aannemer, wenst zijn geachte Cliëntèle, Vrienden en Kennissen een Gelukkig Nieuwjaar. Alléén: Weltevredenplein 3 - telefoon 18506" la Duk, Hendrik (I6584)
 
44 "Heeft Ds Voegen gedoopt een kint genaamt Adrianus wiens moeder is Clementia de Wildemans, huijsvrouw van Maarten Ruijghaver die over den doop gestaan heeft met zijn vader Lambert Ruijghaver. Ruijghaver, Adrianus Maartensz. (I8942)
 
45 "In 1753 kwam er in het leven van deze Hollandse bloemist een wel zeer ongewone wending, toen hij door toedoen van Boerhaaves leerling Gerard van Swieten, die in 1745 door keizerin Maria Theresia als eerste lijfarts naar Weenen was geroepen, op zijn beurt werd uitgenodigd om naar Oostenrijk te komen en als directeur de leiding van de tuinen van Schönbrunn op zich te nemen, een taak waar hij zich met veel lof van kweet." Stekhoven, Adrianus Augustinus (I9665)
 
46 "Jan Maartenss van Bohemen en Annetje sijn huijsvrouw van weegen de diaconij van 't Wout alhier besteet sijnde bij eenen Martijn Manheijn..." van Bohemen, Jan Maertens (I13450)
 
47 "Jan Maartenss van Bohemen en Annetje sijn huijsvrouw van weegen de diaconij van 't Wout alhier besteet sijnde bij eenen Martijn Manheijn..." N.N., Annetje (I28220)
 
48 "jaques nauwincx - zijn kind is 6 jaar oud, geschouwd, is verdronken" Nauwincx, ? (I18338)
 
49 "JM gebooren en woonende alhier; JD geboore van Willige Langerak, onlangs gewoond hebbende tot Nieuwerkerk op d'IJssel en jegenwoordig woonende alhier" Gezin: Willem Jansz Lingen / Aaltie Oostrum (F1454250634)
 
50 "Johan van Sweeden diende den Czaar van raad en hulp. Er werd besloten om in het dorp Dedynof of Gedino eene scheepswerf aan te leggen ter plaatse waar de Moskwa in de Oka valt. David Butler, neef van van Sweeden vertrok naar Amsterdam, en bezorgde aldaar alles wat tot deze onderneming vereischt werd. Men vond goed, om te beginnen met het bouwen van een klein fregat en een jagt, en hiertoe vertrokken reeds in den jare 1667 verscheidene personen naar Rusland, waaronder waren Lambert Jacobsen Helt, Willem Barentszoon Klopper en Dirk Pieters, met verscheidene opper- en ondertimmerlieden. Deze werden in het jaar 1668 gevolgd door vele anderen, waaronder scheeps- en werklieden van allen aard, en vooral melding vordert Jan Jansen Struys, verhuurd als Opperzeilmaker. Deze laatsten vonden bij hunne aankomst in Moscow den Heer van Sweeden gestorven, doch de onderneming werd hierdoor niet gestaakt. zoodra de winter voorbij was, vertrokken allen naar Gedino en vonden hier het fregat de Arend genaamd en met des Czaren wapen pronkende, gelijk ook het jagt genoegzaam afgetimmerd en reeds in het want staande. Cornelis Bockhoven, die reeds lang in Rusland was geweest, voerde het opperbevel aan deze plaats en ontving hen met genoegen. Butler en Helt erlangden het bevel op de schepen. Weldra ging men onder zeil en zakte de Oka af, vervolgens de Wolga, voorzien met alles wat noodig was om nieuwe scheepswerven te Astracan aan te leggen. " Butler, David Jansz (I13881)
 

      1 2 3 4 5 ... 899» Volgende»Over deze website

Heb je aanvullingen, verbeteringen, vragen en/of foto's? Neem contact op. Wij horen graag van je!
Je kunt gegevens overnemen van de site als je de bron vermeldt.
Vanwege het auteursrecht op diverse documenten kun je afbeeldingen niet overnemen.